KBS Paulo Freire

Sperwerstraat 51 4901 AW Oosterhout

  • Schoolfoto van KBS Paulo Freire
  • Schoolfoto van KBS Paulo Freire
  • Schoolfoto van KBS Paulo Freire
  • Schoolfoto van KBS Paulo Freire
  • Schoolfoto van KBS Paulo Freire

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Veel van onze lesmethodes bevatten methode gebonden toetsen. In deze toetsen worden de net aangeleerde vaardigheden getoetst.

We nemen twee keer per schooljaar de Cito-LOVS toetsen af, de zogenaamde Midden- en Eind-toetsen.

Groep 7 en 8 zijn hierbij uitzonderingen. Groep 8 neemt in april deel aan de centrale eindtoets van Cito en groep 7 maakt jaarlijks aan het einde van het schooljaar de entreetoets van Cito.  

We nemen de toetsen af van spelling (vanaf groep 3), rekenen (vanaf groep 3), begrijpend lezen (vanaf groep 4) en technisch lezen (DMT en AVI) (vanaf groep 3). Dit schooljaar (2018-2019) neemt groep 7 voor het eerst de 3.0 toetsen af.  

We kiezen er voor om de kleutertoetsen van Cito niet in te zetten. We volgen de ontwikkelingen van onze peuters en kleuters met het observatie- en registratie-instrument ‘Kijk!’ Daarnaast wordt de dyslexie-signalering, uit het protocol preventie leesproblemen en dyslexie, afgenomen in januari en juni in groep 2.  

We werken op de Paulo Freire ‘Opbrengstgericht in 4D’. 4D staat voor: data, duiden, doelen en doen. Hieronder een korte toelichting van iedere stap in deze cyclus:

Data 
2x per jaar verzamelen we dat data vanuit de methode-onafhankelijke toetsen, zoals hierboven genoemd.

Duiden
We analyseren de toetsresultaten op groepsniveau, per onderdeel en per leerling. Dit bespreken we in groepsbesprekingen, waarbij de leerkracht, de interne begeleider en de directie aanwezig zijn. We evalueren de groepsplannen van de vorige periode. Welke doelstellingen zijn gehaald, welke niet en hoe komt het dat de doelen wel of niet gehaald zijn?

Doelen
Van daaruit gaan we nieuwe groepsplannen opstellen (voor rekenen, spelling en lezen) en passen we het groepsoverzicht aan. In het groepsoverzicht staat kort omschreven wat ieder kind persoonlijk nodig heeft. Welke omstandigheden helpen of belemmeren het kind, en hoe kunnen wij daar op de juiste manier mee om gaan. Eventueel zijn er in deze fase leerlingbesprekingen en daaruit kan een overleg met het ondersteuningsteam volgen.

Doen
Vervolgens gaan we de plannen die we gemaakt hebben uitvoeren. Iedere dag, gedurende 6 tot 8 weken. Daarna volgt een tussentijdse evaluatie, met eventuele aanpassingen in de plannen en gaan we wederom 6 tot 8 weken dagelijks met de kinderen volgens de plannen aan het werk.
Aan het eind van deze periode gaan we wederom de onafhankelijke toetsen afnemen, en begint de cyclus weer vooraan.

In het document 'Resultaten en opbrengsten' (in te zien voor belanghebbenden) analyseren we de Citotoetsen van het leerlingvolgsysteem van Cito. Vanuit de analyse bepalen we het vervolg, en leggen we afspraken op teamniveau vast.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven