Basisschool Sint Jozef, onderdeel van Kindcentrum Sint Jozef

Bisschop Hopmansstraat 1 A 4759 BD Noordhoek

  • Schoolfoto van Basisschool Sint Jozef, onderdeel van Kindcentrum Sint Jozef
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Jozef, onderdeel van Kindcentrum Sint Jozef

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op Sint Jozef hechten wij belang aan goede resultaten. Maar het is niet alleen het resultaat dat telt: wij streven naar een schooltijd waarin uw kind plezier heeft in het leren. Daarnaast zijn bijvoorbeeld zelfvertrouwen, concentratie, zelfstandigheid, vermogen tot samenwerken en sociale vaardigheden van belang. Die vaardigheden laten zich moeilijk vertalen in meetbare resultaten. Meetbare resultaten vindt u terug in de gegevens op het rapport, de uitkomsten van het leerlingvolgsysteem en van de Cito Eindtoets in groep 8.

Wij proberen kinderen uit te dagen om het beste uit zichzelf te halen en maken ze mede verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. We bieden onderwijs op maat aan. Eventuele extra ondersteuning of uitdaging waar nodig. Dit doen wij gedurende de acht schooljaren en op basis van deze gegevens wordt in groep 8 een schooladvies gegeven. De Eindtoets basisonderwijs kan eventueel een indicator zijn om het advies te ondersteunen of eventueel aan te passen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Algemeen

In de klas letten de leerkrachten goed op de ontwikkeling van uw kind. Tussentijds nemen ze toetsen af, observeren ze, spreken met de kinderen, maken ze rapporten over de vorderingen en bespreken dit met collega's waaronder de intern begeleider. Naast het observeren en registreren van het sociale functioneren en het emotionele welzijn van leerlingen worden regelmatig dan ook niet methode-gebonden toetsen afgenomen. Zij staan los van lessen, projecten en methodisch materiaal dat we op school gebruiken. Deze toetsen worden op vaste momenten in het schooljaar afgenomen.

Via een centrale, digitale opslag van gegevens (ons kindvolgsysteem dat Parnassys heet) houden we de ontwikkeling van ieder kind zorgvuldig in de gaten. Daarbij wordt ook gekeken naar de resultaten van de hele groep en de hele school.De tussenresultaten zijn voor ons van groot belang om ons onderwijskundig proces te monitoren, te analyseren en waar nodig bij te sturen. Elke groepsleerkracht maakt een analyse van zijn eigen groep en bespreekt deze intern in de teambespreking. Als gevolg van deze bespreking kunnen onderwijskundige processen tijdig worden bijgestuurd.

LIB-toetsen (LeerlingInBeeld)

Naast de methodegebonden toetsen maken alle kinderen vanaf groep 3 twee keer per jaar toetsen die deel uitmaken van Leerling in Beeld. Met de toetsen kunnen we de vorderingen van alle individuele leerlingen, groepen leerlingen en het onderwijs bij ons op school van groep 3 tot en met groep 8 volgen. De resultaten worden vergeleken met die van vergelijkbare scholen. In de groepen 1 en 2 worden geen Cito toetsen afgenomen. Voor de groepen 1 en 2 worden de ontwikkelingslijnen van Schatkist gebruikt en u als ouders een beeld gegeven van de ontwikkeling van uw zoon of dochter in groep 1/2.

NCO-onderzoek (Nationaal Cohort Onderzoek)

Onze school legt in het leerlingvolgsysteem gegevens over de schoolresultaten van de leerlingen vast. Die gegevens zijn belangrijk om het onderwijs van onze school te verbeteren en voor onze gesprekken met bijvoorbeeld de Inspectie van het Onderwijs. Sommige van deze gegevens zijn ook belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek. Vooral de resultaten van taal- en rekentoetsen kunnen hiervoor belangrijk zijn. Door de resultaten van deze toetsen te analyseren weten we wat de ontwikkeling van onze leerlingen is en hoe goed onze school het doet. Dit is belangrijk, omdat dit ons helpt om het onderwijs op onze school beter te maken, maar ook het onderwijs in heel Nederland helpt verbeteren.De school stuurt de resultaten van de taal- en rekentoetsen sturen aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (www.cbs.nl ), zodat het gebruikt kan worden voor onderzoek naar de ontwikkeling van onze leerlingen. Het CBS zorgt ervoor dat deze resultaten in een veilige omgeving worden opgeslagen voor het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs NCO (www.nationaalcohortonderzoek.nl).Mocht u als ouder bezwaar hebben tegen het gebruik van de gegevens van uw kind voor dit onderzoek, dan kunt u dit melden per email aan de school, sintjozef@borgesius.net. De school zorgt er dan voor dat de gegevens van uw kind niet aan het CBS gestuurd worden. Op onze website vindt u de brief m.b.t. NCO: Brief NCO

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Adviesprocedure Borgesiusstichting

Het uitgangspunt van de Borgesiusstichting is dat alle leerkrachten en betrokkenen bij de totstandkoming van het schooladvies een schooladvies beogen dat past bij het kind en dat recht doet aan de capaciteiten en mogelijkheden van ieder kind, ongeacht herkomst, uit wat voor gezin het kind komt of waar het kind woont.

De school zorgt ervoor dat alle kinderen goed worden voorbereid op de overgang naar het vervolgonderwijs. Om ervoor te zorgen dat alle kinderen een passend schooladvies krijgen, hanteert de school een zorgvuldige adviesprocedure, waaruit blijkt dat de school ernaar streeft om kinderen gelijke kansen te bieden.

In leerjaar 6 en leerjaar 7 wordt de plaatsingswijzer besproken met ouders en kind en in leerjaar 8 wordt een voorlopig schooladvies gegeven. Het voorlopig schooladvies wordt gebaseerd op een breed inzicht in de ontwikkeling van het kind. Naast de cognitieve ontwikkeling over een langere periode wordt ook veel waarde gehecht aan de zachte kindkenmerken, zoals inzet, motivatie, werkhouding en huiswerkattitude. Deze kunnen namelijk van grote invloed zijn op het succes in het vervolgonderwijs.

In leerjaar 8 nemen alle kinderen (behoudens wettelijke uitzonderingen) deel aan de Cito doorstroomtoets en deze wordt op elke school conform de voorschriften afgenomen.

Wanneer het resultaat van de doorstroomtoets hoger uitvalt dan het voorlopig schooladvies, wordt het schooladvies in overleg met ouders en kind heroverwogen en mogelijk bijgesteld. Alleen als een bijstelling niet in het belang van het kind is, zal het schooladvies worden aangehouden. Wanneer er niet wordt bijgesteld, moet dat door de school worden gemotiveerd in het onderwijskundig rapport. Wanneer het resultaat van de doorstroomtoets lager uitvalt dan het voorlopig schooladvies, wordt er sowieso niet naar beneden bijgesteld.

Het definitieve schooladvies is een gewogen oordeel van de verschillende capaciteiten, het leerpotentieel en de zachte kindkenmerken van het kind op grond van het voorlopige schooladvies en de doorstroomtoets. Het oordeel van de school is leidend.             

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onze school valt onder het bestuur van de Borgesiusstichting. Binnen deze stichting werken alle scholen volgens de uitgangspunten van het strategisch beleidsplan. Onze school sluit met haar plannen aan bij de bovenschoolse visie.

Naast leren vinden we de ontwikkeling van sociale vaardigheden heel belangrijk. Daarom wordt schoolbreed invulling gegeven aan het pedagogisch klimaat en het ontwikkelen van sociale vaardigden door inzet van de methode Kanjertraining.

Wij volgen de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen systematisch. Dat doen we met meetinstrumenten en middels observatie en gesprekken met kinderen en ouders aan de hand van Kanvas sociale veiligheidslijsten en de Kanjer veiligheidsmonitor. De signaleringslijsten worden ingevuld door leerkrachten (vanaf groep 6 ook door kinderen) en worden er groeps- en individuele analyses en een plan van aanpak gemaakt door de leerkrachten op groepsniveau en de intern begeleider op schoolniveau.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veilig
  • Ontwikkeling
  • Plezier en Samen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Eens in de 4 jaar houdt de inspectie uitgebreid onderzoek bij ieder bestuur en zijn scholen.Wat gaat goed, wat kan beter en wat moet beter? In het toezicht vormen de verantwoordelijkheid van besturen voor onderwijskwaliteit en hun ambities het uitgangspunt en daarom begint het vierjaarlijks onderzoek bij het bestuur. Met het vierjaarlijks onderzoek wilt de inspectie duidelijk krijgen of de (be)sturing door het bestuur op de kwaliteit van de scholen op orde is, of er sprake is van deugdelijk financieel beheer en hoe dit bijdraagt aan de kernfuncties van het onderwijs.

Het inspectierapport en/of gesprekken met de onderwijsinspectie zijn voor ons een belangrijk kwaliteitsinstrument naast onze eigen kwaliteitsinstrumenten. Het geeft ons inzicht in onze sterke kanten en onze aandachtspunten. We werken hard aan onze aandachtspunten en zetten ons in om het goede te behouden en te versterken. IKC Sint Jozef wilt met het onderwijs en de inzet van de leerkrachten, de schoolbetrokkenen en de ouders het optimale uit de kinderen halen op cognitief en sociaal-emotioneel gebied.

Terug naar boven