De Witte School voor Openbaar Onderwijs

van Panhuysstraat 19 2203 JN Noordwijk

  • Schoolfoto van De Witte School voor Openbaar Onderwijs
  • Schoolfoto van De Witte School voor Openbaar Onderwijs
  • Schoolfoto van De Witte School voor Openbaar Onderwijs
  • Schoolfoto van De Witte School voor Openbaar Onderwijs
  • Schoolfoto van De Witte School voor Openbaar Onderwijs

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In januari 2023 is een tevredenheidsonderzoek onder de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 gehouden. De uitslag hiervan vindt u hierbij. In samenspraak met leerlingen, team en medezeggenschapsraad analyseren we de uitkomsten en worden eventueel verbeteringen in gang gezet.

De sociale veiligheid monitort de school met vragenlijsten van "Zien". Deze lijsten worden jaarlijks ingevuld door leerlingen uit de groepen 5 t/m 8. De resultaten worden door de Intern begeleider en de leerkracht besproken. De uitkomsten worden gedeeld met de inspecteur van het onderwijs.

Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In april 2023 is er een vragenlijst uitgezet de ouders. Het responspercentage was 37%:  177 van de 483 respondenten heeft de Vragenlijst ingevuld. Dit responspercentage is voldoende voor de school om een goed beeld te krijgen van haar kwaliteit. Ouders geven de school een rapportcijfer 8,0. In de Medezeggenschapsraad zijn de uitkomsten van de Oudervragenlijst besproken. De uitslag heeft niet geleid tot nieuwe inzichten of actiepunten. Het team van De Witte School hecht belang aan een goede samenwerking tussen school en ouders. In het schooljaar 2023-2024 houden de leerkrachten met alle ouders startgesprekken. In dit gesprek is ruimte voor vragen van ouders en voor het geven van feedback door ouders.

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven