J.A. Houtkoperschool

Schoolstraat 1 4051 AV Ochten

 • Schoolfoto van J.A. Houtkoperschool
 • Schoolfoto van J.A. Houtkoperschool
 • Schoolfoto van J.A. Houtkoperschool
 • Schoolfoto van J.A. Houtkoperschool

Het team

Toelichting van de school

Deze gegevens zijn gebaseerd op meerdere scholen onder hetzelfde BRIN-nummer. Te weten:

OBS De Bellefleur in Dodewaard

OBS Prins Willem Alexander in Echteld

OBS De Houtkoperschool in Ochten

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht verlof heeft voor het bijwonen van nascholing, familieaangelegenheden, wegens ziekte, e.d. doen wij een beroep op de invalpool van Ippon.

In de meeste gevallen is een vervanger voorhanden. Mocht dit niet het geval zijn, dan doen we een beroep op de duopartner of een parttime collega om de afwezige leerkracht te vervangen.

Is dit niet mogelijk, dan proberen we de groep van de afwezige leerkracht te verdelen over de andere groepen.

Is dit niet mogelijk, dan doen we een beroep op collega's van onze stichting.

Is dit niet mogelijk, dan geven wij de leerlingen vrij.

Mocht een leerkracht zich 's ochtends ziek melden en bovenstaande stappen leveren geen oplossing, dan proberen we de ouders telefonisch, per mail en/of social media te bereiken met het verzoek hun kind thuis te houden of naar een opvang te brengen. Is dit niet mogelijk, dan worden de kinderen op school opgevangen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Door het gegeven leerlingenaantal werken wij met combinatiegroepen. Dit schooljaar hebben wij twee groepen 1-2, groep 3, groep 4, groep 5-6 en groep 7-8. Voordeel van de combinatiegroepen is dat kinderen ook al het e.e.a. meekrijgen van de leerstof van een hogere groep, of kunnen terugvallen op de leerstof van een vorige groep.

Klasindeling

 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Aantal uren onderwijs per groep

We werken met het gelijke dagen rooster. De lessen starten om 08.30 uur. Om 14.00 uur sluiten we de lessen af. De kleuters zijn op vrijdag om 12.30 uur klaar.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De intern begeleider

Voor een goede begeleiding van de zorgleerlingen is een intern begeleider op de school aangesteld. De intern begeleider is twee dagen per week op school aanwezig. Onze intern begeleider (Patricia de Wilde) heeft tot taak de zorgstructuur te bewaken en het bijhouden van het leerlingvolgsysteem, waarin de vorderingen en ontwikkelingen op het gebied van o.a. lezen, rekenen en spelling van uw kind zijn opgeslagen. Tevens heeft de intern begeleider tot taak:

 • contacten te onderhouden met de groepsleerkrachten om te zoeken naar oplossingen indien er problemen zijn met leerlingen. Samen kunnen zij o.a. een handelingsplan opstellen en helpen met de uitvoering daarvan
 • uitvoeren van pedagogisch didactisch onderzoek
 • het opstellen en bewaken van een toetskalender (welke toetsen en wanneer)
 • het houden van zorgvergaderingen en leerlingenbesprekingen
 • contacten onderhouden met ouders
 • contacten onderhouden met de school voor speciaal basisonderwijs/speciaal onderwijs
 • overleg met schoolmaatschappelijke diensten en hulpinstanties
 • aanmelding verzorgen bij BePo

Onderwijsassistent

Er is op school op drie dagen een onderwijsassistent aanwezig. Zij werkt met individuele leerlingen en kleine groepjes leerlingen. De onderwijsassistent werkt onder begeleiding van de groepsleerkracht en de intern begeleider. 

Schoolondersteuningsprofiel

Iedere basisschool behoort een Schoolondersteuningsprofiel (SOP) te hebben. In dit profiel beschrijft de school welke extra zorg een school wel kan bieden, met hulp kan bieden of niet kan bieden. Sinds het schooljaar 2014-2015 werken we met een  SOP. Dit SOP wordt jaarlijks geëvalueerd, aangepast en op de website gepubliceerd.

Passend onderwijs in onze school

Wij bieden onderwijs en begeleiding op maat. Wij zorgen er met ons team voor dat onze leerlingen de onderwijsondersteuning krijgen die zij nodig hebben om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen en daarbij de kerndoelen van het basisonderwijs behalen. Dit doen we in samenspraak met de ouders en/of verzorgers. Wij kunnen veel doen maar niet alles. Sommige leerlingen hebben hele specialistische ondersteuning nodig vanuit  (zeer) specifieke onderwijsbehoeften. Hier lopen wij in onze school tegen grenzen aan. Pas als de hulpvraag van de leerling de mogelijkheden van onze school aantoonbaar te boven gaat, zoeken we naar een andere meer passende onderwijsplek voor deze leerling. We werken hiervoor optimaal samen met de andere basisscholen en de scholen voor speciaal (basis)onderwijs in het samenwerkingsverband. Door intensief samen te werken zorgen we ervoor dat elke leerling zo thuisnabij mogelijk de onderwijsondersteuning krijgt die zij of hij nodig heeft. 

Basisondersteuning

Wij bieden een onderwijsprogramma (leerstofaanbod, didactische aanpak, pedagogische aanpak, klassenmanagement, schoolklimaat) dat aansluit op de kerndoelen voor het basisonderwijs. De leerkrachten verzorgen het onderwijsprogramma waarbij zij zoveel mogelijk inspelen op de verschillen tussen de leer- en ontwikkelingsmogelijkheden van de kinderen.

Sommige leerlingen hebben extra ondersteuning nodig om te leren en zich goed te kunnen ontwikkelen. We zetten voor deze leerling een passende ondersteuning in. We leggen de extra ondersteuning die wij de leerling geven vast in het/een ontwikkelingsperspectief. Met de ouders bespreken we dit ontwikkelingsperspectief en stellen dit in samenspraak vast.

Enkele leerlingen in de school hebben gedurende een langere periode van hun schoolloopbaan een intensieve vorm van extra ondersteuning nodig om het leer- en ontwikkelingsproces goed te laten verlopen. Een gekwalificeerd deskundige (orthopedagoog of jeugdpsycholoog) heeft aantoonbaar vastgesteld dat de leerling te maken heeft met meerdere, complexe en samenhangende factoren die de ontwikkeling en het leren in ernstige mate en over een langere periode belemmeren. De deskundige heeft vastgesteld dat het leren en/of de ontwikkeling van de leerling in de reguliere basisschool alleen kan plaatsvinden wanneer de onderwijsleersituatie gericht wordt aangepast op de onderwijsbehoeften van de leerling. De school kan voor het arrangement middelen (geld en expertise) aanvragen bij het samenwerkingsverband. De school heeft het ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld en vastgesteld in samenspraak met de ouders. De school kan voor het plusarrangement middelen (geld en expertise) aanvragen bij het samenwerkingsverband. De school bekostigt de maatregelen voor de extra ondersteuning uit de middelen (geld en expertise) die het samenwerkingsverband hiervoor beschikbaar stelt.

De inzet van de financiële middelen (materiaal, begeleiding) voorkomt dat de leerling in het speciaal basisonderwijs of in het speciaal onderwijs moet worden geplaatst.

Handelingsverlegenheid

Op het moment dat de school niet langer meer de gevraagde zorg voor een leerling kan bieden, als de school handelingsverlegen wordt, zal contact met BePO worden gezocht. Onafhankelijke deskundigen bepalen dan of de leerling alsnog toelaatbaar is tot het Speciaal Basisonderwijs (sbo) of het Speciaal Onderwijs (so). BePO geeft dan een toelaatbaarheidsverklaring voor de leerling af (TLV). Deze TLV heeft de leerling nodig om in het sbo of so geplaatst te kunnen worden.

