De Witte School voor Openbaar Onderwijs

van Panhuysstraat 19 2203 JN Noordwijk

 • Schoolfoto van De Witte School voor Openbaar Onderwijs
 • Schoolfoto van De Witte School voor Openbaar Onderwijs
 • Schoolfoto van De Witte School voor Openbaar Onderwijs
 • Schoolfoto van De Witte School voor Openbaar Onderwijs
 • Schoolfoto van De Witte School voor Openbaar Onderwijs

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij volgen zorgvuldige hoe elke leerling zich ontwikkelt. Daarvoor gebruiken wij het leerlingvolgsysteem (LVS) Leerling in beeld van Cito. Hierin ligt de focus op de brede ontwikkeling en de groei van iedere leerling. Er is aandacht voor: de cognitieve ontwikkeling (lezen, spelling, woordenschat, rekenen-wiskunde en Engels) werkhouding en leerhouding sociaal-emotionele ontwikkeling en de executieve functies. Bij Leerling in beeld horen uiteenlopende toetsen, die de leerkracht goed inzicht geven in de groei van elk kind. Zo weet de leerkracht precies waarbij uw kind misschien wat extra hulp of juist meer uitdaging nodig heeft. Zo krijgt elk kind de beste kans om zijn of haar talenten te ontwikkelen. Leerling in Beeld helpt kinderen om het beste uit zichzelf te halen.

Voor de groepen 1-2 gebruiken we het observatie- en registratiesysteem Kijk. We registreren de vorderingen van de leerlingen op leerlijnen. Door dit twee keer per jaar te doen, kunnen we de ontwikkeling van het kind bijhouden ten opzichte van het vorige registratiemoment en ook ten opzichte van landelijke gemiddelden.

De verzamelde gegevens gebruiken wij om tijdige stagnatie, achteruitgang of voorsprong in de ontwikkeling van uw kind te signaleren en met u te bespreken. In groep 8 geven de leerkrachten in november een voorlopig advies voor het instroomniveau van het voortgezet onderwijs, passend bij de mogelijkheden en capaciteiten van uw kind, hierbij kijkend naar het leerproces van de afgelopen jaren. In maart volgt een definitief advies. In februari maken de leerlingen van groep 8 een doorstroomtoets.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De adviesprocedure is een traject dat zorgvuldig wordt doorlopen. De start begint in groep 7 en wordt geïntensiveerd in groep 8 zodat er uiteindelijk een weloverwogen advies voor het Voortgezet Onderwijs gegeven kan worden. Bij de samenstelling van het advies zijn de volgende personen betrokken:

 • de leerkrachten van groep 7 en 8
 • de intern begeleider en/of
 • de directie van de school

Het advies wordt enerzijds gebaseerd op de cognitieve mogelijkheden van een leerling. De middelen die hiervoor gebruikt worden zijn het leerlingvolgsysteem en de rapporten. Anderzijds wordt er gekeken naar de werkhouding en taakaanpak van een leerling. Hiervoor worden de observaties van de leerkrachten gebruikt en de gegevens van de rapporten van de voorgaande jaren. De leerkrachten van groep 1 tot en met groep 8 dragen zorg voor het bijhouden van het leerlingdossier, het invoeren van de gegevens van het leerlingvolgsysteem en het maken van de rapporten. De gegevens worden in groep 8 verder aangevuld en verzameld in Onderwijs Transparant. In groep 8 wordt het adviesformulier verder aangevuld met de informatie van de Cito midden meting en de uitslagen van de methodetoetsen. Het adviesformulier uit Onderwijs Transparant wordt gebruikt bij het vaststellen van het schooladvies. Uiteindelijk wordt het adviesformulier door de ouders meegenomen bij de inschrijving op de school voor Voortgezet Onderwijs.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Leerlingen groeien op in een steeds complexere, pluriforme maatschappij. Onze school vindt het van belang om haar leerlingen op een goede manier hierop voor te bereiden.  Leerlingen maken ook nu al deel uit van de Nederlandse samenleving. Zij wonen in de Randstad. Kennis is van groot  belang. Vanuit onze openbare identiteit vinden wij het belangrijk dat leerlingen op een bewuste manier in het leven staan, waarbij ze niet alleen respect hebben voor anderen, maar ook naar anderen omzien en voor anderen zorgen. In de school leren wij leerlingen daarom goed samen te leven en samen te werken met anderen. Wij willen leerlingen brede kennis over en verantwoordelijkheidsbesef meegeven voor de samenleving, zodat zij met voldoende kennis en vaardigheden de basisschool verlaten.

Hoofddoelen

 1. We voeden onze leerlingen op tot fatsoenlijke evenwichtige mensen die respectvol behandelen(vanuit duidelijke waarden en normen omgaan met de medemens);
 2. Wij voeden onze leerlingen op tot personen die weten wat democratie inhoudt en die daar ook naar handelen. Ze leren hun mening over maatschappelijke thema’s te verwoorden;
 3. We voeden onze leerlingen op tot mensen die meedoen, die actief betrokken willen zijn op de samenleving en die gericht zijn op samenwerking;
 4. We voeden onze leerlingen op tot personen die kennis hebben van, en respect voor andere opvattingen en overtuigingen (religies);
 5. We richten ons op de algemene ontwikkeling en we geven onze leerlingen culturele bagage mee voor het leven.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Samen kom je verder
 • Vandaag maak jij het verschil
 • Iedereen is welkom

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven