De Witte School voor Openbaar Onderwijs

van Panhuysstraat 19 2203 JN Noordwijk

  • Schoolfoto van De Witte School voor Openbaar Onderwijs
  • Schoolfoto van De Witte School voor Openbaar Onderwijs
  • Schoolfoto van De Witte School voor Openbaar Onderwijs
  • Schoolfoto van De Witte School voor Openbaar Onderwijs
  • Schoolfoto van De Witte School voor Openbaar Onderwijs

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van een leerkracht wegens ziekte of verlof hebben we de afgelopen jaren steeds collega's bereid gevonden invalwerkzaamheden te doen. In het geval een leerkracht ziek is zoeken we een invaller. Indien er geen invallers beschikbaar zijn, wordt een teamlid aangewezen dat op dat moment geen lesgevende taak heeft. Ook zijn er organisatorische verschuivingen mogelijk met bepaalde groepen, of groepjes van kinderen. Het is vanzelfsprekend dat het naar huis sturen van groepen alleen in uiterste noodzaak kan gebeuren.

Leerkrachten bereiden de lessen voor in een groepsmap. In deze map zijn ook plattegronden van de klas opgenomen met de namen van de kinderen. Wachtwoorden om digitale lessen in te zetten staan vermeld in de groepsmap. De invalleerkracht kan hierdoor goed toegerust aan het werk met de kinderen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In principe worden de leerlingen verdeeld in jaargroepen. Indien de leerlingenaantallen daar aanleiding toe geven is er een combinatiegroep. Een combinatiegroep wordt extra ondersteund door leerkrachten en/of onderwijsassistenten. Naast de groepsleerkrachten is er een vakleerkracht gymnastiek, handvaardigheid en muziek op school werkzaam. In groep 1-2 is er de mogelijkheid om zwemonderwijs te volgen. Enkele leerkrachten verzorgen individuele ondersteuning van leerlingen die dat nodig hebben. Een onderwijsassistent ondersteunt in verschillende groepen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In het overzicht geven we weer hoeveel tijd we per week we besteden aan de verschillende vakken. Het gaat hier om gemiddelden die enigszins per leerjaar kunnen verschillen. Op De Witte School streven wij ernaar om de kinderen op het gebied van taal, lezen en rekenen op een zo hoog mogelijk niveau te laten uitstromen. Er gaan naar deze vakken gemiddeld meer uren. Ook de ondersteunende activiteiten zullen zich op deze gebieden richten. Verder besteedt de school aan de andere vakgebieden evenredig veel aandacht, uitgaande van  de minimumeisen volgens de kerndoelen basisonderwijs. Afhankelijk van de behoefte van leerlingen in een groep kunnen verschuivingen gemaakt worden met het aantal lesuren per groep. Zo kunnen leerlingen die goed zijn met rekenen soms minder rekenonderwijs krijgen en meer leesonderwijs als dat nodig is.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Witte School heeft een solide basisondersteuning. Leerlingen verschillen van elkaar. Daarom moet het onderwijsleerproces zo ingericht worden, dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. Om dit te realiseren werken wij ‘Handelingsgericht’. Speciale aandacht gaat in de school uit naar een aanbod voor leerlingen die onderwijsbehoeften hebben op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid. Daarnaast heeft de school een aanbod ontwikkeld voor leerlingen met een niet Nederlandstalige of meertalige achtergrond.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Ons aanbod voor kinderen met extra ondersteuningsbehoefte is op orde. Om leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte in de toekomst nog beter te kunnen begeleiden volgen onze leerkrachten via onze OBO-academie allerlei cursussen. Dit gebeurt op basis van eigen initiatief van de leerkracht of op basis van de scholingsactiviteiten voortkomend uit het schoolplan.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De leerkracht nodigt ouders van de kinderen die 4 jaar worden, van tevoren uit voor een persoonlijk kennismaking en intakegesprek op school. Na dit gesprek worden enkele wendagen afgesproken. Tijdens de kennismaking kunnen de ouders aangeven hoe de ontwikkeling van hun kind tot dan toe verlopen is en of er speciale zorgvragen zijn. Voorafgaand aan de kennismaking met de leerkracht is er contact met de peuterspeelzaal en/of het kinderdagverblijf die het kind bezocht heeft (indien ouders daar toestemming voor geven). Tijdens de eerste drie maanden dat een kind op school zit, staat het wennen aan het naar school gaan centraal. De leerkracht volgt de ontwikkeling van elke kleuter en gebruik daarvoor het programma 'Kijk!'. Ouders hebben de mogelijkheid om de verzamelde informatie over hun kind te bespreken met de leerkracht en om dit in te zien. Onder andere met deze verzamelde informatie wordt bekeken of een kind extra zorg nodig heeft op bepaalde gebieden.

De kleuterbouwgroepen zijn heterogeen (1 en 2 samen) van samenstelling, waardoor de kinderen veel van elkaar kunnen leren. In deze groepen ligt het accent op het voorbereidend leren ten behoeve van de basisvaardigheden taal, schrijven en rekenen. Het leren binnen de kleuterbouw kent een overgang van het spelend leren, naar het meer beredenerend en gestuurde leren aan de hand van opdrachtjes. 

Terug naar boven