Katholieke Jenaplanschool St. Franciscus

Berenbosweg 25 8071 DX Nunspeet

Schoolfoto van Katholieke Jenaplanschool St. Franciscus

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolpagina van Jenaplanschool St. Franciscus, een katholieke basisschool in Nunspeet. Met deze schoolpagina willen wij u inzicht geven in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en van onze school zelf. Bij diverse onderdelen geven wij een toelichting op de cijfers en feiten. Zo kunnen wij u informeren over onze aanpak, onze onderwijsvisie en de vertaling hiervan naar resultaten. Op basis van al deze gegevens bieden wij u via deze schoolpagina betrouwbare en genuanceerde informatie over onze school en de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Jenaplanonderwijs
 • Toekomstgericht
 • Leren zichtbaar
 • Passend eigentijds
 • Werken vanuit de relatie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Aanmeldings- en toelatingsbeleid

Ouders die hun kind(eren) willen aanmelden kunnen contact opnemen met de directie (telefonisch/e-mail) om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek met de ouders wordt tijdens een rondgang door de school dieper ingegaan op de uitgangspunten van onze school. In principe zijn alle kinderen welkom op onze school (zie hiervoor ook: hoofdstuk 3; ondersteuning voor leerlingen). Wordt er een kind met extra zorgbehoefte aangemeld, dan bekijken wij alvorens wij tot inschrijving overgaan of wij de zorg kunnen bieden die het kind vraagt. Wat wij aan zorg kunnen bieden is beschreven in ons school-ondersteuningsprofiel (SOP) dat op de website en op school ter inzage is. We gaan er van uit dat een vierjarige zindelijk is, op het moment dat het kind voor het eerst naar school gaat. Is dat niet het geval, dan zal bekeken moeten worden hoe er dan gehandeld moet worden. Op het moment dat er kinderen van een andere school worden aangemeld (zij-instromer), vindt er eerst telefonisch overleg plaats tussen de directeuren van beide scholen. Dit gebeurt op initiatief van de ontvangende school. Daarna vindt er overleg plaats tussen beide intern begeleiders over de vorderingen en eventuele extra zorg die verleend moet worden. Hierna nemen de directeur, de intern begeleider en de betreffende stamgroepleid(st)er een besluit over de aanname. Wordt het kind geplaatst dan is er eventueel nog extra overleg op leerkrachtniveau. Voor tussentijdse instromers gedurende het schooljaar geldt dezelfde procedure.

Aannamebeleid voor kinderen met een handicap

In principe zijn kinderen met een handicap welkom op onze school. Toch willen wij het proces beschrijven dat we als school doorlopen voordat we tot de definitieve aanmelding overgaan. Duidelijk moet zijn welke hulpvragen het kind stelt, zodat na het maken van een analyse van de mogelijkheden en grenzen van de school, er een onderbouwd antwoord kan worden gegeven op het verzoek om toelating. Op deze manier ontstaat tegelijkertijd de aanzet voor het handelingsplan voor de toekomstige leerling. Wat betreft ‘Grenzen aan zorg’ verwijzen wij u naar het Schoolondersteuningsprofiel, dat op de website en op school ter inzage is. Bij het besluit (uiteindelijk zal het bevoegd gezag van onze school dit besluit nemen) tot toelating of weigering zal er altijd sprake zijn van een teambesluit. We gaan er immers van uit – bij toelating – dat de leerling de gehele basisschoolperiode op onze school welkom zal zijn, mits de begeleiding binnen de school haalbaar blijft. Naast de gesprekken tussen de stamgroepleid(st)er, de intern begeleider en de ouders vindt er jaarlijks een evaluatie binnen het team plaats.

Aandachtspunten bij de toelatingsprocedure

Welke hulpvraag stelt het kind en wat betekent dat voor:

 • Pedagogisch klimaat: geborgenheid, veiligheid, bevorderen van zelfstandigheid/verantwoordelijkheid, pedagogisch differentiëren, acceptatie.
 • Didactisch klimaat: leerstofaanbod, adaptief onderwijs, leerdoelen, werkwijze, organisatie.
 • Leerlingenzorg: leerlingvolgsysteem, potentieel aan middelen, inzet van middelen, zorgcapaciteit van de groep/school.
 • Professionalisering: aantal stamgroepleid(st)ers dat ingezet kan worden, kennis en vaardigheidsniveau, nascholingsplanning, interne communicatie, externe communicatie.
 • Ondersteuning: contacten met de begeleidingsdienst, samenwerkingsverband, contact met SBO scholen.
 • Contacten met ouders: communicatieniveau met ouders, oudervereniging, medezeggenschapsraad.
 • Gebouwtechnische en materiële omstandigheden.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
191
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven