Openbare Basisschool De Kameleon

Slotjesveld 9 C 4902 ZP Oosterhout

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Kameleon
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Kameleon
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Kameleon
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Kameleon

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Het aantal kinderen in onze groepen wisselt sterk, waardoor we procentueel soms uitschieters hebben.

* In het schooljaar 2019-2020 is in verband met corona geen eindtoets afgenomen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Voortgangsgesprek

Vanaf de kleuterklas heeft uw kind vier keer per jaar een voortgangsgesprek waarin we samen leerdoelen stellen en het Portfolio bespreken. U wordt bij het 1e en het 3e voortgangsgesprek uitgenodigd om samen met uw kind te bespreken hoe het gaat. Natuurlijk is er ook ruimte voor een extra/individueel gesprek met de leerkracht. Na ieder voortgangsgesprek krijgt u de Portfoliomap mee naar huis zodat u deze met uw kind kunt bekijken.

Binnen de Unit zijn er meerdere leergangen. Daarom bespreken tijdens de voortgangsgesprekken met iedere leerling individueel welke doelen behaald zijn, of we samen tevreden zijn met de voortgang en welke doelen we samen bepalen voor de volgende periode. Naar mate de leerling ouder wordt, heeft zij steeds meer zeggenschap in het bepalen van de eigen ontwikkeldoelen en zo is de betrokkenheid van de leerling groter bij het eigen leerproces.

Samen met de ouder en de leerling bespreken we op welk niveau de leerling zich bevindt en welke doelen gesteld worden om een reële en passende uitstroom te bereiken.

We hechten er veel waarde aan om open en transparant gedurende de hele schoolloopbaan met elkaar om te gaan.

Portfolio (Rapporten)

Vanaf de voorschool krijgen de kinderen op onze school een Portfoliomap. Kinderen zijn vaak super trots op hun portfoliomap! De map bestaat uit werkstukken en werkjes waar ze trots op zijn, de doelenkaart en toets resultaten.

Onderdeel van de portfoliomap is de rapportage (voorheen het rapport). Op de voorschool en in Unit 1 zijn dit Kijk! registraties, in Unit 2-4 de resultaten van methode onafhankelijke toetsen. De portfoliomap gaat mee na het voortgangsgesprek in periode 2, 3 en 4.

Methode onafhankelijke toetsen

Dit jaar maken wij de overstap naar het leerlingvolgsysteem IEP van bureau ICE. Deze toetsen zullen we afnemen op de momenten waarop we in de vorige jaren de toetsen van het CITO volgsysteem afnamen: januari/februari en mei/juni. Dit jaar zal bij het eerste moment zowel de toets van CITO worden afgenomen om de vaardigheidsgroei ten opzichte van het vorige moment te meten, als de toetsen van IEP om een eerste meetmoment te hebben. Beide toetsen zijn gemaakt door een onafhankelijk toets instituut en staan dus los van de methode die wij op school gebruiken. De resultaten geven een goed beeld van de vooruitgang in ontwikkeling van uw kind.

Wij nemen op school de toetsen af voor rekenen, spelling, begrijpend lezen, woordenschat, studievaardigheden. Daarnaast maken we gebruik van AVI en DMT om de leesvorderingen in de gaten te houden.

Tijdens het derde voortgangsgesprek in feb/maart komen de toets resultaten aan de orde. In ieder portfolio vindt u een overzicht van de door uw kind behaalde doelen, maar in dit portfolio ook de resultaten van de gemaakte toetsen. De normering wordt in het portfolio en tijdens het voortgangsgesprek uitgelegd.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen een zo goed mogelijk passende plek in de maatschappij krijgen. Om deze reden zullen wij de kinderen van onze school ook een zo kansrijk mogelijk advies geven voor het voortgezet onderwijs.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De Kameleon wil bijdragen aan de zelfstandigheid, het zelfbewust zijn en het respectvol zijn ten aan zien van de omgeving van haar leerlingen. Dat doet de school door in woord en daad dit gewenste gedrag dagelijks voor te doen en uit te dragen. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar is het niet altijd. Daarom handelen onze leerkrachten volgens de methodiek va PBS. Duidelijke gedragsverwachtingen naar de leerlingen, lessen om dit aan te leren, modeling (voordoen) door de leerkrachten en correctie vanuit positiviteit.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Duidelijkheid
  • Respect

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Aan het einde van vorig schooljaar is de onderwijsinspectie op school komen kijken. De inspecteurs zagen goede dingen, maar ook dingen die beter moeten. In corona-tijd vond de school het vooral belangrijk dat alle kinderen een fijne plek op school hadden. Dat hebben de inspecteurs gezien en dat vonden ze goed. Ze zagen ook dat de planning van lessen en leerstof in corona-tijd niet altijd goed is gevolgd en nog meer zaken die de school beter moet doen. De inspectie heeft de school opdrachten gegeven en die moeten we binnen een jaar verbeteren. Vlak voor de zomervakantie hebben we met de inspecteurs besproken hoe we dat gaan verbeteren.

Inmiddels zijn er al een aantal zaken aangepast en veranderingen ingezet. Er is voor de zomervakantie een nieuwe directeur gekomen om  samen met het team voor goede lessen en leerstof te zorgen en te zorgen dat de planning goed gevolgd wordt. Het team wordt hierbij geholpen door experts van Delta en buiten Delta. In de laatste maanden van het vorige schooljaar hebben we het leerniveau van alle kinderen onderzocht. Zo gaan we dit jaar uw kind(eren) meer onderwijs op maat geven. Dit schooljaar is er meer begeleiding buiten de groepen. Daardoor is er meer ruimte op maat voor de kinderen die dat nodig hebben. Dit schooljaar hebben we 4 units. Vorig jaar hadden we units met drie leerjaren, dit jaar maar twee leerjaren. Uw kind(eren) zit(ten) ook in kleinere klassen. Zo krijgen ze meer persoonlijke aandacht. Dit schooljaar besteden we meer aandacht aan de basisvakken, zoals taal, rekenen, spelling en lezen. Daarvoor werken we met twee nieuwe lesmethodes (Wereld in Getallen v5 en Nieuw Nederlands Junior). De tijd dat de kinderen leskrijgen in de klas is uitgebreid. We hebben de pauzes ingekort en we zijn gestopt met de daily mile. Ook zijn er aanpassingen in de inrichting van lokalen. We houden goed in de gaten of de verbeteringen die we hebben doorgevoerd er ook voor zorgen dat de dingen die beter moeten ook echt beter gaan. Het bestuur bespreekt dit iedere twee weken met de directeur. Ook hebben we experts van de PO-raad gevraagd ons hierin te ondersteunen.

Wat al goed gaat, houden we natuurlijk zo.

We vinden het belangrijk om onze ouders op de hoogte te houden van de verbeteringen op school. In de nieuwsbrief kunnen zij dit schooljaar steeds lezen hoe het met de verbeteringen gaat.

Hebt u vragen over over onze aanpak, neem dan contact op met meneer Christian de Jong, via telefoon 0162 453 452 of e-mail directie@obsdekameleon.org. 

Terug naar boven