J.A. Houtkoperschool

Schoolstraat 1 4051 AV Ochten

  • Schoolfoto van J.A. Houtkoperschool
  • Schoolfoto van J.A. Houtkoperschool
  • Schoolfoto van J.A. Houtkoperschool
  • Schoolfoto van J.A. Houtkoperschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van de Houtkoperschool

De Houtkoperschool is een openbare school. Dat betekent dat de school toegankelijk is voor alle leerlingen, ongeacht geloof en/of herkomst. Onze school is een veilige en vertrouwde plaats. Het is ook een prettige plaats waar kinderen en leerkrachten samenwerken. Naast inspanning is er ook tijd voor ontspanning. Het is een plek waar kinderen worden opgevoed tot zelfstandigheid en tot het krijgen en dragen van verantwoordelijkheid. Door het goede voorbeeld en een positieve instelling van de leerkrachten, door een fijne werksfeer op school, door een goede relatie tussen school, kinderen en hun ouders of verzorgers en door een goede verhouding tussen de teamleden onderling zijn wij in staat uw kind zo goed mogelijk te begeleiden in zijn/haar ontwikkeling.

We zijn een kleine, overzichtelijke school. Daardoor hebben we goed zicht op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Onze adequate zorgstructuur helpt ons de leerlingen die extra onderwijsbehoeften hebben, daarin te voorzien. 

De school kenmerkt zich in een grote mate van sociale betrokkenheid van ouders en doet haar best om betekenisvol te zijn voor de dorpsgemeenschap. Wij verwachten van ouders dat zij onze pedagogische werkwijze onderschrijven en ons ondersteunen in ons handelen in de breedste zin van het woord. Mede door de inzet van een groep enthousiaste ouders, kunnen we naast ons reguliere onderwijs aanbod, ook tal van andere activiteiten organiseren.  

Kortom: De Houtkoperschool is een school waar een kind met plezier naar toe gaat en waar het zichzelf mag zijn.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Doelgericht
  • Samen
  • Betrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal is de afgelopen jaren sterk gestegen. Van 55 leerlingen op peildatum 2015 naar 119 leerlingen op peildatum 1 oktober 2021. In de komende jaren zullen twee grote groepen de school gaan verlaten waardoor het leerlingenaantal wat zal terug lopen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
110
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Houtkoperschool onderhoudt goede contacten met BSO SamSam. Begeleiders van SamSam brengen en halen de kinderen die van de BSO gebruik maken. SamSam wordt op de hoogte gehouden van activiteiten van de Houtkoperschool; lentemarkt, schoolreisjes, slotdag, etc.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Sfeer

Wij gaan ervan uit dat de school een fijne plek moet zijn, waar kinderen zich veilig en vertrouwd voelen. Waar het goed is voor hen en waar ze met plezier naar toe gaan. Waar de leerkrachten niet uitgaan van een ideaalbeeld van hoe een kind zou behoren te zijn, maar waar leerkrachten zich afvragen: “Wie is dit kind en hoe kan ik het helpen de eigen mogelijkheden te ontwikkelen?” We proberen open en belangstellend naar hen te luisteren en met hen om te gaan. Wij vragen de kinderen dat ook zo met ons te doen. We vinden dat kinderen zich bewust moeten worden van hun emoties en die van anderen. Door stil te staan bij hun eigen gedrag kunnen we begeleidend, corrigerend of sturend optreden. We hechten waarde aan een stukje discipline, vooral zelfdiscipline. Dat vragen we van onszelf en van de kinderen.

Daarom zijn er regels. Niet veel, maar wat als regel gegeven is, is wel iets om je aan te houden.

Gedrag

Wij voeren een beleid tegen alle vormen van discriminatie, agressie, geweld en (seksuele) intimidatie. Onder agressie verstaan we alle voorvallen van fysiek (bijv. schoppen, slaan), psychisch (bijv. buitensluiten, bedreigingen, chanteren) en verbaal (bijv. schelden, pesten, cyberpesten) geweld. Ook vandalisme (bijv. het vernielen van fietsen) valt hieronder.Onder seksuele intimidatie verstaan we alle ongewenste seksueel getinte aandacht die verbaal (bijv. opmerkingen), fysiek (bijv. aanrakingen) of non-verbaal (bijv. seksueel bedoelde gebaren) tot uiting komt. Dit is het geval als deze aandacht door degene die het ondergaat, ongeacht sekse, leeftijd en/of seksuele voorkeur als ongewenst en onplezierig wordt ervaren. Seksueel intimiderend gedrag kan zowel opzettelijk als onopzettelijk zijn. Wij hebben in ons gedragsprotocol opgenomen wat we nog wel tolereren en wat niet meer. Dit protocol ligt ter inzage op school. 

Regels voor toelating, schorsing en verwijdering van een leerling

Als openbare school zijn wij verplicht om alle leerlingen die voor het reguliere basisonderwijs in aanmerking komen toe te laten. Zijn er gegronde redenen om aan te nemen dat een leerling niet op onze school thuishoort, dan kan het bestuur toelating tot de basisschool weigeren. Wanneer het geven van onderwijs aan een leerling niet meer tot onze mogelijkheden behoort, kan een leerling worden geschorst of eventueel van school worden verwijderd. De procedure, die bij schorsing en verwijdering wordt gehanteerd, staat nauwkeurig beschreven in het ‘Protocol schorsen en verwijderen van leerlingen’. In het protocol wordt onder meer aandacht besteed aan wettelijke beginselen, wettelijke kaders en voorwaarden met betrekking tot schorsen en verwijderen. Tevens wordt in het protocol beschreven welke stappen achtereenvolgens moeten worden gezet wanneer er sprake is van schorsen of verwijderen en door wie die stappen moeten worden gezet. Ook wordt in het protocol aangegeven, dat een school minimaal 8 weken moet zoeken naar een andere school voor de betreffende leerling, voordat er tot definitieve verwijdering van school mag worden besloten. De genoemde termijn van 8 weken gaat in op het moment, dat de school dit schriftelijk aan de ouders kenbaar maakt. U kunt de volledige tekst van het protocol desgewenst op school inzien.

Terug naar boven