Basisschool 't Mozaïek

Kroonjuweel 7 4388 MD Oost-Souburg

  • Kinderen maken gebruik van moderne technologie: uitdagend onderwijs.
  • Gezond eten, lekker bewegen.
  • Veel aandacht voor lezen en taal bij ons op school.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Een belangrijke taak voor de leerkrachten is het zo goed mogelijk afstemmen van het onderwijsaanbod op de behoeften van uw kind. Daarvoor is het nodig dat de school zicht heeft op de ontwikkeling van individuele kinderen. De groepsleerkrachten observeren dagelijks de kinderen en noteren in de klassenmap en in het leerlingvolgsysteem wat hen opvalt aan leerprestaties en gedrag. Om een objectief beeld van de vorderingen te krijgen worden de prestaties vergeleken met de gemiddelde prestaties van leeftijdgenoten. Dit vergelijken gebeurt met de lesmaterialen die we op school gebruiken en met het “CITO-leerlingvolgsysteem” voor groep 3 t/m 8. Hierbij worden de kinderen op gezette tijden getoetst en vergeleken met landelijke normen. Op deze wijze krijgen we op school een goed beeld van de vorderingen van uw kind. De kinderen van groep 1 en 2 worden in hun ontwikkeling gevolgd door het "Kijk" observatiesysteem.

Daarnaast volgen we de prestaties over een langere periode. Deze trendanalyses op groeps- en individueel niveau zijn onderwerp van gesprek in de voortgangsbesprekingen en zijn onderdeel van onze kwaliteitszorg. De groepsleerkracht staat niet alleen in het volgen van de vorderingen van de kinderen. Steeds voordat aan de ouders door middel van een rapport verslag wordt gedaan, worden de prestaties van alle kinderen besproken in voortgangsbesprekingen. Wanneer kinderen bij deze besprekingen opvallen, wordt voor hen een extra uitgebreide bespreking gepland, de leerlingbespreking. Opvallen kan in deze situatie betekenen dat een kind opvalt door een wat tragere of een snellere ontwikkeling. Ook dan dient gekeken te worden wat dit kind nodig heeft! In de leerlingbespreking wordt de aanpak afgesproken die voor een leerling nodig is. Deze aanpak wordt opgenomen in het groepsplan en soms in een individueel handelingsplan. De groepsleerkracht doet, soms samen met de intern begeleider, verslag aan de betreffende ouders van de resultaten van de bespreking en licht de eventuele plannen en afspraken toe. Veelal zal dat in een rapportgesprek aan de orde komen, maar soms in een apart gesprek.Een plan kan bijvoorbeeld inhouden: een ander leerstofaanbod buiten de groep – individueel of in een kleine groep – door een andere leerkracht of het vragen van hulp aan mensen buiten de school.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Uitstroom voortgezet onderwijs

De schoolkeuze voortgezet onderwijs is afhankelijk van:

  • de capaciteiten van het kind.
  • de kwaliteit van de basisschool (voldoen aan de kerndoelen)
  • omgevingsinvloeden (welke uitdagingen worden geboden?
  • Wij stellen ons ten doel om het maximale uit ieder kind te halen. Aard en aanleg van het kind zijn belangrijke factoren. De beste school voor voortgezet onderwijs voor uw kind is de school die het best past bij de capaciteiten van uw kind. Gedurende de hele schoolloopbaan wordt het kind gevolgd en wordt een beeld verkregen op welk niveau het kind in kan stromen in het voortgezet onderwijs. Het oordeel van de leerkrachten en de toetsresultaten en bepalen het niveau van de instroom op het voortgezet onderwijs. In 2016 zijn we overgestapt naar de IEP-toets voor de kinderen van groep 8.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven