Speciale School voor Basisonderwijs De Wissel

Van Oldeneellaan 18 4902 ZC Oosterhout

  • Wij beschikken we over 2 gymzalen zodat alle groepen 2x op de eigen school kunnen gymmen.
  • De speelplaats van SBO de Wissel is voorzien van speeltoestellen en is ruim van opzet. De kinderen kunnen er heerlijk spelen.
  • Sinds 2015 beschikken we over een compleet ingerichte schoolbibliotheek gekoppeld aan het systeem van Theek 5.
  • Op SBO de Wissel kunnen de kinderen op het achterplein  samen spelletjes doen!

Het team

Toelichting van de school

Op SBO De Wissel werken naast de leerkrachten:

- onderwijsassistenten
- een psycholoog
- een gymdocent
- logopedisten
- een schoolmaatschappelijk werker
- een remedial teacher
- intern begeleiders

Alle leerkrachten hebben extra scholing gevolgd om met de problematieken van onze leerlingen om te gaan.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Waar mogelijk proberen we vervanging door eigen mensen te laten invullen. We hebben hier extra formatie-uren voor. Helaas kunnen we het niet altijd voorkomen dat er meerdere vervangers voor een groep nodig komen. Naast ons eigen personeel kunnen we ook gebruik maken van de diensten van Leswerk. Leswerk regelt voor diverse schoolbesturen in de regio West-Brabant de organisatie van korte en tijdelijke vervangingen.  

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Werken met units

We werken met stamgroepen die worden gevormd door leerlingen met dezelfde leeftijd.
Twee stamgroepen samen vormen “een unit”. Binnen een unit is het mogelijk om leerlingen uit te wisselen voor rekenen, lezen en spelling. De overige vakken volgen de leerlingen in principe in hun eigen stamgroep maar ook hier liggen mogelijkheden voor leerkrachten om eventueel uit te wisselen, indien dit de ontwikkeling van de leerlingen ten goede komt. Binnen een leerjaar worden de units gevormd, het niveau bepaalt het leerstofaanbod. We werken met units van 2 tot maximaal 3 groepen samen.

Naast de groepsleerkrachten worden leerlingen ondersteund indien nodig door logopedisten, remedial teacher, psychologe, schoolmaatschappelijk werk, stagiaires en onderwijsassistent bij de jongste kinderen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Onze SBOplusgroepen hebben hun programma aangepast zodat ze 2.00u per week kunnen besteden aan de domeinmiddag. 

Hierin wordt vooral praktisch gewerkt aan de domeinen: werken en wonen. Hierin staat techniek, consumptieve techniek en tuinarbeid centraal. 

Er wordt in kleine groepjes onder leiding van de leerkracht, onderwijsassistent, stagiaire of vrijwilliger gewerkt waarbij de laatste werken met de kinderen onder verantwoordelijkheid van de eigen leerkracht. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Scholen in het SBO hebben dezelfde kerndoelen als gewone basisscholen. Maar de leerlingen in het SBO krijgen meer tijd om die te halen. Op De Wissel zijn de groepen kleiner, verwachten we dat leerkrachten zich extra scholen en is er meer deskundigheid ter ondersteuning aan het leerproces. In principe stromen onze leerlingen uit naar het vmbo, het praktijkonderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs.

Er worden uitsluitend leerlingen geplaatst die een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) hebben ontvangen van de Commissie van Toelaatbaarheidsverklaringen (CTLV). Wanneer er een TLV is afgegeven, is dit altijd voor bepaalde tijd. Na deze periode moet bepaald worden hoe nu verder:
-      plaatsing handhaven binnen het SBO
-      een verwijzing aanvragen voor het SO
-      terugplaatsing aanvragen voor Bao

De Wissel streeft ernaar om het kind voldoende kansen te bieden om zijn/haar ontwikkelingsmogelijkheden zo optimaal mogelijk te ontplooien. Aan het pedagogisch handelen liggen de concepten adaptief onderwijs en SWPBS (SchoolWide Positive Behaviour Support) ten grondslag.

Ondersteuning voor leerlingen  
Niveau 1: De leerkracht staat centraal.
Hij is in eerste instantie verantwoordelijk voor de ondersteuning aan leerlingen. Indien er zich problemen voordoen dan zal de leerkracht een signaleringsonderzoek uitvoeren. 
Niveau 2: Leerlingbespreking
Een leerlingbespreking is de bespreking tussen interne begeleider en groepsleerkracht van een zorgleerling of zorgleerlingen. Het gesprek betreft de ontwikkeling c.q. cognitieve voortgang van deze leerling of leerlingen met betrekking tot de onderwijsbehoeften en de hulpvraag op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling. Er wordt gezamenlijk gezocht naar oplossingen. 
Niveau 3: Intern Ondersteuningsteam (IOT)
De interne begeleider voert binnen het IOT overleg met de gedragswetenschapper (orthopedagoog / psycholoog), schoolarts, logopediste (M)RT’er of de schoolmaatschappelijke werkster over de voortgang van een zorgleerling. 
Niveau 4: Extern Ondersteuningsteam (EOT)
In deze commissie zitten, onder voorzitterschap van de adjunct-directeur, de interne begeleiders, gedragswetenschapper, schoolmaatschappelijk werker en schoolarts bijeen. Vanuit iedere discipline worden aanbevelingen gedaan met betrekking tot het probleem. Indien het EOT voor een leerling, de handelingsverlegenheid van de school vaststelt, kan er een verwijzingstraject aangegaan worden naar een nog specifiekere vorm van ondersteuning. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Vanaf vorig schooljaar is er een observatiegroep gestart met leerlingen (4-7 jaar) waarbij nog niet helemaal duidelijk is wat hun onderwijsbehoeften zijn en in welke type onderwijs zij het beste af zijn. Deze observatiegroep wordt dit schooljaar doorgezet. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Kinderen die extra zorg behoeven in deze fase van hun ontwikkeling bezoeken een reguliere VVE-school of gaan naar het MKD.

Terug naar boven