BS De Tovervogel

Terburghtweg 1a 5061 LA Oisterwijk

  • De speelplaats van onze school.
  • Onze school maakt deel uit van Brede School de Waterhoef. Aan de rechterkant, in het nieuwe gedeelte, bevindt zich de school.
  • Een kijkje in een klas

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In het schooljaar 2011/2012 hebben 37 leerlingen de CITO eindtoets gemaakt. 6 leerlingen hebben meegedaan aan het Drempelonderzoek. De gemiddelde score was 533.7. Dit is lager dan wij in de afgelopen jaren gewend waren. Het heeft voornamelijk te maken met een groot aantasl zorgleerlingen, die we passend onderwijs op onze school hebben geboden. Hiermee was plaatsing op het S(B)O niet nodig.

In het schooljaar 2012/2103 hebben 35 leerlingen de CITO eindtoets gemaakt. 16 leerlingen hebben meegedaan aan het Drempelonderzoek. De gemiddelde score was 537.4

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 22 april 2013 heet een inspectiebezoek in het kader van toezichtsarrangemen plaatsgevonden op BS de Tovervogel. We hebben het basisarrangement gekregen. De belangrijkste aandachtspunten die in het verslag van de inspectie zijn genoemd, zijn vertaald in verbeteractiviteiten en opgenomen in het jaarplan van de school (2012/2013).

Terug naar boven