De Witte School voor Openbaar Onderwijs

van Panhuysstraat 19 2203 JN Noordwijk

 • Schoolfoto van De Witte School voor Openbaar Onderwijs
 • Schoolfoto van De Witte School voor Openbaar Onderwijs
 • Schoolfoto van De Witte School voor Openbaar Onderwijs
 • Schoolfoto van De Witte School voor Openbaar Onderwijs
 • Schoolfoto van De Witte School voor Openbaar Onderwijs

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Vanaf het moment dat uw kind op school komt, wordt de ontwikkeling van uw kind gevolgd en vastgelegd. Dit doen we in een leerlingvolgsysteem. Wij volgen de kinderen door middel van observaties, methode gebonden toetsen en landelijk genormeerde Citotoetsen. Voor de groepen 1-2 gebruiken we het observatie- en registratiesysteem Kijk. We registreren de vorderingen van de leerlingen op leerlijnen. Door dit twee keer per jaar te doen, kunnen we de ontwikkeling van het kind bijhouden ten opzichte van het vorige registratiemoment en ook ten opzichte van landelijke gemiddelden. De Citotoetsen worden in de groepen 3 tot en met 8 twee keer per jaar afgenomen. De resultaten van deze toetsen worden door de leerkracht met de ouders besproken. Deze gegevens gebruiken wij om tijdige stagnatie, achteruitgang of voorsprong in de ontwikkeling van uw kind te signaleren en met u te bespreken. In groep 8 geven de leerkrachten in november een voorlopig advies voor het instroomniveau van het voortgezet onderwijs, passend bij de mogelijkheden en capaciteiten van uw kind, hierbij kijkend naar het leerproces van de afgelopen jaren. In maart volgt een definitief advies. In april maken de leerlingen van groep 8 de Cito Eindtoets.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Leerlingen groeien op in een steeds complexere, pluriforme maatschappij. Onze school vindt het van belang om haar leerlingen op een goede manier hierop voor te bereiden.  Leerlingen maken ook nu al deel uit van de Nederlandse samenleving. Zij wonen in de Randstad. Kennis is van groot  belang. Vanuit onze openbare identiteit vinden wij het belangrijk dat leerlingen op een bewuste manier in het leven staan, waarbij ze niet alleen respect hebben voor anderen, maar ook naar anderen omzien en voor anderen zorgen. In de school leren wij leerlingen daarom goed samen te leven en samen te werken met anderen. Wij willen leerlingen brede kennis over en verantwoordelijkheidsbesef meegeven voor de samenleving, zodat zij met voldoende kennis en vaardigheden de basisschool verlaten.

Hoofddoelen

 1. We voeden onze leerlingen op tot fatsoenlijke evenwichtige mensen die respectvol behandelen(vanuit duidelijke waarden en normen omgaan met de medemens);
 2. Wij voeden onze leerlingen op tot personen die weten wat democratie inhoudt en die daar ook naar handelen. Ze leren hun mening over maatschappelijke thema’s te verwoorden;
 3. We voeden onze leerlingen op tot mensen die meedoen, die actief betrokken willen zijn op de samenleving en die gericht zijn op samenwerking;
 4. We voeden onze leerlingen op tot personen die kennis hebben van, en respect voor andere opvattingen en overtuigingen (religies);
 5. We richten ons op de algemene ontwikkeling en we geven onze leerlingen culturele bagage mee voor het leven.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Samen kom je verder
 • Vandaag maak jij het verschil
 • Iedereen is welkom

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven