De Schapendel

Stakman Bossestraat 73 2203 GH Noordwijk

Schoolfoto van De Schapendel

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of afwezigheid van een leerkracht proberen wij dit zo goed mogelijk op te vangen. Waar mogelijk door het inzetten van een leerkracht uit de vervangingspool. Lukt dit niet, dan kan eigen personeel extra worden ingezet. Als beiden opties niet lukken, zijn wij genoodzaakt de groep op te delen of (in het uiterste geval) naar huis te sturen. Wij zullen u hier tijdig over informeren en dit via SchouderCom aan u kenbaar maken.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op onze school werken wij met combinatieklassen. Dit heeft te maken met het feit dat we niet voldoende leerlingen hebben om met jaargroepen te werken. De ervaring van de afgelopen jaren heeft ons geleerd, om ook in combinatieklassen kwalitatief goed onderwijs te kunnen geven.

De jongste kinderen (groep 1 en 2) zitten in gemengde (heterogene) groepen bijeen. Externe factoren kunnen het soms noodzakelijk maken van dit principe af te wijken. Er is een aantal afspraken gemaakt over de wijze waarop de kleuters over de groepen verdeeld worden. Bij het samenstellen van de groepen hanteren wij de volgende uitgangspunten:

  • De verhouding jongens-meisje
  • Geen broertjes/zusjes bij elkaar

Het besluit in welke groep een kind geplaatst wordt ligt altijd bij de school. Ook de overgang van groep 2 naar groep 3 valt onder het besluit van de school. De overgang heeft niet meer zozeer met de leeftijd te maken, maar wel met de ontwikkeling die een leerling heeft doorgemaakt. De school zal hierbij kijken naar de werkhouding, de cognitieve en sociale ontwikkeling. Het oordeel is gebaseerd op observaties, toetsen, en de concentra­tie- spannings­boog. De intern begeleider wordt hier altijd nauw bij betrokken. In principe gaan kinderen die tussen 1 oktober en 1 januari geboren zijn ‘versneld’ door de kleuterbouw: zij kleuteren dus minder dan twee jaar. Als een kind nog niet alle vaardigheden bezit, kan de keuze om langer te kleuteren wel gemaakt worden. Indien we een kind langer laten kleuteren beoordeelt de inspectie dit als kleuterverlenging. Hiervan is concreet sprake als een leerling op 1 oktober van een bepaald jaar voor de eerste keer in groep 3 zit en op dat moment 7 jaar of ouder is. Een kleuterverlenging houdt per definitie niet in dat een kind later in zijn basisschoolperiode niet nogmaals kan/mag doubleren.

Een school mag zelf bepalen hoe vaak een kind blijft zitten. Het is echter wel een eis van de onderwijsinspectie, dat een kind voordat het 14 jaar wordt de basisschool heeft verlaten. Een kind mag dus niet meer op de basisschool zitten in het schooljaar waarin het de leeftijd van 14 jaar bereikt. Voor verdere informatie verwijzen wij naar www.owinsp.nl.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Benutting van de verplichte onderwijstijd

In totaal dienen de leerlingen in acht jaar tijd minimaal 7520 uur onderwijs aangeboden te worden. Alle reden om jaarlijks bij het opstellen van een vakantierooster kritisch om te gaan met deze verplichting.

De leerlingen in de onderbouw maken dit schooljaar ongeveer 915 lesuren.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In totaal dienen de leerlingen in acht jaar tijd minimaal 7520 uur onderwijs aangeboden te worden. Alle reden om jaarlijks bij het opstellen van een vakantierooster kritisch om te gaan met deze verplichting. 

De leerlingen in de bovenbouw maken dit schooljaar ongeveer 975 lesuren.

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Visie op leerling ondersteuning

Als school streven we naar een onderwijsleersituatie waarbij de leerlingen een continu ontwikkelingsproces doorlopen. De leerlingondersteuning richt zich in toenemende mate op het afstemmen van het onderwijs op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. In plaats van de ondersteuning op uitvallers te richten, probeert de leerlingondersteuning (preventief) systematisch en vroegtijdig leerlingen te signaleren die extra aandacht nodig hebben. Niet alleen leerlingen met een leerachterstand, maar ook leerlingen met een grote ontwikkelings- of leervoorsprong of leerlingen met een eigen leerstijl worden gesignaleerd.


Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wat is voorschoolse en vroegschoolse educatie (VVE)?

VVE is bestemd voor zeer jonge kinderen meteen (taal)achterstand. Er zijn speciale  programma’s waarin deze kinderen spelenderwijs hun achterstand kunnen inhalen, zodat ze een goede start kunnen maken op de basisschool. Wat is het verschil tussen voor- en vroegschoolse educatie?

  • Voorschoolse educatie begint op de peuterspeelzaal of bij de kinderopvang. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor deze voorschoolse educatie. Kinderen die voor voorschoolse educatie in aanmerking komen worden doelgroepkinderen genoemd. De gemeenten bepalen dus welke kinderen tot deze doelgroepkinderen behoren.
  • Vroegschoolse educatie wordt gegeven in groep 1 en 2 van de basisschool. Hiervoor zijn de basisscholen verantwoordelijk. 

Terug naar boven