Rooms Katholieke Basisschool Prinsenhof

Langevelderweg 2 2211 AH Noordwijkerhout

 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Prinsenhof
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Prinsenhof
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Prinsenhof
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Prinsenhof
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Prinsenhof

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De gegevens de wij van onze leerlingen middels toetsen verzamelen, gebruiken wij om ons onderwijsaanbod af te stemmen op de ontwikkeling van onze leerlingen. Handelingsgericht werken staat hierbij centraal; zo vinden er groepsbesprekingen plaats, brengen wij de onderwijsbehoeften van de individuele leerlingen in beeld en bespreken we de toetsopbrengsten per jaargroep.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De ontwikkeling van de leerlingen wordt systematisch en tussentijds gevolgd, bij stagnering in de ontwikkeling volgt specifieke begeleiding. Het onderwijs binnen de school wordt regelmatig tegen het licht gehouden, daar waar nodig worden veranderingen en verbeteringen doorgevoerd. Kortom: voortdurende kwaliteitsbewaking van het onderwijs. 

Andere instrumenten, die wij gebruiken bij de bepaling van de kwaliteit van ons onderwijs zijn: 

 • Groepsplannen 
 • Schooltoezicht onderwijsinspectie 
 • CITO leerlingvolgsysteem 
 • Kijk leerlingvolgsysteem groep 1/2 
 • Schoolzelfevaluatie op basis van de CITO toetsresultaten 
 • KANVAS
 • Methodegebonden toetsen
 • Gesprekken met leerkrachten 
 • Klassenbezoeken 
 • Resultaten voortgezet onderwijs
 • Informatie van de ouders 
 • Informatie van het kind 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven