Openbare Basisschool De Kameleon

Slotjesveld 9 C 4902 ZP Oosterhout

 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Kameleon
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Kameleon
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Kameleon
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Kameleon

Het team

Toelichting van de school

Het team van de Kameleon bestaat uit 14 personen inclusief de voorschool en vaste ondersteuning:

 • Inez en Jolanda bij de voorschool
 • Rianne, Jenny en Rowena in Unit 1
 • Cindy en Dijanne in Unit 2
 • Daniëlle, Sebastiaan en Fred in Unit 3
 • José, Sebastiaan en Fred in Unit 4
 • Jessy is onze conciërge
 • Sanne ondersteunt/begeleidt de didactische aanpak
 • Dijanne is de intern begeleider
 • Sebastiaan is schoolleider (locatieleider)
 • Christian is eindverantwoordelijk schoolleider (directeur)

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In onze stichting is er voor gekozen vervangingsmiddelen in te zetten op de scholen in de vorm van extra formatie. Als een leerkracht verlof heeft, worden vervangingen door de school zelf opgelost.

Op de Kameleon betekent dit dat kort verlof door collega's wordt opgevangen. Voordeel is dat voor leerlingen de verandering minimaal is. Wanneer het verlof langdurig is doet de school gebruik een beroep op de vervangingspool. Hierbij wordt het verlof bij voorkeur door één vervanger ingevuld. 

In het uiterste geval, en met toestemming van het bestuur, kunnen leerlingen naar huis worden gestuurd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Delta-voorzieningen

Voor anderstaligen
Kinderen die vanuit het buitenland naar Nederland komen en de Nederlandse taal niet of weinig spreken, kunnen bij Delta gebruik maken van de voorziening Nederlands voor anderstalige zij-instromers (NAZ) om de Nederlandse taal zo snel mogelijk te leren. In Oosterhout wordt deze voorziening op twee locaties aangeboden. Ook leerlingen van andere scholen in Oosterhout kunnen hiervan gebruikmaken. De voorziening biedt zoveel mogelijk onderwijs dichtbij huis. Een aantal dagdelen per week krijgen de kinderen daarom les in een eigen groep op een eigen school in de buurt. Voor hun sociaal-emotionele ontwikkeling is het belangrijk dat ze veel omgaan met leeftijdgenootjes en Nederlandstalige kinderen uit de wijk waarin ze wonen. Op een aantal vaste dagdelen gaan ze naar de NAZ-locatie. Op elke NAZ-locatie is een gespecialiseerde leerkracht die in een apart lokaal met kleine groepjes leerlingen van groep 3 t/m 8 aan de slag gaat. Er wordt veel gedifferentieerd gewerkt, de activiteiten zijn heel afwisselend en vooral gericht op het leren van de Nederlandse taal. Natuurlijk besteden we er ook veel aandacht aan dat de kinderen zich prettig voelen op school. We werken veel met thema’s die dicht bij de kinderen zelf staan. Hierbij gebruiken we concrete materialen, afbeeldingen, vertelplaten, woordvelden, leesboekjes en spelletjes. Aanvullend maken we ook gebruik van de woordenschatmethode Horen, Zien en Schrijven. We zijn veel mondeling bezig, maar de kinderen maken ook schriftelijke en digitale opdrachten. Ook gaan we er regelmatig op uit, naar het winkelcentrum, de supermarkt, de bibliotheek, de natuur en de kinderboerderij bijvoorbeeld. Heeft u vragen over deze voorziening? Stel ze gerust op school of stuur een e-mail aan jos.debont@delta-naz.nl.

Voor meer- en hoogbegaafde kinderen
Bij Delta vinden we het belangrijk dat meer- en hoogbegaafde leerlingen zoveel mogelijk dichtbij huis passend onderwijs kunnen volgen. Dit betekent dat kinderen zoveel mogelijk in de eigen groep, op de eigen school, binnen de wijk of binnen Oosterhout geholpen kunnen worden. De scholen binnen Delta blijven zich ontwikkelen om het basisaanbod verrijking goed te kunnen verzorgen. Aan iedere school is een coördinator begaafdheid verbonden. Binnen Delta-onderwijs is een expertisecentrum met specialisten begaafdheid en zogenoemd twice exceptional aanwezig, wat al dan niet vanuit een arrangement ondersteuning biedt aan scholen, leerkrachten en leerlingen. Het Labyrint is binnen Delta-onderwijs een voltijdsvoorziening voor hoogbegaafde en twice exceptional leerlingen. Leerlingen komen in aanmerking voor deze voorziening als de ondersteuningsvraag het aanbod van de eigen school of werkeenheid overstijgt. Deze voorziening is geschikt voor kinderen waarvoor meer leerkrachtnabijheid nodig is. Dit kan deeltijd, voltijd, kortdurend of langdurend zijn. Het aanbod is op maat en gericht op terugkeer naar het regulier onderwijs. Via de school wordt de juiste ondersteuning geregeld. De leerkracht, intern begeleider of directie draagt hiervoor zorg. Zij schakelen eventuele extra ondersteuning vanuit het expertisecentrum in. Voor de Delta-scholen zijn geen kosten verbonden. Heeft u vragen over deze voorziening? Stel ze gerust op school of stuur een e-mail aan directie@het-labyrint.nl.

Klasindeling

 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Wij besteden veel tijd aan taal en taalontwikkeling. Dit komt in alle lessen naar voren.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In de middag wordt WO thematisch aangeboden waarbij nadruk ligt op taal en taalverwerving, zelfredzaamheid en gedrag. Levensbeschouwing, Kunstzinnige en culturele vorming zijn hier een onderdeel van en worden daarom niet apart benoemd.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij zijn een school waar ieder kind welkom is. Samen met de leerling, zijn ouders en specialisten zoeken we naar manieren om aan de specifieke onderwijsbehoefte van de individuele leerling te voldoen. 4x per jaar voeren we met iedere leerling een voortgangsgesprek waarin deze behoefte geïnventariseerd wordt met de leerling en de resultaten geanalyseerd. Op basis van de uitkomsten van dit gesprek wordt afgesproken welke ondersteuning wordt ingezet om leerdoelen te behalen.

Zorg- of probleemkinderen bestaan in onze optiek niet. Het is onze "zorg" en verantwoordelijkheid om altijd goed af te stemmen op de de leerling en in de behoefte te voorzien zodat het kind kan ontwikkelen en beoogde leerdoelen behaald. Mocht het niveau van ondersteuning onvoldoende zijn om te voldoen aan de gestelde doelen, dan wordt opgeschaald. In ondersteuning gaan we dan over naar een hogere mate van intensieve ondersteuning.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Onze ambitie is voor iedere leerling uit Slotjesveld een passende onderwijsplek te verzorgen. We onderzoeken daarom samen met ouders, team en externe deskundigen de kansen en mogelijkheden voor iedere leerling. De Kameleon is een lerende organisatie met als doel kwalitatief goed onderwijs. Dit vraagt van het team een onderzoekende en kritische houding. We ontwikkelen gezamenlijk ons onderwijs naar aanleiding van de analyse van de beschikbare data (cijfers, observaties, gesprekken). Hierbij onderzoeken we effectieve interventies en borgen wat werkt. We werken gestructureerd en planmatig aan de optimalisatie van ons onderwijs. Welbevinden en betrokkenheid van de leerlingen en het team vormen de basis om tot ontwikkeling te komen. We zorgen voor een sociaal veilige school door bewust in te zetten op het pedagogisch klimaat, sociaal emotioneel leren en groepsdynamiek.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Peutertijd

Op de Kameleon hebben we een inpandige peuterspeelzaal: Kameleon voorschool. Wij vinden het belangrijk om een doorgaande lijn te verzorgen van de peuterspeelzaal naar de basisschool, onze voorschool is daarom een onderdeel van de school. De voorschool en de groepen 1-2 werken zoveel mogelijk aan dezelfde thema's en de voorschool neemt, waar kan en op eigen niveau, deel aan de activiteiten van de school.

Tijdens de peutertijd op de voorschool verzorgen we een doordacht aanbod. Hierbij zijn welbevinden en betrokkenheid het uitgangspunt en werken we aan de ervaringsdoelen van het SLO. De ontwikkeling van de kinderen wordt zowel op de voorschool als in de kleutergroepen geobserveerd middels de KIJK. Op het moment dat een leerling 4 jaar wordt vindt er een warme overdracht plaats naar de basisschool. De peuters mogen twee dagdelen per week naar de voorschool komen, kinderen met een VVE verklaring mogen 4 dagdelen komen. Een VVE-verklaring wordt afgegeven door het consultatiebureau. Meer informatie over de voorschool vindt u op onze website en in het pedagogisch beleidsplan.

Groep 1-2

Op onze school zitten de groepen 1 en 2 bij elkaar in Unit 1. Door te kiezen voor een Unit kunnen wij onze visie waarborgen. Als school zien wij veel voordelen om de leerlingen uit de groepen 1 en 2 samen in een Unit te laten functioneren. Eén van de grootste voordelen is dat de jongere leerlingen, die voor het eerst op school komen zich kunnen optrekken aan de oudere leerlingen. Op deze wijze leren de oudere leerlingen verantwoordelijkheid te nemen voor de jongere leerlingen en voelen de jongere leerlingen zich meer gesteund en begrepen in de nieuwe omgeving. De leerlingen van groep 1 zien van oudere leerlingen wat de regels en afspraken zijn en hoe er in de groep gewerkt en gespeeld wordt. De leerlingen van groep 2 kunnen de leerlingen van groep 1 helpen bij bepaalde zaken, zoals veters strikken, jassen dichtmaken, enz.. Hierdoor worden jongere leerlingen eerder gestimuleerd om dit ook zelf te doen. Een ander groot voordeel is dat de leerlingen makkelijk mee kunnen doen met een andere groep. Zo kan een leerling uit groep 1, die al aan bepaalde activiteiten van groep 2 toe is, daaraan deelnemen. Tevens kan een leerling uit groep 2, dat nog wat extra activiteiten uit groep 1 nodig heeft daaraan meedoen. Doordat leerlingen van verschillende leeftijden bij elkaar zitten komen ze meer tot spel. Ze stimuleren en helpen elkaar waar nodig. De taalontwikkeling van groep 1 en 2 is van groot belang. Door te kiezen voor een combinatiegroep ontwikkelen de leerlingen van groep 2 hun taal extra goed. Zij zullen namelijk aan de leerlingen van groep 1 verwoorden hoe bepaalde dingen in elkaar zitten. De leerlingen uit groep 2 bouwen op deze wijze succeservaringen op omdat zij verhoudingsgewijs al veel dingen weten.

Naar groep 2

De leerlingen die in de maanden juli, augustus of september voor het eerst naar school komen, gaan naar groep 1 en het schooljaar daarop in principe naar groep 2. Bij de kleuters die geboren zijn in het najaar ligt dit anders. Ze gaan in principe door naar groep 2, maar gedurende het jaar houden we de ontwikkelingslijnen goed in de gaten en gaan we in gesprek met u om te bepalen of de leerling voldoet aan de voorwaarden om naar groep 2 te gaan. De leerlingen die in groep 1 gestart zijn in de tweede helft van het schooljaar, blijven in principe het schooljaar daarop in groep 1. Voor alle kleuters geldt dat zij een aanbod krijgen dat bij hun ontwikkelfase past. 'Langer kleuteren'  betekent dus niet alleen maar herhaling van lesstof, maar verder gaan met de zone van naaste ontwikkeling van de leerling.

Naar groep 3

In principe gaan alle leerlingen van groep 2 door naar groep 3. Gedurende het jaar houden we de ontwikkelingslijnen van alle kinderen goed in de gaten en gaan we in gesprek met u als de leerling niet voldoet aan de voorwaarden om naar groep 3 te gaan.

Terug naar boven