J.A. Houtkoperschool

Schoolstraat 1 4051 AV Ochten

  • Schoolfoto van J.A. Houtkoperschool
  • Schoolfoto van J.A. Houtkoperschool
  • Schoolfoto van J.A. Houtkoperschool
  • Schoolfoto van J.A. Houtkoperschool

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussentijdse (medio) resultaten van het CITO-LOVS zijn voor ons belangrijke ijkpunten. Zijn we met dit kind op de goede weg, dreigt het kind uit te vallen, of heeft het kind meer uitdaging nodig?

Binnen het team worden twee keer per jaar de tussenmetingen met elkaar besproken en geanalyseerd. We gebruiken hierbij de opbrengsten van vijf jaar (trendanalyse). We stellen samen speerpunten op en maken met elkaar concrete afspraken over de uitvoering en evalueren regelmatig tijdens vergaderingen. We werken met datamuren om alle informatie inzichtelijk te maken.  

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Uitstroom naar het voortgezet onderwijs

Rond de maand november de ouders en leerlingen van groep 8 een schoolkeuzeadvies van ons. Dit doen wij om de volgende redenen: In januari organiseren al veel scholen voor voortgezet onderwijs informatiedagen. De uitslag van de Cito-Eindtoets Basisonderwijs (eind april) vinden wij niet bepalend voor ons schooladvies (het kan in sommige gevallen wel een hulpmiddel zijn). Doorslaggevend voor het schoolkeuzeadvies vinden wij een goede combinatie van werkhouding, motivatie, inzet, concentratie, aanleg en interesse.

Aan het eind van het schooljaar stromen de leerlingen van groep 8 door naar het voortgezet onderwijs. Zij volgen dan onderwijs op diverse scholen in de omgeving. Het gemiddeld percentage leerlingen per gekozen onderwijssoort over het schooljaar 2019-2020 bedraagt:

  • 20% naar VMBO (BBL/KBL)
  • 40% naar VMBO KL/TL
  • 40% naar HAVO/VWO

In de afgelopen jaren konden alle leerlingen geplaatst worden in de door ons geadviseerde vorm van voortgezet onderwijs.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De conclusie van de onderwijsinspectie n.a.v. haar laatste bezoek op 22 november 2012 luidt:

De inspectie concludeert dat de kwaliteit van het onderwijs op de Houtkoperschool op de onderzochte onderdelen grotendeels op orde is. Uit het onderzoek is gebleken dat de school op die gebieden slechts enkele tekortkomingen kent. Om die reden wordt het reeds aan de school toegekende basisarrangement gehandhaafd. De bevindingen zullen worden betrokken bij de eerstvolgende risicoanalyse, waarbij opnieuw de vraag aan de orde is of het toezichtarrangement eventueel moet worden aangepast.

De inspectie concludeert tevens dat er geen tekortkomingen zijn in de naleving van de wettelijke voorschriften die zijn gecontroleerd.

Terug naar boven