De Schapendel

Stakman Bossestraat 73 2203 GH Noordwijk

Schoolfoto van De Schapendel

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In verband met de corona-crisis heeft het ministerie van onderwijs besloten dat er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets zal plaatsvinden. Er zullen dus ook geen gegevens gepubliceerd worden. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om in te schatten hoe een leerling zich ontwikkelt en functioneert, is het noodzakelijk om de vorderingen goed te toetsen en te registreren. We hanteren op de Schapendel daarom een objectief ‘meetinstrument’. Niet alleen om een overzicht van de kinderen (groep 1-8) individueel te krijgen, maar ook als een verantwoording van ons eigen handelen. We hebben ervoor gekozen om de systematiek van het CITO-LOVS te volgen.  Naast het LOVS van Cito kijken we naar de grafieken van Snappet, waardoor er ook tussentijds wordt gekeken hoe een kind er voor staat. De uitkomsten van de toetsen worden in kaart gebracht en in de groepsplannen verwerkt.

Een groepsplan geeft een overzicht van een groep. In het plan worden de doelen, acties en evaluatiemomenten beschreven. In één oogopslag is te zien wat een kind nodig heeft per vakgebied. Hierbij kun je denken aan verlengde instructie, verdieping- en verbredingstof.

Sommige leerlingen hebben specifieke onderwijsbehoefte. Voor hen wordt een individueel handelingsplan opgesteld. Dit gebeurt in overleg met de leerkracht en intern begeleider. Ook in dit plan staat beschreven welke instructie en begeleiding het kind nodig heeft.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In het algemeen zijn de scholen, die op het basisonderwijs volgen, te verdelen in scholen voor Kader, VMBO, HAVO en VWO.

De scholen waar onze leerlingen in de afgelopen jaren naar toe gegaan zijn, bevinden zich in Noordwijk, Voorhout en naaste omgeving.

Het afgelopen schooljaar zijn de scholen waar de leerlingen naar toe zijn gegaan:

  • Teylingen college locatie Leeuwenhorst Noordwijkerhout
  • Teylingen college locatie K.T.S Voorhout
  • Visser 't Hooft, locatie Rijnsburg
  • Northgo College Noordwijk
  • Stedelijk Gymnasium, Leiden
  • Rijnmond College, Katwijk
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Onze school heeft in februari 2013 een schoolbezoek gehad van de inspectie. We beschikken over een rapport met de bevindingen. De inspectie heeft geconcludeerd dat de kwaliteit van het onderwijs op onze school op orde is: onze school heeft een basisarrangement (voldoende).

In december 2018 heeft de school een themabezoek didactisch handelen gehad van de inspectie. In een gesprek met directie, intern begeleider, team en inspectie is geadviseerd om de manier van instructie geven te belichten in het kader van eigenaarschap van de leerlingen.  

In het schoolplan 2019-2023 staan interventies beschreven die de koers bepalen van ons onderwijs, onze doelen. Eén daarvan is 'Eigenaarschap' bij onze leerlingen vergroten. De betrokkenheid van de leerlingen vergroten, waardoor de resultaten van de leerlingen positief beïnvloed worden en de kwaliteit van onderwijs verbeterd. 

In schooljaar 2019-2020 hebben we een interne audit gehad, waarbij gekeken is naar de kwaliteitskaders van inspectie. De resultaten van de audit waren ruim voldoende. Afgelopen schooljaar hebben hard gewerkt om de ontwikkelpunten die naar voren kwamen aan te pakken, waardoor we dit schooljaar voor goed opgaan!  

   

Terug naar boven