Franciscusschool

Lyceumstraat 2 B 7572 CP Oldenzaal

  • Opening Free Running Parkour
  • Acrogym
  • Feestelijke opening
  • in pyjama

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Welke plaats hebben de tussenresultaten in het onderwijsproces en hoe worden deze gerealiseerd?
Op onze school bieden wij een breed onderwijs waarin wij naast taal, rekenen en alle andere vakken onze leerlingen ook veel andere vaardigheden bijbrengen.
Vakken en vaardigheden waarvan wij van mening zijn dat ze minstens net zo belangrijk zijn om later als volwassen wereldburger op een goede manier te functioneren in de maatschappij.

De ontwikkeling van onze leerlingen wordt nauwlettend gevolgd vanaf de instroom. In de groepen 1 en 2 hanteren hiervoor het observatiesysteem van Onderbouwd online en Fonemisch Bewustzijn. Heeft een kind de doelen per thema niet gehaald dan volgt er remediering gedurende een aantal weken. 

Binnen het Nederlandse onderwijssysteem worden de ontwikkelingen van leerlingen in de groepen 3 t/m 8 met name gevolgd door de ontwikkelingen op het gebied van taal en rekenen te monitoren en het onderwijs daar op af te stemmen.
Als school zijn wij dan ook verplicht om die ontwikkelingen op het gebied van taal en rekenen regelmatig te toetsen en de resultaten daarvan vast te leggen in ons leerlingvolgsysteem.
Op onze school toetsen wij onze leerlingen 2x per jaar d.m.v. de CITO M-toetsen en de CITO E-toetsen. Dit zijn wezenlijk andere toetsen dan de Centrale (CITO) Eindtoets.
Als wij leerlingen toetsen vinden wij het belangrijk dat de leerlingen over het afgelopen halfjaar laten zien dat ze voldoende gegroeid zijn en zich voldoende ontwikkeld hebben. Scoort een leerling daarbij onder het landelijk gemiddelde dan zetten we extra ondersteuning in. 
Wij proberen ons onderwijs zodanig af te stemmen op de behoefte van het kind dat elk kind zich maximaal kan ontwikkelen in het naar het niveau en in tempo dat bij hem of haar past. De CITO M- en E-toetsen uit ons leerlingvolgsysteem zijn heel geschikt om de ontwikkeling van het kind te volgen.

Uiteindelijk is ons doel om elke leerling voor te bereiden voor de school voor voortgezet onderwijs (VO) die bij hem of haar past.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De adviezen die wij uitbrengen zijn met name gebaseerd op de totale ontwikkeling van de leerlingen gedurende de gehele schoolperiode. Daarbij kijken we dan naar de leerling als persoon en niet alleen de ontwikkeling op het gebied van taal en rekenen. In Nederland zijn alle scholen verplicht om in groep 8 de Centrale Eindtoets te doen. Wij doen de toets van CITO. De resultaten van de Centrale Eindtoets alsmede de schooladviezen die wij geven zijn al jaren terug te vinden op de website scholen op de kaart:  www.scholenopdekaart.nl.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op de Franciscusschool vinden we het belangrijk dat leerlingen en leerkrachten op een goede manier met elkaar omgaan. Alleen op die manier ontstaat er een goed pedagogisch klimaat waarin kinderen zich veilig voelen en dat o.i. is de belangrijkste randvoorwaarde om tot leren te komen. We besteden dan ook veel aandacht aan hoe we met elkaar omgaan en aan de sociale emotionele ontwikkeling en sociale vaardigheden van onze leerlingen. De basis hiervoor wordt gelegd door een ervaren team waarvan een deel van de leerkrachten al lang met elkaarsamenwerkt. Hierdoor is er een eenduidige manier van met elkaar omgaan ontstaan. Onze leerlingen krijgen dat vanaf de kleuterklassen al min of meer automatisch mee. Wij merken dat we daardoor, onbewust, eigenlijk heel weinig regels nodig hebben om binnen onze school een goede sfeer te creëren.

Ook de 7 gewoonten van de Leader in Me dragen hier op een positieve manier aan bij. Als methode voor sociaal-emotioneel leren hanteren wij Kwink. Kwink is een online methode voor groep 1 t/m 8 en omvat de thema’s burgerschap en mediawijsheid. Het is praktisch, leuk en altijd actueel en gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht van een veilige groep. Desondanks gaat het wel eens mis. Op het moment dat dat resulteert in pesten hanteren we ons Pestprotocol.Voor meer informatie over Kwink verwijzen we u naar de websites van deze methode:  www.kwinkopschool.nl  

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veilig
  • Respect
  • Vertrouwen

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven