Rooms Katholieke Basisschool Prinsenhof

Langevelderweg 2 2211 AH Noordwijkerhout

 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Prinsenhof
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Prinsenhof
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Prinsenhof
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Prinsenhof
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Prinsenhof

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van een personeelslid (door ziekte of bijzonder verlof) wordt vervanging geregeld via de invalpool van Sophia Scholen. Wanneer er vanuit de invalpool geen vervangers beschikbaar zijn, zoeken wij binnen het team van de Prinsenhof naar mogelijkheden. Wanneer deze er niet zijn, zijn wij helaas genoodzaakt een groep naar huis te sturen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de Prinsenhof werken drie vakleerkracht;

 • Twee vakleerkrachten Bewegingsonderwijs
 • Vakleerkracht Muziek

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De verdeling van de onderwijstijd is een indicatie voor de invulling van ons onderwijsprogramma. Vakken lopen deels in elkaar over en/of hebben samenhang met elkaar.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De verdeling van de onderwijstijd is een indicatie voor de invulling van ons onderwijsprogramma. Vakken lopen deels in elkaar over en/of hebben samenhang met elkaar.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De leerkrachten hebben voldoende tijd gepland voor taal, lezen en spelling en zorgen voor een taalrijke omgeving. Tijdens de lessen worden de essenties van het taalonderwijs geautomatiseerd. Zo leren wij de kinderen om effectief te kunnen communiceren. Het aanbieden van de leerstof en instructie wordt afgestemd op de leerlingen. De leerkrachten zorgen voor taakgerichtheid tijdens de lessen. Taalachterstanden pakken wij aan vanaf het allereerste begin. Daartoe hebben wij contact met voorschoolse voorzieningen. Daar waar nodig bieden we extra taal(lees)onderwijs, groepen, subgroepen of leerlingen die uitvallen bij taal(lees)onderwijs krijgen te maken met een intensiever taalaanbod, meer instructie en meer oefening (automatiseren). Het rooster borgt dat we expliciet aandacht besteden aan rekenen en aan het automatiseren van de essenties van het rekenonderwijs. We gebruiken Cito-toetsen en een moderne nieuwe methode om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Het jonge kind

Jonge kinderen leren door spelen. Spel is noodzakelijk omdat het betekenis heeft voor tal van ontwikkelingsgebieden: sociaal emotioneel, cognitief, werkgedrag, taal, grove en fijne motoriek. De klasseninrichting en de materialen zorgen voor een inspirerende leeromgeving en spelactiviteiten die leiden tot ontplooiingsmogelijkheden. De onderwijsdoelen zijn 'verborgen' in de aangeboden materialen, situaties en de manier waarop de leerkracht deze aanbiedt. Deze manier van werken vormt in het begin van groep 3 de overgang naar de meer methodische aanpak. Jonge kinderen leren en ontwikkelen zich het best als;

 • Zij veel concrete ervaringen kunnen opdoen
 • Zij betrokken bezig kunnen zijn
 • Zij zelf de activiteit als betekenisvol ervaren
 • Het spel een ruime plaats krijgt in het activiteitenaanbod
 • Ontwikkelingsgebieden in samenhang aan bod komen   

We werken ontwikkelingsgericht. Dit houdt in dat we zoveel mogelijk aansluiten bij de belangstelling en de ontwikkeling van kinderen. Deze ontwikkeling stimuleren we waarbij we het kind prikkelen om in de 'zone van de naaste ontwikkeling` te komen. De ontwikkelingen en observaties worden verwerkt in het `KIJK registratie model´. In dit systeem brengen wij de totale ontwikkeling van de kleuter in beeld en levert aandachtspunten op om de ontwikkeling van individuele kinderen gericht te stimuleren.

Terug naar boven