School voor Speciaal Basisonderwijs De Windroos

Lariksstraat 11 7572 DE Oldenzaal

  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Windroos
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Windroos
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Windroos
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Windroos
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Windroos

Het team

Toelichting van de school

In ons gevarieerde team werken onder andere groepsleerkrachten, onderwijsassistenten, leraarondersteuner, logopedist, intern begeleiders, orthopedagoog, maatschappelijk werker, administratief medewerker, conciërge en externe ondersteuners.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht zich ziek meldt, overleggen we waar mogelijk met een duopartner of de vervanging intern kan worden opgelost. Wanneer dat niet het geval is, maken we gebruik van de diensten van het mobiliteitscentrum ObT. 

Als er geen vervanging beschikbaar is, worden kinderen de eerste dag over andere groepen verdeeld en volgen ze daarna eventueel digitaal thuisonderwijs. De school spant zich maximaal in om de vervanging goed te organiseren, maar is soms genoodzaakt om digitaal thuisonderwijs te geven. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De leerlingen op De Windroos worden in groepen ingedeeld op basis van hun leeftijd, sociaal emotionele en didactische ontwikkeling en ondergebracht in de langzame of snelle leerstroom. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze school geeft onderwijs en ondersteuning aan kinderen van 4 t/m 13 jaar met een specifieke onderwijsbehoefte m.b.t. gedrag, leren en/of ontwikkeling. In het schooljaar 2022-2023 begeleiden we ca. 230 leerlingen in 18 groepen. Team, ouders en kinderen werken samen op basis van het uitgangspunt 'gewoon waar het kan, speciaal waar het moet'. We stemmen ons onderwijs in de groep zoveel mogelijk af op de verschillen in leerstijl, tempo, niveau en ervaringsachtergrond. Daarbij maken we gebruik van een specifiek onderwijsaanbod voor de leerlingen die in een langzame of een snelle leerstroom zijn geplaatst. Door kinderen te zien, te horen en te begrijpen werken we in elke groep aan veilig en uitdagend onderwijs.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De school oriënteert zich op specifieke ondersteuning voor meer- en hoogbegaafde kinderen.

De school zoekt actief samenwerking met het speciaal onderwijs om expertise te delen en extra faciliteiten in te zetten ten behoeve van leerlingen met zeer specifieke ondersteuningsbehoeftes. Deze samenwerking wordt de komende tijd verder uitgebreid.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De Windroos is een regionale voorziening in Noord-Oost Twente en werkt samen met diverse voor- en vroegschoolse voorzieningen in de regio. Bij de kleuters in de groepen 1 en 2 is sprake van diverse specifieke onderwijsbehoeftes, waarop het onderwijsaanbod moet worden afgestemd. Naast onderwijs wordt er veel geïnvesteerd in observatie, diagnostiek en behandeling met (externe) onderwijsondersteuners. De school brengt in de kleuterperiode de ondersteuningsbehoeftes zo concreet mogelijk in kaart (zie paragraaf 5.1) en adviseert ouders over het vervolg. Waar mogelijk betrekken we ouders bij de ontwikkeling van hun kinderen, vanuit gedeelde verantwoordelijkheid. Tevens werken we nauw samen met diverse instellingen in de regio.

Terug naar boven