Basisschool De Lichtwijzer

Van Houdringelaan 2a 2341 BK Oegstgeest

  • Schoolfoto van Basisschool De Lichtwijzer
  • Schoolfoto van Basisschool De Lichtwijzer
  • Schoolfoto van Basisschool De Lichtwijzer
  • Schoolfoto van Basisschool De Lichtwijzer
  • Schoolfoto van Basisschool De Lichtwijzer

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

We zoeken in ons onderwijs naar een goede balans tussen focus op resultaten en aandacht voor bredere persoonsvorming, jezelf leren kennen en leren omgaan met de ander. We stellen ons tijdens het schooljaar steeds de vraag of de resultaten passend zijn bij deze groep, bij deze leerling: wat gaat goed, wat mist, wat kan of zelfs moet beter en welke successen kunnen we met de leerlingen vieren? Daarbij toetsen we summatief (toetsing na het leren, waarbij het resultaat ingezet wordt als selectiemiddel), maar komt de nadruk meer en meer te liggen bij formatief toetsen. Dit is een vorm van volgen van de leerling tijdens het leerproces, waarbij de nadruk ligt op ondersteuning van het leren van de leerling door het geven van feedback. Dit gebeurt met behulp van tussentijdse toetsen, maar vooral ook door observaties, het stellen van open vragen en kindgesprekken. Deze vorm van toetsen is gericht op de groei van de leerlingen en doet meer recht aan hun brede ontwikkeling en onderwijsbehoeften.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven