Openbare Basisschool De Kameleon

Slotjesveld 9 C 4902 ZP Oosterhout

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Kameleon
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Kameleon
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Kameleon
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Kameleon

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Onze gemiddelde schoolscore over 16/17 was 74.6 Daar zijn we trots op. Dit is net als in de schooljaren 15/16 & 17/18 boven het landelijk gemiddelde. 

Deze score wordt niet getoond omdat er 3 leerlingen in groep 8 zaten.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Voortgangsgesprek

Vanaf de kleuterklas heeft uw kind vier keer per jaar een voortgangsgesprek waarin we samen leerdoelen stellen en het Portfolio bespreken. U wordt bij het 1e en het 3e voortgangsgesprek uitgenodigd om samen van uw kind te horen hoe het gaat. Natuurlijk is er ook ruimte voor een gesprek met de leerkracht. Na ieder voortgangsgesprek krijgt u de Portfoliomap mee naar huis zodat u deze met uw kind kunt bekijken.

Binnen de Unit zijn er meerdere leergangen. Daarom bespreken tijdens de voortgangsgesprekken met iedere leerling individueel welke doelen behaald zijn, of we samen tevreden zijn met de voortgang en welke doelen we samen bepalen voor de volgende periode. Naar mate de leerling ouder wordt, heeft zij steeds meer zeggenschap in het bepalen van de eigen ontwikkeldoelen en zo is de betrokkenheid van de leerling groter bij het eigen leerproces.

Samen met de ouder en de leerling bespreken we op welk niveau de leerling zich bevindt en welke doelen gesteld worden om een reële en passende uitstroom te bereiken.

We hechten er veel waarde aan om open en transparant gedurende de hele schoolloopbaan met elkaar om te gaan.

Portfolio (Rapporten)

Vanaf de voorschool krijgen de kinderen op onze school een Portfoliomap. Kinderen zijn vaak super trots op hun portfoliomap! De map bestaat uit werkstukken en werkjes waar ze trots op zijn, de doelenkaart en toets resultaten.

Onderdeel van de portfoliomap is de rapportage (voorheen het rapport). Op de voorschool en in Unit 1 zijn dit Kijk! registraties. In Unit 2 & 3 de resultaten van methode onafhankelijke toetsen.

Methode onafhankelijke toetsen

Ieder jaar worden in januari en juni de Citotoetsen afgenomen. Deze toetsen zijn gemaakt door een onafhankelijk toets instituut en staan dus los van de methode die wij op school gebruiken. De resultaten geven een goed beeld van de vooruitgang in ontwikkeling van uw kind.

Wij nemen op school de toetsen af voor rekenen, spelling, begrijpend lezen, woordenschat, studievaardigheden en de speciale toetsen taal en rekenen voor kleuters. Daarnaast maken we gebruik van AVI en DMT om de leesvorderingen in de gaten te houden en de TAK in groep 2 t/m 4 voor de woordenschat ontwikkeling.

Tijdens het derde voortgangsgesprek in feb/maart komen de toets resultaten aan de orde. In ieder Portfolio vindt u een overzicht van de door uw kind behaalde doelen, maar in dit portfolio ook de resultaten van de gemaakte toetsen. De normering wordt in het portfolio en tijdens het voortgangsgesprek uitgelegd.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Terug naar boven