Aannamebeleid voor kinderen met een onderwijsbeperking/handicap

De basisschool wordt soms geconfronteerd met de vraag van ouders van een kind met een beperking, om hun zoon of dochter op een school voor regulier onderwijs te plaatsen. In het kader van hun recht op keuzevrijheid en de toenemende vraag naar integratie van kinderen met een beperking in de samenleving, kunnen ouders voor het regulier basisonderwijs kiezen in plaats van het speciaal onderwijs. Op grond van de integratiegedachte van kinderen met een onderwijsbeperking hebben de scholen voor regulier onderwijs de opdracht om gedifferentieerd onderwijs te geven en om in te spelen op de onderwijsbehoefte van zorgleerlingen.

Het recht op de vrije onderwijskeuze van ouders betekent echter niet dat kinderen met een beperking automatisch op een reguliere basisschool geplaatst kunnen worden. De aard en de zwaarte van de onderwijsbeperking en de feitelijke onmogelijkheden van de school kunnen het mogelijk maken niet te voldoen aan een plaatsingsverzoek van ouders.Voor elke leerling die aangemeld wordt op onze school en waar bij aanmelding duidelijk is dat er van onze school een extra zorginvestering wordt gevraagd, wordt een individueel besluit genomen. Hierbij wordt een vaste procedure gehanteerd, die in hoofdlijnen bestaat uit:

 • een oriënterend gesprek met de directie
 • een tweede gesprek waarbij naast de ouders en de directeur ook de intern begeleider aanwezig is, waarin de ontwikkelingsmogelijkheden, de verwachting t.a.v. het onderwijsaanbod en de mogelijkheden en onmogelijkheden van de school aan bod komen
 • informatie inwinnen bij de vorige school
 • een teamvergadering, waarin het team gehoord wordt
 • het nemen van een besluit door de directie
 • het schriftelijk melden van het besluit aan de ouders, uiterlijk 6 weken na de aanmelding. Uiteraard kunnen ouders, nadat het besluit in een gesprek is toegelicht, bezwaar aantekenen bij het bevoegd gezag.

Criteria die voor onze school een rol spelen bij het nemen van een plaatsingsbesluit zijn:

 • de mate waarin een leerling zich (nog) kan ontwikkelen
 • de aard en de zwaarte van de beperking van de leerling
 • het karakter van de groep waarin het kind geplaatst zou moeten worden
 • de grootte van de groep waarin het kind geplaatst zou moeten worden
 • het aantal leerlingen met een beperking dat al op school, of in de betreffende groep wordt opgevangen
 • de grenzen van de zorg waarmee de school te maken heeft
 • ieders veiligheid moet gewaarborgd zijn

Voor meer informatie verwijzen wij naar het schoolondersteuningsprofiel(SOP).

Verwijzing naar speciaal basisonderwijs/speciaal onderwijs

Ondanks extra hulp en ondersteuning van specialistische hulpverleners kan het zo zijn dat de resultaten van het kind naar de mening van de school of de ouders te veel achterblijven. Dit kan zijn omdat de school geen passend onderwijs kan bieden aan deze specifieke leerling. De school heeft dan wel de zorgplicht een andere school voor speciaal (basis-)onderwijs voor de leerling te zoeken. De school zal de ouders het advies geven de begeleiding van het kind over te geven aan die school voor speciaal (basis-)onderwijs. De school kan slechts een advies geven. De beslissing ligt bij de ouders. Voor een verwijzing is wel een toelaatbaarheidsverklaring noodzakelijk.

Mochten de ouders besluiten hun kind geen speciaal (basis-)onderwijs te laten volgen, dan stelt de school een individueel ontwikkelingsperspectief op. Hierin staat beschreven wat het verwachte eindniveau van de leerling zal zijn en hoe de school dit, met de nadrukkelijke medewerking van de ouders, verwacht te kunnen realiseren.

Voor meer informatie: www.swvbepo.nl

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Peuterspeelzaal Dolfijn huurt ruimte in ons gebouw. De samenwerking houdt in: overleg over gebruik speelplein, magazijn, vergaderruimte, uitnodigingen voor podiumpresentaties, lentemarkt, etc.

De leerkrachten van groep 1-2 hebben enkele keren per jaar overleg met de leidsters van Dolfijn. Er is een warme overdracht van kinderen.

De BHV-ontruimingsoefeningen gaan samen met Dol-Fijn.

Terug naar boven