Basisschool 't Mozaïek

Kroonjuweel 7 4388 MD Oost-Souburg

  • Kinderen maken gebruik van moderne technologie: uitdagend onderwijs.
  • Gezond eten, lekker bewegen.
  • Veel aandacht voor lezen en taal bij ons op school.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Onze school maakt gebruik van de doorstroomtoets van IEP. De minister van OCW heeft de IEP Doorstroomtoets toegelaten als doorstroomtoets voor de basisschool. 40% van de basisscholen werkt met IEP. De IEP geeft een advies voor het voortgezet onderwijs, dit is een second opinion naast het leerkrachtadvies dat ieder kind van de leerkracht krijgt. Het schooladvies geeft aan op welk niveau jouw kind het beste verder kan gaan in het voortgezet onderwijs. Bij het geven van het schooladvies kijkt de school naar de ontwikkeling van je kind, vooral van de laatste jaren van de basisschoolperiode. De toetsresultaten uit het leerlingvolgsysteem zijn hiervoor een belangrijke basis.  Ook ‘zachte leerlingkenmerken’, zoals sociaal-emotionele ontwikkeling, werkhouding, motivatie, kunnen plannen en organiseren zijn van invloed op het advies.Wat meet de IEP Doorstroomtoets?De IEP Doorstroomtoets meet de verplichte vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen aan het einde van groep 8. De uitslag van de doorstroomtoets geeft informatie over het referentieniveau dat jouw kind beheerst én een advies voor het voortgezet onderwijs.De voorlopige adviesgesprekken voor groep 8 worden rond de herfstvakantie gepland. Alle kinderen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart 2024 het definitieve schooladvies

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Een belangrijke taak voor de leerkrachten is het zo goed mogelijk afstemmen van het onderwijsaanbod op de behoeften van uw kind. Daarvoor is het nodig dat de school zicht heeft op de ontwikkeling van individuele kinderen. De groepsleerkrachten observeren dagelijks de kinderen en noteren in de klassenmap en in het leerlingvolgsysteem wat hen opvalt aan leerprestaties en gedrag. Om een objectief beeld van de vorderingen te krijgen worden de prestaties vergeleken met de gemiddelde prestaties van leeftijdgenoten. Dit vergelijken gebeurt met de lesmaterialen die we op school gebruiken en met het “CITO-leerlingvolgsysteem” voor groep 3 t/m 8. Hierbij worden de kinderen op gezette tijden getoetst en vergeleken met landelijke normen. Op deze wijze krijgen we op school een goed beeld van de vorderingen van uw kind. De kinderen van groep 1 en 2 worden in hun ontwikkeling gevolgd door het "Kijk" observatiesysteem.

Daarnaast volgen we de prestaties over een langere periode. Deze trendanalyses op groeps- en individueel niveau zijn onderwerp van gesprek in de voortgangsbesprekingen en zijn onderdeel van onze kwaliteitszorg. De groepsleerkracht staat niet alleen in het volgen van de vorderingen van de kinderen. Steeds voordat aan de ouders door middel van een rapport verslag wordt gedaan, worden de prestaties van alle kinderen besproken in voortgangsbesprekingen. Wanneer kinderen bij deze besprekingen opvallen, wordt voor hen een extra uitgebreide bespreking gepland, de leerlingbespreking. Opvallen kan in deze situatie betekenen dat een kind opvalt door een wat tragere of een snellere ontwikkeling. Ook dan dient gekeken te worden wat dit kind nodig heeft! In de leerlingbespreking wordt de aanpak afgesproken die voor een leerling nodig is. Deze aanpak wordt opgenomen in het groepsplan en soms in een individueel handelingsplan. De groepsleerkracht doet, soms samen met de intern begeleider, verslag aan de betreffende ouders van de resultaten van de bespreking en licht de eventuele plannen en afspraken toe. Veelal zal dat in een rapportgesprek aan de orde komen, maar soms in een apart gesprek.Een plan kan bijvoorbeeld inhouden: een ander leerstofaanbod buiten de groep – individueel of in een kleine groep – door een andere leerkracht of het vragen van hulp aan mensen buiten de school.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Uitstroom voortgezet onderwijs

De schoolkeuze voortgezet onderwijs is afhankelijk van:

  • de kwaliteiten en talenten van het kind
  • de kwaliteit van de basisschool (voldoen aan de kerndoelen)
  • omgevingsinvloeden (welke uitdagingen worden geboden?
  • Wij stellen ons ten doel om het maximale uit ieder kind te halen. Aard en aanleg van het kind zijn belangrijke factoren. De beste school voor voortgezet onderwijs voor uw kind is de school die het best past bij de capaciteiten van uw kind. Gedurende de hele schoolloopbaan wordt het kind gevolgd en wordt een beeld verkregen op welk niveau het kind in kan stromen in het voortgezet onderwijs. Het oordeel van de leerkrachten en de toetsresultaten bepalen het niveau van de instroom op het voortgezet onderwijs. In 2016 zijn we overgestapt naar de IEP-toets voor de kinderen van groep 8.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kinderen hebben recht op een veilige omgeving, een omgeving waarin zij zich zonder uitzondering geaccepteerd kunnen voelen. ‘t Mozaïek wil er alles aan doen om pesten, agressie, geweld en seksuele intimidatie tegen te gaan. Wij willen voor kinderen een veilige school zijn. Dialoog met de ouders is hierbij van wezenlijk belang. We werken op school met gedrags- en omgangsregels, waar leerkrachten, leerlingen en de ouders van de kinderen zich aan dienen te conformeren. Op school zijn er protocollen m.b.t. ongewenst gedrag (o.a. pestgedrag). Tevens zijn twee leerkrachten als vertrouwenspersoon aangesteld.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Samenwerken
  • Dialoog

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven