Katholieke Jenaplanschool St. Franciscus

Berenbosweg 25 8071 DX Nunspeet

Schoolfoto van Katholieke Jenaplanschool St. Franciscus

Het team

Toelichting van de school

Een stamgroep op zichzelf

Het team kan worden gezien als een stamgroep op zichzelf. Een systeem van enthousiaste professionals, elk met zijn/haar eigen ervaring, talenten en ambities. We werken binnen onze eigen taak en rol, maar bovenal ook samen aan de ontwikkeling van het kind én de school. De bezetting van het schooljaar 2023-2024 is als volgt:

Stamgroepen

Bijen - Juf Daniëlle (ma, di, wo) & juf Britt (do, vrij)

Kukeluusjes - Juf Lotte (ma, di, wo, do) & juf Cindy (vrij)

Vlinders - Juf Judith (ma, di, wo) & juf Clementia (do, vrij)

Duiven - Juf Yolanda (ma, di, wo) & juf Sanna (do, vrij)

Fazanten - Juf Jorieke (ma) & juf Gea (di, wo, do, vrij)

Mussen - Juf Mariëlle (ma, di, woe, do) & juf Jorieke (vrij)

Dassen - Meester Gijs (ma t/m vrij)

Herten - Juf Iris (ma, do, vrij) & juf Sanna (di, wo)

Vossen - Juf Emma (ma t/m vrij)

Ondersteunend personeel

Juf Cobie (di, wo, do, vrij ochtend) - onderwijsassistent, ondersteuning leerlingen/stamgroepleiders 

Juf Sigrid (di, do, vrij) - pedagogisch professional, ondersteuning leerlingen/stamgroepleiders + doeLAB

Juf Marijke (ma, vrij) - ambulant stamgroepleider/specialist, ondersteuning in JenaLAB

Juf Marjanne (di. ocht) - ambulant stamgroepleider, ondersteuning leerlingen met ontwikkelingsperspectief bovenbouw

Juf Petra (ma, di) - administratief medewerker

Meester Tom (3 dagen p.w. wisselende werkdagen) - intern begeleider

Professionalisering van onze leerkrachten  

Lesson study

Lesson study is een vorm van actieonderzoek uitgevoerd door stamgroepleiders, gericht op het ontdekken van mogelijkheden om het leren van kinderen te optimaliseren. Binnen lesson study wordt er gewerkt vanuit een gezamenlijke onderzoeksvraag, welke wordt gekoppeld aan een lesontwerp/aanpak. Eén of meerdere leden van het lesson study team observeren vervolgens tijdens het geven van de les het effect op het leren van kinderen, waarbij de uitkomsten hiervan als input worden gebruikt om de les te versterken. De analyse van de les en het bekijken van de effecten op het leren van kinderen, geeft input aan het verrijken en aanscherpen van o.a. het didactisch handelen op groeps- en schoolniveau. 

Groepsbezoeken

Gedurende het schooljaar worden er door de directeur groepsbezoeken afgelegd in de verschillende stamgroepen. Hierbij staat de ontwikkeling van de stamgroepleider centraal. Het SKO observatie-instrument wordt ingezet ter ondersteuning van de ontwikkeling van de stamgroepleider en geeft input aan het reflectiegesprek nadien. Met alle medewerkers van de school worden zowel formele- als informele gesprekken gevoerd. Er kunnen ook groepsbezoeken door specialisten worden afgelegd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de rekencoördinator die meekijkt bij de rekenles. De groepsbezoeken zijn gericht op samen leren, samen ontwikkelen.

Scholingsplan

Elk schooljaar stelt de school een scholings- en professionaliseringsplan op, waarin zowel de scholingen op teamniveau (bijv. studiedagen) als individuele scholing (bijv. cursussen/webinars/opleidingen) staan gepland. Dit plan wordt jaarlijks met de MR besproken.

Beeldcoaching en IRIS Connect

Aandacht voor de blijvende professionalisering van onze leerkrachten vinden wij als school belangrijk. Als een leerkracht zich continue blijft ontwikkelen, wordt de kwaliteit van lesgeven immers verhoogd. In samenwerking met SKO, het bestuur waar wij als school onder vallen, kunnen er gedurende het schooljaar in de groepen filmopnames worden gemaakt. Deze opnames worden gemaakt door een beeldcoach, met inzet van IRIS Connect, een systeem om filmopnames te delen. De beeldcoaches zijn opgeleid om leerkrachten binnen SKO te begeleiden.

Reflectie en effectieve feedback op de eigen lespraktijk blijken krachtige methodieken om de vakbekwaamheid van leerkrachten verder te versterken. De beeldcoach maakt opnames van de leerkracht in allerlei situaties. Hoe verloopt het contact met de kinderen of met de kinderen onderling? Hoe verloopt de instructie? Hoe wordt omgegaan met verschillen, of hoe begeleid je kinderen? Beeldcoaching biedt ook mogelijkheden om in teamverband aan onderwijsvernieuwingen te werken. Te denken valt aan het invoeren van nieuwe methodes.

Het creëren van een cultuur waarin continue professionele ontwikkeling kan plaatsvinden, kan alleen gebeuren door samenwerking. Door collegiale consultatie met behulp van beelden kunnen tips, tricks en feedback eenvoudig worden uitgewisseld. De filmopnamen die in de groep worden gemaakt worden uitsluitend ingezet ten behoeve van de verdere professionalisering van de leerkracht. Opnames worden dan ook direct verwijderd na gebruik. Beeldcoaches werken aan de hand van een gedragsconvenant beeldcoaching. Hierin staan afspraken over hoe om te gaan met persoonsgegevens (AVG). Dit convenant kan bij de directie worden opgevraagd; eventuele bezwaren kunnen daar worden gemeld.

Begeleiden van studenten in onze school

Wij zijn een opleidingsschool. Ieder jaar begeleiden wij meerdere studenten op onze school. Wij vinden het belangrijk om onze aanstaande collega’s een kans te bieden zich te professionaliseren en het vak van leerkracht in de praktijk te leren. Daarnaast wordt het steeds belangrijker om nieuwe professionals op te leiden vanwege het lerarentekort. Het is voor ons een goede bron om uit te putten wanneer wij op zoek zijn naar nieuwe collega’s.

Maar ook is het leerzaam voor ons zelf omdat wij (het team) op de hoogte blijven van de nieuwste trends. Wij leren van- en met elkaar. Dit houdt in dat:

 • in meerdere klassen loopt er een student mee.
 • studenten geven lessen aan groepjes en/of de gehele klas. 
 • de eindverantwoordelijkheid blijft altijd bij de leerkracht van de klas.
 • we krijgen studenten van verschillende opleidingen.
 • één collega is opleider in de school. Hij of zij zorgt naast de mentoren voor extra begeleiding van de student. De collega heeft hier een opleiding voor gevolgd.
 • De studenten leren samen en doen onderzoeken in een (interprofessioneel) leerteam van studenten. 

Interprofessioneel leerteam

Ondersteund door het innovatiecluster 'Kind en Educatie' werken wij met een interprofessioneel leerteam, bestaande uit studenten van verschillende opleidingsniveaus en vanuit verschillende vakgebieden (onderwijs, kinderopvang, jeugdzorg en welzijn). Het leerteam werkt met elkaar aan een realistisch praktijkvraagstuk passend bij de context en omgeving van de school. In dit school werken studenten van Hogeschool KPZ (lerarenopleiding), studenten van Landstede (onderwijsassistent) en een student van Windesheim (Pedagogisch management kind & educatie) samen in het leerteam, onder begeleiding van de leerteambegeleider. De leerteambegeleider volgt in het kader van deze professionaliseringsbijeenkomsten om de juiste houding, vaardigheden en kennis te kunnen blijven toepassen. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op school wordt het volgende stappenplan gevolgd bij vervanging van stamgroepleiders.

 • Stap 1: Bij afwezigheid van een stamgroepleider wordt een vervangende leerkracht gezocht in de invalpool. Daarnaast worden vaste invallers van de school benaderd.
 • Stap 2: Parttime werkende collega's wordt gevraagd in te vallen.
 • Stap 3: Onderwijsondersteuner neemt indien mogelijk de groep over.
 • Stap 4: Als uitzondering voor korte tijd kan een ambulante medewerker worden ingezet.
 • Stap 5: Leerlingen van de betreffende stamgroep/stamgroepleider worden verdeeld over andere groepen*. Er is een standaard verdeellijst op school aanwezig, waarin staat beschreven welke kinderen in welke groep worden geplaatst.
 • Stap 6: Leerlingen worden naar huis gestuurd. Deze laatste stap proberen wij natuurlijk te voorkomen, door eerst bovenstaande stappen uit te voeren.

* Bepaalde situaties, zoals uitval van collega's in meerdere groepen, toetsmomenten, buitenschoolse activiteiten e.d. kunnen er toe bijdragen dat stap 5 geen wenselijke oplossing is en er eerder tot stap 6 zal moeten worden overgegaan. 

Bovenstaande stappen worden soms samengevoegd om zo goed mogelijk zorg te kunnen dragen voor het opvangen van kinderen op school. In de huidige tijden wordt gemerkt dat het vinden van vervangende leerkrachten, bijvoorbeeld door het lerarentekort, heel erg lastig is. Met name wanneer er in de ochtend moet worden afgemeld is vervanging zeer moeilijk of niet te regelen. Wij maken gebruik van o.a. Flevopool (invalpool), Slim personeelsbemiddeling (invalpool) en ZZP-leerkrachten waar nodig/mogelijk is.

Op school is er een protocol vervanging aanwezig. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op onze school werken wij met stamgroepen, dat is een bewuste keuze vanuit onze Jenaplanvisie. Er is in elke groep een mix van kinderen qua leeftijd, niveau en achtergrond, die gezamenlijk onderwijs krijgen. In een stamgroep is de spreiding van het ontwikkelingsniveau onder kinderen groot. Hierdoor wordt het leren aan en van elkaar bevorderd, is de rivaliteit kleiner en wordt de samenwerking gestimuleerd. Daarnaast heeft de stamgroep een sociaal vormend karakter. Kinderen zijn achtereenvolgens “jongste”, “middelste” en “oudste” en deze cyclus keert terug, vaak net als in het echte leven. Op deze wijze geven wij vorm aan 'de school waar je leert samenleven'. 

De onderbouwstamgroep bestaat uit instroom, groep 1 en 2. De middenbouwstamgroep wordt gevormd door groep 3, 4 en 5. In de bovenbouwstamgroep komen groep 6, 7 en 8 samen. De stamgroepen op onze school zijn allen vernoemd naar Veluwse dieren, zoals de Vlinders, Mussen en Herten. Door een groepsnaam aan de stamgroep te verbinden zorgen we voor het kind voor een eenvoudige identificatie met de groep.

Op enkele momenten in een schoolweek treffen de kinderen elkaar in de niveaugroep. Dan komen de kinderen van hetzelfde leerjaar bij elkaar en worden bepaalde vakken niveaugebonden aangeboden. Het betreft hier voor de middenbouw: (technisch) lezen en voor de bovenbouw: Engels en topografie. Daarnaast is er wekelijks een 'groep 5 middag' op donderdagmiddag, dan is groep 1 t/m 4 vrij. De overige vak- en vormingsgebieden worden binnen de stamgroep aangeboden, zowel klassikaal met de gehele groep, als in instructiegroepjes.

Klasindeling

 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In een onderbouwstamgroep vormt spel de basis van de ontwikkeling van het kind. In een stamgroep wordt er gewerkt met een ritmisch weekplan, een rooster waarin de diverse vak- en vormingsgebieden al dan niet in samenhang staan beschreven en worden gepland. De vak- en vormingsgebieden worden niet als los onderdeel van het lesprogramma gezien, maar het aanbod wordt beredeneerd en vanuit thema's en projecten aangeboden. Een dag/week in een onderbouwstamgroep bestaat uit de volgende onderdelen:

Kring: we starten elke dag in de kring en sluiten met elkaar af in de kring. Het is de plek waar wij elkaar ontmoeten, maar ook ontwikkelen op het gebied van sociaal-emotioneel, levensbeschouwing, taal, rekenen en kanjertraining. 

Werkperiode: in deze periode van de dag 'werken' wij vanuit spel in hoeken. De hoeken zijn ingericht volgens een beredeneerd aanbod, waarin aandacht is voor de vele vormingsgebieden (o.a. taal, sociaal-emotioneel e.d.) waarop een kind zich kan ontwikkelen. De stamgroepleider geeft impulsen, speelt mee, maar biedt ook ruimte aan het geven van een specifieke taal- en/of rekeninstructie in bijvoorbeeld een kleine kring of activiteit.

Buitenspel: we ontwikkelen door spel, ook buiten. Daar valt veel te ontdekken en leren wij ook samenspelen.

Bewegingsonderwijs: in de speelzaal gymmen wij iedere week 45 minuten tot één uur. Ook besteden wij aandacht aan yoga en andere bewegingsvormen. 

Voorbereidend rekenen: we bereiden de kinderen voor door te werken met beredeneerde hoeken, maar bieden ook rekenactiviteiten aan in de kring of kleine kring.

Beginnende geletterdheid/taal: we bereiden de kinderen voor door te werken met beredeneerde hoeken, maar bieden ook taal-leesactiviteiten aan in de kring of kleine kring.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Ook in een midden- en bovenbouwstamgroep wordt er gewerkt met een ritmisch weekplan, een rooster waarin de diverse vak- en vormingsgebieden al dan niet in samenhang staan beschreven en worden gepland. De vak- en vormingsgebieden worden niet als los onderdeel van het lesprogramma gezien. Gedurende een schooldag wordt er gewerkt in diverse werk- en instructieperiodes. Hier leest u de globale verdeling van onderwijstijd over de verschillende vak- en vormingsgebieden. De invulling van de onderwijstijd wordt beredeneerd gepland naar aanleiding van de actualiteit, de korte-, middellange- en lange zorgcyclus, om op deze wijze tegemoet te blijven komen aan de ontwikkelbehoefte van de kinderen in de stamgroep. Dit houdt in dat de daadwerkelijke tijd die wordt besteed aan het vakgebied afgestemd wordt op het gestelde doel en de ontwikkelbehoefte van het kind/de groep.

Swim2Play (beweegles in het water)

Vanaf dit schooljaar 2023-2024 nemen wij deel aan het nieuwe zwemproject in de gemeente Nunspeet. Het concept Swim2Play, vormgegeven door Sportbedrijf Nunspeet i.s.m. team Nunspeet Beweegt, is gestoeld op het blijven bewegen in water, waardoor de zwemvaardigheid wordt bijgehouden en de zwemveiligheid wordt verhoogd. Er wordt gericht op slootveilig, zwembadvaardig en meer-waardig. Het wordt tevens gezien als een beweegles in het water. Door middel van spelvormen zullen de kinderen op een ongedwongen en speelse manier in en om het water bezig zijn. Onderdelen die worden aangeboden zijn o.a: springen en landen, overplaatsen, onder water gaan en blijven, jezelf en anderen redden, aangepaste sportspelen. Gedurende het schooljaar gaan de midden- en bovenbouw, per stamgroep, 5 weken achtereen naar Zwembad de Wiltsangh voor Swim2Play. De onderbouw (groep 1/2) wordt aan het eind van het schooljaar uitgenodigd voor een kennismakingsles. Het vervoer tussen school en het zwembad gaat per bus. Een 'zwemles' duurt 45 minuten en bestaat uit 3 onderdelen. Elk kind kan op zijn/haar eigen leeftijdsniveau deelnemen. De moeilijkheid en intensiteit van de les wordt afgestemd op het niveau van de groep. De Swim2Play gymles wordt begeleid door de zweminstructeurs van het zwembad. Voor de midden- en bovenbouw betekent dit dat er in de weken van Swim2Play één gymles in de sportzaal wordt gegeven en er één beweegles in het water zal zijn. 

Urenberekening onderwijstijd

Een kind op de basisschool moet het volgende aantal uren onderwijs krijgen: de eerste 4 schooljaren (onderbouw, gr. 1 t/m 4) minimaal 3.520 uur, de laatste 4 schooljaren (bovenbouw gr. 5 /m 8): 3.760 uur. Over 8 schooljaren is dit minimaal 7.520 uur. De overgebleven 240 uur mogen scholen zelf verdelen over de onderbouw en de bovenbouw. Voor onze school is de verdeling van het aantal uren als volgt: groep 1 t/m 4 minimaal 3.600 uur en groep 5 t/m 8 minimaal 3.920 uur. Dit betekent dat de 240 uur als volgt is verdeeld: 80 uur onderbouw en 160 uur bovenbouw. 

Jaarlijks wordt er door onze school een urenberekening onderwijstijd voorgelegd aan het team, MT en de medezeggenschapsraad van de school. In deze urenberekening worden ook de vakanties, vrije dagen en studiedagen gepland.  

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In het schoolondersteuningsprofiel staat welk aanbod aan onderwijs, zorg en hulp de school kan bieden. Met de invoering van passend onderwijs is iedere school verplicht een schoolondersteuningsprofiel (SOP) op te stellen.  

In ons schoolondersteuningsprofiel hebben wij het volgende beschreven:

 • op welke wijze wij onze basisondersteuning hebben ingericht; ·
 • welke extra hulp wij kunnen geven aan een leerling;
 • wie die extra hulp aan een leerling geven;
 • wat een ouder mag verwachten als hun kind extra hulp nodig heeft;
 • onze ondersteuningsgrenzen

Hieronder leest u een korte samenvatting van ons SOP:

Vijf niveaus van ondersteuning

We onderscheiden bij ons op school en binnen de cyclus van de ondersteuning 5 onderwijsniveaus:

niveau 1           algemene, reguliere en preventieve ondersteuning in de groep

niveau 2           lichte ondersteuning in de groep

niveau 3           extra ondersteuning in de groep (met eventueel extra hulp buiten de groep)

niveau 4           speciale ondersteuning met externe hulp

niveau 5           plaatsing op een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs

De basisondersteuning

Elke school beschrijft binnen de kaders van het passend onderwijs welke basisondersteuning zij kunnen bieden aan kinderen. Onder de basisondersteuning wordt datgene verstaan wat op de school in de basisstructuur aanwezig is om dit aanbod mogelijk te maken; wat er binnen de stamgroep of binnen de school zonder externe expertise kan worden geboden aan de kinderen. Het grootste deel van de leerlingen heeft een onderwijsbehoefte wat past binnen deze basisondersteuning.

Wij gaan uit van een sterke basis met een stevig fundament. Wij geven ons onderwijs op een adaptieve wijze vorm, waarin wij de onderwijsbehoeften van de kinderen centraal stellen. Onze school is een zogeheten ‘smalle zorgschool’. Dat wil zeggen dat binnen onze basisondersteuning geen expertise op het gebied van cluster 1,2,3 of 4 aanwezig is en wij hiervoor gespecialiseerde ondersteuning moeten inschakelen. In grote lijnen valt binnen onze basisondersteuning:

 • Dyslexiezorg
 • Ondersteuning rondom rekenproblemen
 • Ondersteuning bij sociaal emotionele problematiek
 • Meerbegaafdheid

Een uitgebreide onderbouwing van onze basisondersteuning is te vinden in ons schoolondersteuningsprofiel. 

De mogelijkheden voor extra ondersteuning

Extra ondersteuning “Steun waar nodig” (Binnen de basisondersteuning)

Als de stamgroepleider merkt dat de ondersteuning die de stamgroepleider biedt in de groep, door bijvoorbeeld extra instructies of individuele aandacht, niet meer voldoende is voor het kind, dan meldt de stamgroepleider een kind aan voor een kindbespreking. Er wordt dan samen met de intern begeleider gekeken naar de mogelijkheden binnen de stamgroep en er wordt geïnventariseerd wat er nodig is om dit kind optimaal tot leren of tot ontwikkeling te laten komen. Daarnaast hebben wij voor de lichte ondersteuning de mogelijkheid om een onderwijsassistent in te zetten en hebben wij een pedagogisch professional op school.

Extra (specialistische) ondersteuning “Speciaal als het moet” (Buiten de basisondersteuning)

Mochten wij binnen onze stamgroep of binnen de school de ondersteuning die een kind nodig heeft niet kunnen bieden, dan schakelen wij in eerste instantie onze schoolpsycholoog in en informeren wij het samenwerkingsverband (SWV). Op deze manier bekijken we met behulp van een specialist wat wij als school nodig hebben om het kind te bieden wat hij nodig heeft. Binnen de specialistische ondersteuning valt ook de aanvraag voor een plekje in het speciaal onderwijs, wanneer dit het meest wenselijk lijkt voor het kind. Samen met het SWV wordt er een toelaatbaarheidsadvies opgesteld en wordt er toegewerkt naar een toelaarbaarheidsverklaring om toegelaten te worden op de school voor speciaal (basis) onderwijs. Dit gaat altijd in samenspraak met de ouders en eventueel het kind. 

De grenzen aan ondersteuning

Het kan voorkomen dat wij tegen de grenzen van ondersteuning aanlopen, dat komt voor in de volgende situaties:

 • Als een kind dermate ernstige gedragsproblemen heeft, die leiden tot een voortdurende verstoring van de rust en de veiligheid in de groep en/of de school en wij binnen ons netwerk niet binnen de school externe hulp kunnen inschakelen, zijn de grenzen van ons ondersteuningsaanbod bereikt.
 • Als een kind niet in staat is om ons leerstofaanbod te verwerken, uitgaande van de minimale beheersing van de leerstof eind groep 6, waarbij een kind zeer moeilijk lerend is en een kind geen vorderingen meer maakt in de leerstof.   
 • Ook is het een grens van ons passend onderwijsaanbod als het kind niet of nauwelijks in staat is voldoende zelfstandig te functioneren; het onderwijs aan de kinderen zodanig beslag legt op de tijd en aandacht van de leerkracht dat het niet te organiseren is met het reguliere onderwijsaanbod van de rest van de groep.
 • Ook als de zwaarte van het ondersteuningsaanbod en het aantal zorgleerlingen dat al in een bepaalde groep voorkomt dusdanig belastend wordt voor de leerkracht dat de kwaliteit van het onderwijs niet meer gegarandeerd kan worden.
 • Ook als de school ondanks alle aangetoonde inspanningen handelingsverlegen blijkt zijn de grenzen van ons aanbod bereikt.

Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) en het schoolondersteuningsplan zijn in te zien via de website van de school en liggen op school ter inzage.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Spelling

 • Het ontwikkelen van een aanpak en het inzetten van verwerkingsmateriaal voor kinderen met spellingsmoeilijkheden (eigen lijn).

Meer- en hoogbegaafdheid (opgenomen in het schoolplan 2022-2024)

 • Stamgroepleiders leren de verschillende kenmerken van meer- en hoogbegaafdheid te herkennen.
 • Het beleidsplan begaafdheid met bijbehorende protocollen (compacten, verrijken e.d.) wordt geïmplementeerd.
 • Stamgroepleiders leren meer- en hoogbegaafde kinderen een gedifferentieerd aanbod te bieden in de stamgroep.

Executieve functies

 • Het doorontwikkelen van de training executieve functies in het JenaLAB

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Voor- en vroegschoolse educatie

Wij werken samen met peutergroep 'De Boomhut' (Prokino) aan vroegschoolse educatie. Deze peutergroep bevindt zich aan het onderbouwplein in ons schoolgebouw en is VVE-gecertificeerd. Onze school beschikt niet over een VVE-indicatie, maar draagt gezamenlijk met de peutergroep zorg voor een vloeiende doorgaande lijn van peuterspeelzaal naar basisschool. Dit geldt voor iedere leerling die de overstap maakt naar de basisschool. Er vindt altijd een uitgebreide overdracht plaats als kinderen de overstap maken van peutergroep 'De Boomhut' of een andere voorschoolse voorziening. De overdracht vindt bij voorkeur zowel in een gesprek als op papier plaats. Bij de start van de leerling in onze onderbouw wordt er door de stamgroepleider een startgesprek gepland, om een zogenoemde 'warme overdracht' met ouders te bewerkstelligen. De intern begeleider van onze school wordt bij de overdracht van VVE-leerlingen betrokken. Eventueel is er contact met overige instanties.

In de onderbouw worden de leerlingen geobserveerd door middel van Bosos, een observatiesysteem voor het jonge kind. De stamgroepleider van de betreffende onderbouwgroep werkt vanuit persoonlijke doelen aan de ontwikkeling van het kind. Deze doelen worden verwerkt in de dag- en weekplanning. Indien nodig worden visuele plannen voor het kind opgesteld, welke voor het kind zichtbaar in de groep worden toegepast.

Door middel van de zorgcyclus op onze school, waartoe ook groeps- en kindbesprekingen met de intern begeleider behoren, houden wij zicht op de ontwikkeling van het jonge kind. 

In de gemeente Nunspeet zijn de resultaatafspraken voor VVE vastgelegd in een convenant.

Instroom/doorstroomgroep 'Bijen'

In het schooljaar 2023-2024 beschikken wij over 3 onderbouwgroepen, waarvan één in- en doorstroomgroep, genaamd de 'Bijen'. Start uw kind in dit schooljaar bij ons op school als 4-jarige? Dan zal uw kind starten in deze in- en doorstroomgroep. Een fijne plek, waar uw kind rustig kan starten met zijn/haar schoolse leven. In deze groep wordt er net als in de andere twee onderbouwgroepen gewerkt vanuit thema's en projecten. Tegelijkertijd is er veel aandacht voor het wennen aan de routines op school, het samen leren doen en diverse (motorische) vaardigheden. De verbinding met de andere onderbouwgroepen wordt direct gelegd. Er zijn momenten van samen buitenspelen, samen spelen op de bouwplaats in hal en van samen op pad. De ontwikkeling van uw kind wordt gevolgd, waarbij u o.a. tijdens de geplande oudergesprekken meegenomen wordt in deze ontwikkeling van uw kind. In februari is er een mogelijk doorstroommoment, waarbij enkele kinderen uit de 'Bijen' door kunnen stromen naar de andere twee kleutergroepen, Kukeluusjes en Vlinders. Het gaat dan om kinderen welke al enige tijd in de in- en doorstroomgroep een plaats hebben en die in hun ontwikkeling toe zijn aan de volgende stap. Natuurlijk wordt u als ouder meegenomen in dit proces. 

Terug naar boven