Openbare Basisschool Sterrendonk

Sterrenlaan 25 4907 GH Oosterhout

 • Schoolfoto van Openbare Basisschool Sterrendonk
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool Sterrendonk
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool Sterrendonk
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool Sterrendonk
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool Sterrendonk

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Leerlingvolgsysteem
We volgen de ontwikkeling van de leerlingen op een aantal manieren:

 • door observaties en controle van het gemaakte werk;
 • door toetsen uit de methodes na ieder leerstofonderdeel; door toetsen van het Cito leerlingvolgsysteem (LVS). Dit zijn toetsen waarbij de vorderingen van de kinderen 2 à 3 keer per jaar vergeleken worden met het landelijk gemiddelde. Hierdoor zijn deze gegevens het meest objectief in vergelijking met de andere meetinstrumenten;

We gebruiken de volgende toetsen:

 • Voor groep 1-2:                    incidenteel: rekenen voor kleuters, taal voor kleuters
 • Voor groep 3 t/m 8               technisch lezen, spelling, woordenschat, rekenen, begrijpend lezen
 • Voor groep 6 t/m 8               studievaardigheden

De resultaten van de toetsen van groep 3 t/m 8 worden aan de ouders schriftelijk bekend gemaakt tijdens de contactgesprekken.
Wanneer een score onvoldoende is, maken we een analyse en proberen via gerichte hulp het kind extra begeleiding te geven.   

De scores worden uitgedrukt in de symbolen van het cito:  I, II, II, V, V.     

I           20%      Ver boven het gemiddelde
II          20%      Boven het gemiddelde
III         20%      De gemiddelde groep leerlingen
IV         20%      Onder het gemiddelde
V          20%      Ver onder het gemiddelde       

Evaluatie schoolresultatenTweemaal per schooljaar, in september en maart, evalueren we de resultaten van de Cito toetsen van het leerlingvolgsysteem (LOVS) met zogenaamde trendanalyses.  

Doel van deze evaluatie:
nagaan of we voldoen aan het door onszelf opgelegde ambitieniveau; indien dit niet gehaald is, nagaan of we wel voldoen aan het landelijk gemiddelde; bij tegenvallende resultaten stellen we een concreet actieplan op om resultaten op te voeren.  

Op welke wijze evalueren we?
a. Volgmodel leerlingen:
We volgen de trend van de leerlinggroep in de tijd. We analyseren daarbij hoe een specifieke groep leerlingen zich over de jaren heen ontwikkeld heeft. De leerlingen in de huidige groep 8 bijvoorbeeld worden dan in beeld gebracht met hun prestaties in alle voorgaande jaren.  

b.Volgmodel Jaargroepen:
We volgen de trend van de jaargroep in de tijd. Bij dit trendrapport worden de scores van steeds dezelfde jaargroep (bijvoorbeeld groep 6) op een bepaald leerstofgebied door de jaren heen vergeleken.  

Ambitieniveau
We zetten hoog in met ons onderwijs en de resultaten. Gemiddeld willen we bij alle toetsen een score behalen die ligt boven het landelijk gemiddelde. Landelijk ligt het gemiddelde I-II en III scores tezamen op 60 %. Ons streven is 70% van de leerlingen tezamen op score I-II-III.  

Cito eindtoets
De resultaten van de Cito-eindtoets in groep 8 worden op dezelfde manier onder de loep genomen als de reguliere cito toetsen. De scores van de cito eindtoets worden besproken met het team en de MR en vergeleken met het landelijk gemiddelde, en met de voorgaande scores van onze school, zowel in het algemeen als per vakgebied. Het streven is erop gericht met alle onderdelen boven het landelijk gemiddelde te scoren. Bij de onderdelen waarop dit niet gelukt is wordt een verbeterplan opgesteld.   

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Opvoeden tot sociaal gedrag

De school is de plaats bij uitstek waar kinderen leren hoe ze zich sociaal kunnen gedragen ten opzichte van leeftijdgenoten. Wij willen de kinderen daarbij aansturen, ondersteunen en begeleiden. Daarbij hanteren we de volgende uitgangspunten:   

Kanjerschool

In alle groepen worden Kanjerlessen gegeven. Er worden kringgesprekken gehouden, waarbij kinderen met elkaar afspreken hoe ze in dat schooljaar met elkaar om zullen gaan. De afspraken worden opgeschreven en in het lokaal, zichtbaar voor kinderen en ouders, opgehangen. Zo leren we kinderen ook zelf verantwoordelijkheid te nemen voor wenselijk gedrag en een fijne sfeer.   

Kanjerregels:

*We vertrouwen elkaar

*We helpen elkaar 

*Niemand speelt de baas 

*Niemand lacht uit 

*Niemand doet zielig 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • welbevinden
 • sociaal gedrag
 • verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven