RK Jenaplanschool de Kring

Rembrandt van Rijnlaan 26 2343 SR Oegstgeest

 • Schoolfoto van RK Jenaplanschool de Kring
 • Schoolfoto van RK Jenaplanschool de Kring

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In de afgelopen jaren hebben de tussenresultaten een steeds belangrijkere plek gekregen binnen ons onderwijs. Zo worden de resultaten twee keer per jaar met het team besproken en leren we hierdoor van elkaar.

Deze resultaten laten ons zien welke kennis en vaardigheden nog aandacht behoeven per leerjaar, per kind of per vak. Op basis van deze inzichten kunnen we ons onderwijs aanpassen aan de behoefte van de kinderen om zo een nog betere basis mee te geven voor de toekomst

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De school volgt de kinderen ook nadat de kinderen de Kring hebben verlaten. Velen komen nog wel eens terug op

school en we onderhouden contacten met de ouders.

We vragen ook gegevens op bij de scholen voor Voortgezet Onderwijs tot het derde jaar. Komend jaar willen we dit ook

doen in het vierde jaar.

Uit deze gegevens blijkt dat de kinderen in 92 % het onderwijs volgen op het niveau van ons advies.

In 8 % zijn de kinderen een niveau hoger op lager. ( 6 % hoger en 2 % lager)

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De Kring is een Jenaplanschool waarin 20 basisprincipes centraal staan. De kern van deze principes is:

Elk mens is uniek en heeft het recht om een eigen identiteit te ontwikkelen.

Elk mens moet werken aan een samenleving met respect voor jezelf, elkaar en de omgeving.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Samenleven
 • Verantwoordelijk zijn
 • Je mag zijn wie je bent

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In april 2018 heeft de Inspectie van Onderwijs een verificatieonderzoek uitgevoerd op onze school. Het was een inspirerende dag.

De inspectie gaf ons mooie complimenten:

 • Wereldoriëntatie is daadwerkelijk het kloppend hart van het onderwijs;
 • Activerend en inspirerend onderwijs, hoge betrokkenheid, gerichte feedback, differentiatie overal zichtbaar;
 • Goede samenwerking met alle partners, advisering vervolgonderwijs gebeurt zorgvuldig;
 • Veiligheidsbeleving wordt goed in kaart gebracht; 
 • Prettig en respectvol pedagogisch klimaat; kinderen voelen zich gezien en gewaardeerd;
 • Interne communicatie is versterkt;
 • Goede start gemaakt met gebruik maken van elkaars deskundigheid (verdient navolging).

Natuurlijk had de Inspectie ook wat adviezen voor ons, waaraan inmiddels hard wordt gewerkt (zie schoolplan):

 • Verbinding W.O. en taal inzichtelijk maken;
 • Aanbod voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben;
 • Leerdoelen zichtbaar maken;
 • Kinderen meer betrekken bij hun eigen doelen;
 • Toezicht op het schoolplein (tussenschools);
 • Borging kwaliteitsverbeteringen.

Terug naar boven