Openbare basisschool De Kikkenduut

Burg. Verwielstraat 65 5062 GC Oisterwijk

  • Kamp in het Prehistorisch Museum Eindhoven
  • Pleintje Verkeer
  • Een schrijvende robot maken
  • Het jaarlijks schooluitje
  • Danslessen voor alle groepen van Marieke

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De populatie van de Kikkenduut behoort tot de hoogste schoolgroep. Op grond hiervan mag een hogere prestatie dan het landelijk gemiddelde van de leerlingen verwacht worden. In de afgelopen jaren is dat ook steeds zo geweest en zit de school ruim boven de inspectienorm. De Opmaatgroep waartoe OBS de Kikkenduut behoort, stelt een hogere norm waaraan de school nog niet voldoet. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In alle groepen zijn er tussentijdse metingen van resultaten. Daar worden onder andere observaties en methodetoetsen voor gebruikt. De leerkrachten analyseren de resultaten en passen aan de hand daarvan hun handelen aan. Dit wordt in groepsoverzichten beschreven. Daarnaast zijn er methode- onafhankelijke instrumenten in gebruik. Wij nemen o.a. vanaf groep 3 twee keer per jaar de landelijk genormeerde CITO ( Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling)- toetsen af. In de analyses hiervan nemen we de vaardigheidsscores mee en de I t/m V scores. Deze resultaten en analyses worden besproken met de Kwaliteitscoördinator van de school, Veronique van Raaij. We hebben als school ambities per vakgebied vastgesteld. De analyses worden over meerdere schooljaren gemaakt (trendanalyses).

In groep 1-2 wordt Kijk en het groeidocument "Mijn Portret" gehanteerd. Ook deze resultaten worden besproken met de kwaliteitscoördinator.     

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Advies Voortgezet onderwijs:

2019-2020

Praktijkonderwijs 0

VSO 0

VMBO-Basis 0

VMBO-Basis/ Kader 0

VMBO-Kader 4

VMBO- kader / gemengd of theoretisch 1

VMBO-gemengd of theoretisch 8

VMBO-gemengd of theoretisch/HAVO 3

MAVO/HAVO 0

HAVO 7

HAVO/VWO 3

VWO 6

Gymnasium 0

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onze school is een school in beweging, een school midden in de maatschappij. Een werkplek die open staat voor iedereen. Zoals de maatschappij steeds onderhevig is aan verandering, zo is dat ook met het onderwijs.Onze taak is kinderen bewust te maken van datgene wat om hen heen gebeurt. Daarom staat het kind centraal en is de Kikkenduut gebaseerd op de eigenheid van het kind. Niet iedereen hoeft hetzelfde te leren. Een optimale en harmonische ontplooiing van het kind is een voorwaarde. Niet alleen op intellectueel gebied, maar ook op het sociale en bijvoorbeeld het artistieke vlak.

Daartoe zal de school een verscheidenheid aan leersituaties moeten scheppen. De verschillen in eigenschappen, prestaties en gedrag leiden tot kritisch inzicht. De kinderen leren verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf en voor anderen. Ze zullen proberen zich zo te gedragen dat niemand een ander stoort. Kinderen moeten zich veilig voelen en elkaar leren helpen. Ze hebben elkaar nodig!

Wij vinden voor alle kinderen daarom deze waarden van groot belang:

eigenheid (ik)

zelfontplooiing (groei)

saamhorigheid (samen met jou)

Samen vormt het de kernwaarde van onze school in de zin: “Ik groei samen met jou”. Zo proberen we een leefwereld te scheppen, waarin ze zich thuis voelen, waar ze elkaar kunnen ontmoeten en waarin het kind echt centraal staat.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • "Ik groei samen met jou"

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven