Openbare Basisschool De Kameleon

Slotjesveld 9 C 4902 ZP Oosterhout

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Kameleon
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Kameleon
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Kameleon
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Kameleon

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In onze stichting is er voor gekozen vervangingsmiddelen in te zetten op de scholen in de vorm van extra formatie. Als een leerkracht verlof heeft, worden vervangingen door de school zelf opgelost.

Op de Kameleon betekent dit dat kort verlof door collega's wordt opgevangen. Door de dubbele bezetting in iedere unit is dit eenvoudig te realiseren. Voordeel is dat voor leerlingen de verandering minimaal is. Wanneer het verlof langdurig is doet de school gebruik een beroep op de vervangingspool. Hierbij wordt het verlof bij voorkeur door één vervanger ingevuld. 

In het uiterste geval, en met toestemming van het bestuur, kunnen leerlingen naar huis worden gestuurd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Wij besteden veel tijd aan taal en taalontwikkeling. Dit komt in alle lessen naar voren. Het uitsplitsen van tijd per vak doet daarmee geen recht aan de werkelijke situatie.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In de middag wordt WO thematisch aangeboden waarbij nadruk ligt op taal en taalverwerving, zelfredzaamheid en gedrag.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij zijn een school waar ieder kind welkom is. Samen met de leerling, zijn ouders en specialisten zoeken we naar manieren om aan de specifieke onderwijsbehoefte van de individuele leerling te voldoen. 4x per jaar voeren we met iedere leerling een voortgangsgesprek waarin deze behoefte geïnventariseerd wordt met de leerling en de resultaten geanalyseerd. Op basis van de uitkomsten van dit gesprek wordt afgesproken welke ondersteuning wordt ingezet om leerdoelen te behalen.

Zorg- of probleemkinderen bestaan in onze optiek niet. Het is onze "zorg" en verantwoordelijkheid om altijd goed af te stemmen op de de leerling en in de behoefte te voorzien zodat het kind kan ontwikkelen en beoogde leerdoelen behaald. Mocht het niveau van ondersteuning onvoldoende zijn om te voldoen aan de gestelde doelen, dan wordt opgeschaald. In ondersteuning gaan we dan over naar een hogere mate van intensieve ondersteuning.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven