Amerikaschool

Schoolstraat 2 a 9635 AZ Noordbroek

Schoolfoto van Amerikaschool

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Van groep 3 tot en met 8 wordt er gewerkt met 2 verschillende toetsen; methodegebonden toetsen en niet-methodegebonden toetsen, te weten Cito. Gedurende elk schooljaar zijn er 2 momenten dat er een Cito-toets wordt afgenomen; in januari en in juni. De methodegebonden toets wordt ingezet na het afronden van een blok.

In elke klas wordt er bij verschillende vakken gebruik gemaakt van ondersteuningsplannen. In deze plannen is op groepsniveau en subgroepniveau de onderwijsbehoefte in kaart gebracht op basis van de analyses van de afgenomen toetsen én observaties. Naast de reguliere lessen wordt er extra tijd ingepland in het weekrooster om aan de doelen te werken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Om de voortgang/ontwikkeling van onze leerlingen te monitoren, werken wij met methode gebonden toetsen en de niet methodegebonden toetsen van Cito-toetsen. Vanuit onze visie op onderwijs werken wij met de papieren toetsmaterialen.
De Cito opbrengsten worden vanaf groep 6 gebruikt in de zogenoemde "plaatsingswijzer. Vanaf groep 7 wordt de Plaatsingswijzer besproken met de ouders en de leerling. Naast de resultaten vanuit de Plaatsingswijzer wordt in het voorlopig schooladvies ook de executieve functies meegenomen. Na het afnemen van de doorstroomtoets (Cito, papier) komen we tot een definitief advies na een mogelijke heroverweging/herplaatsing.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

In onze visie heerst de opvatting dat kinderen zich veilig moeten voelen op school; je veilig voelen is een voorwaarde om tot leren te komen. Sociale opbrengsten zijn daardoor erg belangrijk; het geeft de school inzicht in het welbevinden, de voorwaarde om tot leren te komen, bij de leerlingen.

Het rolmodel/voorbeeldgedrag van het team is daarbij erg belangrijk; hoe gaan de teamleden met elkaar om.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Actief Burgerschap
  • Wederzijds respect

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op donderdag 23 juni 2022 heeft er op de Inspecteur Amerikaschool een verificatieonderzoek plaatsgevonden. Vanwege een bovenschools periodiek inspectieonderzoek is er een aantal scholen bezocht. Tijdens het verificatieonderzoek op de Inspecteur Amerikaschool heeft de inspecteur klassenbezoek afgelegd, een gesprek gevoerd met het MT en een dialoog met het team. In de terugkoppeling, zonder beoordeling, heeft de inspecteur aangegeven dat ze erg onder de indruk is van de schoolontwikkeling, de manier waarop wij werken als team ten behoeve van de ontwikkeling van onze kinderen en de uiteindelijk tussentijdse- en eindopbrengsten. Als tip hebben wij mogen ontvangen om meer naar buiten te treden met de successen van ons onderwijs. Vanuit de landelijke ontwikkeling zullen ook wij, passend bij onze nieuwe methode Kwink, burgerschap meetbaar maken.

Terug naar boven