Basisschool Sint Jozef, onderdeel van Kindcentrum Sint Jozef

Bisschop Hopmansstraat 1 A 4759 BD Noordhoek

 • Schoolfoto van Basisschool Sint Jozef, onderdeel van Kindcentrum Sint Jozef
 • Schoolfoto van Basisschool Sint Jozef, onderdeel van Kindcentrum Sint Jozef

Het team

Toelichting van de school

Ons team kent een aantal specialisten (specialist jonge kind, leesspecialist, rekenspecialist) die opleidingen hebben gevolgd en hun kennis delen met hun collega's. We hebben een mooi klein team verdeeld uit verschillende leeftijdsgroepen. Als team zijn we voortdurend in ontwikkeling. We leren een leven lang; net als voor de kinderen waarvoor we ons inzetten! Dat doen we door teamscholing, collegiale consultatie, het bijhouden van vakliteratuur en scholing in persoonlijke interesses en competenties. De intern begeleider en conciërge zijn ondersteunend. Zij zorgen ervoor dat leerkrachten hun aandacht richten op het uitoefenen van hun vak en het geven van goed onderwijs.

We hebben een vakleerkracht bewegingsonderwijs voor een dag per week ingehuurd. De groepen 1 t/m 8 krijgen op dinsdag les vanuit deze vakleerkracht.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van leerkrachten, bijvoorbeeld door ziekte, bijscholing of een andere vorm van verlof, zorgt de school waar mogelijk voor vervanging. We streven ernaar het ongemak voor de kinderen zo klein mogelijk te houden, echter hebben we te maken met een groot invallerstekort in Nederland. Er is een protocol voor vervanging van leerkrachten voor alle scholen van de Borgesiusstichting. De Borgesiusstichting is aangesloten bij Leswerk, dat de vervanging van leerkrachten in een systeem, de Vervangingsadministratie Basisonderwijs (Leswerk VABO), coördineert. Ook hier geldt dat er maar weinig vervangers zijn.

Bij veel en onverwacht ziekteverlof kan het gebeuren dat er geen mensen meer uit de pool beschikbaar zijn. We doen dan onze uiterste best om het probleem intern op te lossen. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan wordt de groep van de zieke leerkracht verdeeld over andere groepen. Ook is het mogelijk om bij een tweede ziektedag van de leerkracht, als er geen vervanging is, een groep niet naar school te laten komen. U wordt hier dan de eerste ziektedag over geïnformeerd door de directeur. Uiteraard proberen we dit tot een minimum te beperken en hebben we in de afgelopen twee schooljaren gelukkig geen klassen door onderbemanning naar huis hoeven sturen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In schooljaar 2024-2025 maakt groep 1-2 881 lesuren, groep 3 t/m 8 maakt 955 lesuren.

De school houdt de lesuren bij over 8 schooljaren zodat zij in de gaten houdt of zij aan het minimaal aantal lesuren over acht schooljaren voldoen. Sint Jozef zit ruim boven het aantal minimum lesuren dat de wet verplicht stelt.

Klasindeling

 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de lestijdentabel vindt u een gedetailleerde verdeling van de onderwijstijd over de verschillende vakgebieden. Kinderen krijgen vanaf groep 1-2 Engels op Sint Jozef, zodat zij een goede basis creëren voor hun toekomst.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In het basisonderwijs worden verschillende vakken onderwezen. Per groep worden accenten gelegd. Dit kan van school tot school verschillend zijn. In deze urentabel kunt u zien hoe Sint Jozef de lestijd over de verschillende vakgebieden verdelen. Dit is de basis voor het opstellen van het lesrooster voor leerkrachten in de groepen 1 t/m 8. Soms kan het zijn dat leerkrachten i.o.m. intern begeleider meer/minder uren voor een vak inroosteren, bijvoorbeeld als de opbrengsten op een vakgebied dusdanig zijn, dat er een aanpassing nodig is voor meer/minder lesuren.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

ln het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) staat beschreven welke ondersteuning wij uw zoon of dochter kunnen bieden. Uiteraard spreekt het voor zich dat dit niet altijd in een document te gieten is, en elke situatie maatwerk is. We gaan daar graag met u over in gesprek.  

Scholen werken met elkaar samen in grotere verbanden, waarin afspraken gemaakt zijn over de begeleiding en ondersteuning die alle scholen in de regio kunnen bieden.

Hieronder vindt u een samenvattend overzicht van de basisondersteuning en extra ondersteuning die wij bieden op Sint Jozef.

Basis- en extra ondersteuning

De onderwijsbehoefte van een kind geeft aan wat hij/zij nodig heeft om te leren en zich te kunnen ontwikkelen binnen onze school. Wij proberen aan deze onderwijsbehoeften tegemoet te komen en bieden daarvoor ondersteuning. Een verwijzing naar een andere school behoort tot de mogelijkheden.

Binnen ons samenwerkingsverband PO3002 zijn afspraken gemaakt over de minimaal te bieden ondersteuning (basisondersteuning) en extra ondersteuning.

Basisondersteuning

De school volgt de ontwikkeling van haar leerlingen zodanig dat zij een ononderbroken ontwikkeling kunnen doorlopen. Dit doet de school door:

 • Vanuit de voorschoolse voorziening vindt een warme overdracht plaats tussen de pedagogisch medewerker en de groepsleerkracht van groep 1-2. Verder gaat de leerkracht op huisbezoek voordat het kind op school komt en wordt door ouders een intakelijst ingevuld/samen besproken. Hierdoor heeft de school al de nodige informatie om het kind zo goed mogelijk te voorzien in zijn/haar behoefte.   
 • De school verzamelt vanaf binnenkomst met behulp van een leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS) systematisch informatie over de kennis en vaardigheden van haar leerlingen;
 • Leraren vergelijken deze informatie met de verwachte ontwikkeling. Deze vergelijking maakt het mogelijk om het onderwijs af te stemmen op de onderwijsbehoeften van zowel groepen als individuele leerlingen;
 • Wanneer leerlingen niet genoeg lijken te profiteren, analyseert de school waar de ontwikkeling stagneert en wat mogelijke verklaringen hiervoor zijn;
 • Vervolgens bepaalt zij wat er moet gebeuren om eventuele achterstanden bij leerlingen te verhelpen. 

Leerlingen die dat nodig hebben, ontvangen extra aanbod, ondersteuning en begeleiding.

Dit doet de school door:

 • Voor leerlingen die structureel een onderwijsaanbod nodig hebben op een ander niveau dan de leeftijdsgroep, biedt de school een passend onderwijsaanbod, ondersteuning en/of begeleiding, gebaseerd op de mogelijkheden van de desbetreffende leerlingen;
 • Voor de leerlingen die deze extra ondersteuning nodig hebben, legt de school in het ontwikkelingsperspectief vast hoe het onderwijs wordt afgestemd op de behoefte van de leerling;
 • Als voor leerlingen die om wat voor reden dan ook niet het beoogde eindniveau behaald wordt, door specifieke belemmerende factoren, stemt de school het onderwijs aan de leerling daarop af. De uitkomsten daarvan worden periodiek geëvalueerd en naar aanleiding daarvan wordt het onderwijs bijgesteld.

Het onderwijs voor uw kind

De school werkt zoveel mogelijk met onderwijs op maat. Dit betekent dat kinderen tijdens instructie- en verwerkingsmomenten niet ingedeeld worden op leeftijd, maar op niveau. De school behaalt goede resultaten met leerlingen die cognitief zwakker zijn. De kinderen laten een groei zien in vaardigheidsscore, maar wel op het eigen (aangeboden) niveau. Als gevolg hiervan zien we bij de kinderen een hogere mate van betrokkenheid en minder frustratie. Ook meer- en hoogbegaafde leerlingen ontvangen instructie op maat met aanbod vanuit "Levelwerk". Een aantal groepsleerkrachten heeft een opleiding tot specialist gevolgd, waardoor de school over veel interne expertise beschikt. 

Passend onderwijs

Met passend onderwijs bedoelen we goed onderwijs dat aansluit bij de behoefte van het kind. Dat betekent leerstof op maat, een gerichte aanpak en het in de gaten houden van de vorderingen en toetsresultaten. Daarbij gaat passend onderwijs ook over het bieden van extra zorg aan een kind, bijvoorbeeld omdat het leren moeilijker gaat of omdat er extra begeleiding nodig is vanwege een beperking of gedragsprobleem. Met extra begeleiding kan Sint Jozef vaak heel heel goed passend onderwijs bieden, juist omdat onze groepen wat kleiner zijn dan gebruikelijk op reguliere scholen. Maar ook door het inzetten van onderwijsassistentie, ondersteuning in de groep of het inhuren van ambulante begeleiding om de leerkracht te coachen,

Onze school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs (SWV PO 30-02) Roosendaal, Moerdijk en omgeving. Vanuit het samenwerkingsverband wordt vorm gegeven aan een passende plek voor iedere leerling. Onder het motto ‘Zorg dat het past’ wordt binnen het samenwerkingsverband gewerkt aan de in- en uitvoering van passend onderwijs. De belangrijkste taak hierbij is dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken. Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, krijgen een zo passend mogelijke ondersteuning of een andere plaats in het onderwijs. Elk schoolbestuur heeft een zorgplicht, wat betekent dat het bestuur voor iedere leerling op zoek gaat naar een passende plaats om onderwijs te volgen. Vanzelfsprekend zo dicht bij huis als mogelijk. Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.po3002.nl. 

Traject naar het speciaal (basis) onderwijs (SBO/SO*)

Op Sint Jozef hanteren we de vijf trappen van ondersteuning waarbij de eerste trap de reguliere zorg in de klas betreft.
Als de school extra ondersteuning nodig heeft om voor uw kind passend onderwijs te realiseren, dan gaan we dit proberen zo goed mogelijk te organiseren in overleg met u als ouders. Dit kan op verschillende manieren: extra begeleiding, aangepast lesmateriaal, speciale hulpmiddelen of inzet van deskundigen binnen onze eigen school. Wij nemen u mee in het ondersteuningsniveau waarin uw kind functioneert. Mocht Sint Jozef uw kind niet meer de juiste zorg kunnen bieden (stap 5) en SO/SBO kan uw kind de beste zorg bieden en dit is in belang van uw kind, dan kan een verwijzingsprocedure worden gestart. Als uw kind een doorverwijzing krijgt naar het SBO/SO geeft het samenwerkingsverband hiervoor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) af en stuurt de school, met inzage en toestemming van u als ouder(s), een uitgebreid onderwijskundig rapport door. 

* SO = Speciaal Onderwijs

* SBO = Speciaal Basis Onderwijs

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Het koersplan van de Borgesiusstichting heeft als titel “Kansrijk ontwikkelen”. Hierin staat de opdracht beschreven voor iedere school om vanuit een meer inclusieve blik op de wereld om ons heen omstandigheden te creëren waarin kinderen gelijke kansen krijgen en zich kansrijk kunnen ontwikkelen om hen zo goed mogelijk voor te bereiden op de maatschappij van morgen.De missie en visie van de stichting, alsmede het koersplan zijn leidend voor de ontwikkelingen op schoolniveau.

In onze visie geven we weer waar onze focus op ligt voor de komende vier schooljaren:

 • Kwaliteit
 • Ontwikkeling
 • Eigenaarschap
 • Toekomstgericht

Samenwerking t.a.v. inclusief onderwijs komt hierin expliciet aan bod. Sint Jozef zoekt expliciet de samenwerking hiervoor op bij SO/SBO/Jeugdzorg/VO. Sint Jozef zet de komende jaren stappen t.a.v. de inclusieladders (Sardes) op:   

 • Organisatorische inclusie: beweging naar oriëntatie op dekkend aanbod binnen gemeente Moerdijk (huidige situatie: dekkend aanbod smv)
 • Sociale inclusie: beweging naar leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften die elkaar meer gaan ontmoeten in het regulier onderwijs.
 • Didactische inclusie: beweging van differentiatie in niveaugroepen naar differentiatie d.m.v. extra aanbod, voor meer-en hoogbegaafde leerlingen.

Wat betekent onze visie voor ouders?

Met de ouders van Sint Jozef (MR, Kwaliteitsforum, Oudervereniging) zijn we actief in gesprek gegaan wat de visie van Sint Jozef betekent voor ouders.

Het betekent concreet dat wij al vanaf de start bij het Kindcentrum Sint Jozef actief onze visie communiceren met ouders en ouders daarin betrekken. Als we namelijk het maximale uit de visie willen halen, hebben we de ouders, leerlingen en medewerkers daar hard bij nodig! We gaan op zoek, vanuit gezamenlijk partnerschap, hoe we ouders kunnen betrekken bij ons onderwijs en de uitvoering van de visie van Sint Jozef.    

 Wat van belang is in de samenwerking met ouders:

·        Elkaar versterken

·        Gezamenlijke aanpak t.a.v. ontwikkeling leerling

·        Meedenken met elkaar

·        Opbouwende feedback geven

·        Samen met het kind in gesprek

·        Interesse van school en ouders voor ontwikkeling kind

·        Goede communicatie: openheid, samen in dialoog over elkaars (on)mogelijkheden

·        Vertrouwen hebben en uiten 

Wat succesfactoren zijn voor een goede samenwerking:

·        Eerlijkheid en openheid vanuit beide partijen

·        Meedenken en elkaar ondersteunen

·        Laagdrempelig zijn, uitnodigend zijn

·        Delen van kennis, ervaringen en informatie rondom kinderen

·        Elkaar “echt” kennen (als ouders en leerkrachten)

·        Juiste feedback (opbouwend/positief)

·        Communicatie

·        Grenzen kunnen en mogen stellen

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Basisschool Sint Jozef vormt samen met kinderopvang de Dwergjes, Kindcentrum Sint Jozef. Ons Kindcentrum is een voorziening voor kinderen van 0 tot en met 13 jaar, waar kinderen gedurende de dag terecht kunnen om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten. Bij de Dwergjes kunnen jonge kinderen ook terecht voor een VVE aanbod.

Op Sint Jozef kun je als baby ons Kindcentrum binnenkomen en als pre-puber ons kindcentrum weer verlaten. Voor de allerkleinste kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar hebben we een peuteropvang, van waaruit de kinderen door kunnen groeien naar de basisschool. In ons gebouw is ook buitenschoolse opvang en kinderopvang mogelijk. 
Een goede start wordt door de ouders van aankomende basisschoolleerlingen als zeer belangrijk ervaren. De doorgaande lijn binnen ons kindcentrum staat bij ons dan ook centraal. Vroegtijdig signaleren vinden we als Kindcentrum belangrijk, om uw kind zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Wij organiseren dan ook een warme overdracht als overstap naar de basisschool en waar nodig en mogelijk observeert de intern begeleider van de school in de kinderopvang.

Terug naar boven