Speciale School voor Basisonderwijs De Wissel

Van Oldeneellaan 18 4902 ZC Oosterhout

  • Wij beschikken we over 2 gymzalen zodat alle groepen 2x op de eigen school kunnen gymmen.
  • De speelplaats van SBO de Wissel is voorzien van speeltoestellen en is ruim van opzet. De kinderen kunnen er heerlijk spelen.
  • Sinds 2015 beschikken we over een compleet ingerichte schoolbibliotheek gekoppeld aan het systeem van Theek 5.
  • Op SBO de Wissel kunnen de kinderen op het achterplein  samen spelletjes doen!

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

 Sinds kort is een eindtoets ook verplicht voor kinderen in het SBO. De Wissel neemt de AMN-toets af bij alle kinderen in groep 8. 

Er wordt tevens een IQ onderzoek afgenomen. Wij hebben gekozen voor de Adit omdat deze goed aansluit bij de eindtoets van AMN. We volgen de leerlingen tevens met het CITO leerlingvolgsysteem. Deze gegevens worden niet uitgewisseld met DUO en zijn hier dus niet zichtbaar.

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De leerlingen worden 2 maal per jaar getoetst met de toetsen van cito. Toetsen die passen binnen het ontwikkelingsperspectief (OPP) van het kind. 

Deze gegevens worden opgenomen in de OPP-trap van de betreffende leerling en in het groepsoverzicht. Dit overzicht is het uitgangspunt voor de leerkracht voor het plannen van het onderwijs binnen de groep. Hierover volgt overleg met de unitcollega voor uitwisseling van leerlingen om effectief onderwijs te kunnen bieden aan de leerlingen van de unit. 

De interne begeleider bespreekt samen met de unitcollega's de opzet van het programma voor het komende jaar en de resultaten die de kinderen behalen. Gekeken wordt of de kinderen zich ontwikkelen volgens de uitgezette koers en hoe daarop kan of moet worden afgestemd. 

Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO)Het NCO verzamelt samen met het CBS gegevens voor onderzoek en ondersteuning van basisscholen. Onze school neemt hieraan deel.
We willen al onze leerlingen zo goed mogelijk onderwijs bieden en uw kind goed voorbereiden op de toekomst. We kijken daarom naar de schoolresultaten van onze leerlingen. Daarnaast kijken we hoe goed onze school het doet in vergelijking met andere scholen. De rapportages vanuit het NCO helpen ons hierbij. Het gaat hierbij om gegevens van taal en rekenen. Het NCO haalt gegevens uit ons systeem en zorgt twee keer per jaar voor een leergroei-rapportage. Wij kunnen hierdoor de leergroei van ons leerlingen bekijken ten opzichte van de verwachte leergroei en in vergelijking met andere sbo’s.  
Voor de koppeling bij het CBS is het nodig dat we een aantal leerlingegevens meeleveren. Natuurlijk alles binnen de wettelijke regels van de AVG. Het gaat om het burgerservicenummer, onderwijsnummer, geslacht, geboortedatum, postcode en huisnummer van uw kind. Het CBS gebruikt deze gegevens alleen voor de koppeling aan onderwijsdata van het NCO. Na koppeling worden deze identificerende gegevens vernietigd. Scholen mogen gegevens over taal en rekenen aan het CBS sturen zonder dat de school hiervoor expliciet uw toestemming moet vragen. Dat geldt ook voor de hierboven genoemde persoonsgegevens.  
Mocht u toch bezwaar hebben tegen het gebruik van de gegevens van uw eigen kind, dan kunt u dit laten weten bij de directie van de school. Wij zorgen er dan voor dat de gegevens van uw kind niet aan het CBS gestuurd worden.       

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op SBO de Wissel wordt voor elke leerling een Ontwikkelingsperspectief Plan (OPP) en een OPP-trap opgesteld vanaf groep 5.

In oktober worden de ouders van leerlingen groep 7 en 8 uitgenodigd voor een informatieavond.
Tijdens deze avond wordt uitleg gegeven over de verschillende vormen van Voortgezet Onderwijs waar onze leerlingen doorgaans naar uitstromen. 

Groep 7:
Op basis van voorgaande LVS toetsen, methodetoetsen, gesprekken en observaties m.b.t. werkhouding en leerresultaten wordt een verwachte uitstroom gegeven. Dit verwachte uitstroom wordt in overleg tussen de leerkrachten van groep 7, de IB, psycholoog en directie tot stand gebracht. Eind van het schooljaar wordt de verwachte uitstroom besproken met ouder(s)/verzorger(s) én kinderen.
Groep 8:
Tijdens de startgesprekken in groep 8 wordt met de leerling en de ouder(s) gesproken over de verwachte uitstroom, en de eerste indruk van de leerkracht met betrekking tot werkhouding, concentratie, inzet en motivatie worden gedeeld. 
In oktober wordt er klassikaal een adaptieve IQ-test (ADIT) afgenomen. 
In januari ontvangen leerlingen en ouders het voorlopig advies. Het advies wordt gebaseerd op de algehele werkhouding, zelfstandigheid en huiswerkattitude, de scores vanuit LVS en ADIT (IQ-toets), het OPP en de OPP-trappen, de verwachte uitstroom, rapporten en (eventuele) onderzoeksrapporten en diagnoses (o.a. dyslexie). Het VO adviesteam (unit-leerkrachten groep 8, gedragswetenschapper, IB en directie) bepaalt de definitieve adviezen. Het advies wordt genoteerd in het groeidocument, groepsplannen SEO en het Uniform Advies Formulier. Het groeidocument wordt ondertekend door de directie. Het Uniform Advies Formulier (UAF) wordt ondertekend door de leerkracht groep 8.
In februari maken de leerlingen de doorstroomtoets. In maart ontvangt de school hiervan de uitslag welke wordt gedeeld met ouders en leerlingen, net als het definitieve advies. Het groeidocument wordt getekend voor gezien, het UAF wordt getekend voor akkoord wat betreft gegevensuitwisseling. Naast het schooladvies mag de basisschool een plaatsingsadvies geven. Een plaatsingsadvies is een uitleg bij het schooladvies en zegt iets over welke brugklas het meest geschikt zou zijn voor de leerling.
Eind maart melden de ouders hun kind aan bij een school voor Voortgezet Onderwijs. 

Op het SBO zitten de leerlingen met ernstige leerproblemen. Hierdoor gaat ongeveer 50 % van de leerlingen naar het praktijkonderwijs en de anderen naar VMBO basis of kader. Een enkele leerling van onze school gaat naar het VSO. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

We werken sinds enkele jaren vanuit het principe SWPBS aan op de 1e plaats respect.
Dit laten we zien door aardig te zijn voor elkaar, door met elkaar in gesprek te gaan en ons te houden aan afspraken.
We hebben hiervoor 10 tegelwaarheden gemaakt met vaardigheden die we ons eigen gaan maken.
In de klas worden deze aangeboden en geoefend en de kracht ligt in het principe dat iedereen die op school is werkt vanuit dezelfde tegel met aandacht voor de overige tegelwaarheden. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • respect
  • samen
  • eerlijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

SBO De Wissel heeft een basisarrangement. Het team van SBO De Wissel doet er alles aan om de leerlingen de beste begeleiding te geven. De inspectie heeft de plicht om erop toe te zien dat het team en de directie het beste uit de kinderen halen.

Terug naar boven