School voor Speciaal Basisonderwijs De Windroos

Lariksstraat 11 7572 DE Oldenzaal

 • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Windroos
 • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Windroos
 • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Windroos
 • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Windroos
 • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Windroos

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In januari en juni van elk schooljaar worden de Cito-toetsen afgenomen voor de vakken: rekenen/wiskunde, spelling, technisch en begrijpend lezen. De resultaten hiervan worden geregistreerd in ons LVS Parnassys en zijn voor ons een indicatie of kinderen zich ontwikkelen conform hun ontwikkelingsperspectief. Hierin beschrijven we ook het sociaal-emotioneel functioneren van de kinderen, welke gemeente wordt met het observatie instrument 'Zien!'. De resultaten worden op leerling- en schoolniveau geregistreerd en tijdens leerlingenbesprekingen en het teamoverleg besproken. Tijdens leerlingbesprekingen worden de resultaten op leerling- en groepsniveau geanalyseerd en wordt het nieuwe aanbod hierop afgestemd. De nieuwe doelen worden vastgelegd in de module 'leerlijnen in Parnassys'.
De ontwikkeling en prestaties van de kinderen in groep 1 en 2 worden geregistreerd middels het LVS 'KIJK!'

De didactische opbrengsten op school- en groepsniveau worden jaarlijks in kaart gebracht in een kwaliteitsmonitor. Deze data worden 2 keer per jaar in een teamoverleg geanalyseerd.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De Windroos streeft ernaar om een klimaat te creëren waarin een kind zich veilig voelt en gestimuleerd wordt om zich, afhankelijk van zijn/haar specifieke mogelijkheden te ontwikkelen, tot een vrij, zelfstandig en volwaardig individu in de samenleving. Wij willen dat elk kind veel leert en elke dag met plezier naar school gaat. Wij maken gebruik van de methode ‘Kinderen en hun sociale talenten’ om de sociaal-emotionele ontwikkeling te stimuleren. De methode sluit aan op het door ons gebruikte registratiesystemen KIJK en ZIEN en biedt een leerlijn en een lesprogramma voor de sociaal- emotionele ontwikkeling. Daarnaast hanteren we 4 omgangsregels die de pijlers vormen van ons pedagogisch klimaat:

 1. Samen spelen, samen delen, elkaar niet vervelen
 2. Alle dingen hebben een doel, kapot maken is niet cool
 3. Rennen doe je op het plein, binnen moet het rustig zijn
 4. Pesten is nooit goed, zorg dus dat je aardig doet 

Op De Windroos ligt de focus op het realiseren van een veilig pedagogisch klimaat en het samen realiseren van de pedagogische groepsdoelen van elke groep. Hierover gaan we periodiek met de kinderen en ouders/verzorgers in gesprek. Voor de komende jaren staat het brede thema “zicht op sociaal-emotionele ontwikkeling” als speerpunt op onze agenda.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Gelijkwaardig
 • Respectvol
 • Zelfstandig

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven