De Schapendel

Stakman Bossestraat 73 2203 GH Noordwijk

Schoolfoto van De Schapendel

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij Basisschool De Schapendel.

Onze school

De Schapendel is een kleinschalige basisschool in de wijk Boerenburg en is opgericht in 1974.Geborgenheid door kleinschaligheid, ieder kind, iedere leerkracht is welkom bij ons op school, ongeacht de sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Wij zorgen voor een open en veilige leeromgeving en streven een pedagogisch klimaat na, waarin leerkrachten, leerlingen en ouders op een respectvolle wijze met elkaar omgaan.  

Ons onderwijs

Op de Schapendel beleeft uw kind een fijne schooltijd waar hij/zij alle kennis en vaardigheden leert die nodig zijn om zich voor te bereiden op de steeds veranderende wereld van morgen. Binnen een stimulerende leeromgeving staat het team van de Schapendel klaar om het leerproces van ieder kind inzichtelijk en begrijpelijk te maken.

Wij hebben oog voor de talenten van de kinderen en geven modern toekomstgericht onderwijs waar we trost op zijn!   

Basisschool de Schapendel… samen leren, samen groeien

 

 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Persoonlijke groei
  • Eigenaarschap
  • Creatief denken & doen
  • Toekomstgericht onderwijs
  • Coachende leerkracht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Schapendel is opgericht in 1974, in de toen nog jonge wijk Boerenburg. De meeste kinderen komen uit de wijk of de daaromheen grenzende wijken. De Schapendel is een Rooms Katholieke school. Dit komt vooral tot uiting in de wijze waarop wij met elkaar en de kinderen omgaan en de manier waarop wij graag willen dat de kinderen met elkaar omgaan.

Bij ons op school is een grote betrokkenheid van leerlingen en dit bereiken we door: gepersonaliseerd leren, leerlingen zicht te geven op leerresultaten en hun eigen ontwikkeling, de leerkracht een begeleidende rol te geven en gebruik te maken van elkaars talenten.

We zorgen voor een open en veilige leeromgeving bij ons op school. Dit betekent dat de school een pedagogisch klimaat nastreeft waarin leerkrachten, leerlingen en ouders op een respectvolle wijze met elkaar omgaan. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
110
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op de Schapendel vinden we het belangrijk dat we een veilige omgeving hebben voor leerlingen, ouders/verzorgers en schoolprofessionals. Daarom heeft Sophia Scholen een beleidsplan ‘sociale veiligheid’ gerealiseerd. De infografic kunt u op de website vinden onder de kop 'veilige school'. 

Het doel van sociale veiligheid is om een zo veilig mogelijke ontwikkel-, leer- en werkomgeving te creëren voor leerlingen, schoolprofessionals en ouders/verzorgers. Wij streven naar een leef- en leerklimaat waarin onze medewerkers en onze leerlingen zich veilig voelen en zich positief verbonden voelen met de school. We proberen hierdoor alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten in of binnen de directe omgeving van de school te voorkomen en daar waar zich incidenten voordoen adequate maatregelen te treffen om verdere escalatie te voorkomen. De onderwijsinspectie ziet toe op dit te voeren beleid, omdat sociale veiligheid, naast onze wens, ook een wettelijke zorgplicht is.

Gedragsregels

Naast de vier omgangsnormen uit het Veiligheidsplan besteden de leerkrachten in het begin van het schooljaar veel aandacht aan de groepsvorming en Sociale Veiligheid. Dit doen zij onder andere door samen met de groep de groepsregels op te stellen. Verder worden er activiteiten aangeboden om de groepsvorming te stimuleren. De regels die op onze school gelden zijn terug te lezen bij onze gedragsregels. 

Lesprogramma

Om Sociale Veiligheid te borgen zorgen wij ervoor dat dit structureel in ons lesprogramma terugkomt door gecertificeerde methoden te gebruiken, waaronder: ‘Kriebels in je buik’, lessen voor relaties en seksualiteit voor groep 1 t/m 8; 'Kanjertraining', lessen over sociaal emotionele ontwikkeling voor groep 1 t/m 8. Het signaleringsinstrument 'Kanvas’, die de sociaal emotionele ontwikkeling in kaart brengt Het 'SENSOA vlaggensysteem' voor omgang met seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Extra ondersteuning van leerlingen

Soms heeft een leerling meer zorg nodig dan wij in samenwerking met u als ouder kan bieden. Dan wordt contact opgenomen met externe professionals, zoals de medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Jeugd- en gezinsteam of ‘Veilig Thuis’. In overleg met u wordt besloten welke (extra) ondersteuning uw kind kan gebruiken en hoe dit geregeld wordt.

De contactpersoon van het jeugd- en gezinsteam is: Ilse Dobbe.
De contactpersoon van het CJG (jeugdverpleegkundige) is: Lobke den Hollander.


Terug naar boven