Amerikaschool

Schoolstraat 2 a 9635 AZ Noordbroek

Schoolfoto van Amerikaschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bijna alle teamleden werken parttime. In elke groep zijn er duo-partners gevormd die samenwerken om elke dag kwalitatief goed onderwijs te verzorgen aan onze leerlingen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Inspecteur Amerikaschool is een openbare school waar iedereen zonder onderscheid naar afkomst, huidskleur, geloof of nationaliteit van harte welkom is en waar voor iedereen een gelijkwaardige plaats is. We zien het als onze belangrijkste taak om onze leerlingen, op het hoogst haalbare niveau, voldoende kennis en basisvaardigheden mee te geven voor hun toekomst in het vervolgonderwijs en onze moderne samenleving. Dit alles moet naar onze opvatting plaatsvinden in een uitdagende en veilige leeromgeving, waarbij wij verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en sociale vaardigheden belangrijke elementen vinden.

We zien het als onze belangrijkste taak om onze leerlingen voldoende kennis en basisvaardigheden mee te geven voor hun toekomst in het vervolgonderwijs en onze samenleving. We proberen de best mogelijke resultaten met de kinderen te behalen, zodat een goed passend schooladvies gegeven kan worden wanneer ze naar het voortgezet onderwijs gaan.  

·         verantwoordelijkheid.  Op onze school willen we de leerling de vrijheid geven om zelf keuzes te maken, waarbij het voor de gevolgen van zijn keuzes ook verantwoordelijkheid draagt. Deze vrijheid is echter niet onbeperkt. Het is vrijheid in gebondenheid. De dag/weektaak is een belangrijk instrument voor het hanteren van de vrijheid. In de opgedragen taken vindt een kind vrijheid en verantwoordelijkheid, maar ook gebondenheid.

·         zelfstandigheid.  Het is van belang dat kinderen steeds meer leren onafhankelijk te zijn. Zelf actief problemen oplossen leert kinderen zelfstandig nadenken en beter begrijpen. Op onze school krijgen de leerlingen, op vastgestelde tijdstippen, ruim gelegenheid tot zelfstandig werken, waarbij ze leren onafhankelijk van de leerkracht, problemen op te lossen en keuzes te maken.

·         sociale vaardigheid. Onze samenleving vereist dat mensen kunnen samenwerken en samenleven. Normen en waarden zijn belangrijk omdat ze richting geven aan ons bestaan: ze beïnvloeden ons doen en laten, ons zelfbeeld en zelfvertrouwen, onze relaties met anderen. Op onze school willen we kinderen daarom leren hoe ze op een goede manier met elkaar kunnen omgaan.

Op de Inspecteur Amerikaschool wordt gewerkt in combinatieklassen. De grote van de groepen is divers. De kleinste groep bestaat momenteel uit 4 leerlingen, de grootste uit 16 leerlingen. Dit maakt dat het aantal leerlingen in een combinatieklas verschilt. Hiernaast is er nog aanvullende FTE beschikbaar voor een onderwijsassistent (ondersteuning kleuters), de taal-lees coördinator, peergroep leerkracht en ICT-er.

De Inspecteur Amerikaschool is gevestigd in het multifunctioneel centrum de Noordsuythoeve. De school beschikt over 6 klaslokalen waarvan er momenteel 5 structureel in gebruik zijn. Het overige lokaal wordt gebruikt voor het bieden van RT (instructie), de peergroep of splitsen van een combinatieklas.   Hiernaast zijn er 2 ruime computerpleinen aanwezig evenals een directiekamer, IB- ruimte en spreekkamer. Op de gang zijn er voldoende mogelijkheden voor een rustige werkplek. De ‘spreekkamer’ wordt tevens gebruikt als time-out ruimte. 

De Inspecteur Amerikaschool maakt deel uit van scholengroep Opron. Binnen Opron wordt gewerkt volgens het handboek zorg welke schoolspecifiek is gemaakt voor de Inspecteur Amerikaschool. Binnen dit handboek staat beschreven wat de structuur binnen de school  is ten aanzien van ondersteuning. Naast de afspraken ten aanzien van planmatig werken vormt het breed overleg welke 3 keer per jaar plaatsvindt een belangrijke toevoeging aan het vroegtijdig signaleren van eventuele zorg, maar ook het bieden van ondersteuning in de thuissituatie. Het team van de Inspecteur Amerikaschool voelt zich gezamenlijk verantwoordelijk voor alle leerlingen binnen de school. Er wordt veelvuldig overlegd en gedeeld met elkaar, dit maakt het team krachtig in dezelfde aanpak en benadering richting leerlingen, ouders en externe contacten. 

Op de Amerikaschool kunnen leerlingen met uiteenlopende mogelijkheden zowel op cognitief als sociaal-emotioneel gebied onderwijs volgen. Als school werken we nauw samen met het sociaal team en overige ketenpartners (zoals peuterspeelzaal en jeugdverpleegkundige) . De samenwerking met het sociaal team willen we graag nog optimaler later verlopen. We moeten gezamenlijk kijken naar de mogelijkheden om het sociaal team binnen het gebouw te huisvesten (aantal dagdelen) om zo het sociaal team een vast en bekend gezicht te geven, waardoor een eventuele drempel voor ouders om ondersteuning in de thuissituatie te vragen lager wordt. De samenwerking tussen school en ouders is voor ons erg belangrijk en waardevol. Als school investeren we vroegtijdig in een goede relatie met alle ouders en met ouders van leerlingen met specifieke (gedrags-) onderwijsbehoeften in het bijzonder. Hiernaast willen we voor de toekomst de mogelijkheden van het starten van een ‘Gezinsklas’ onderzoeken. We zullen het project ‘De gezonde school’ voortzetten waarbij kinderen 2x per week fruit op school krijgen. Dit project bevordert tevens de ouderbetrokkenheid van de school. De ingeslagen weg wat betreft het gebruik van ICT middelen om leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen op cognitief gebied willen we voortzetten. Momenteel wordt gewerkt om een ICT beleidsplan op te stellen waarin ambities worden uitgewerkt. Voor volgend schooljaar zal de ICT-er binnen de school ook ambulante uren krijgen om deze ambities te ontwikkelen en in samenwerking met IB en directie binnen de school in te voeren en te stroomlijnen. Het beleid rondom leerlingen met meer mogelijkheden willen voortzetten en verder ontwikkelen. Binnen de formatie wordt hier tijd voor vrijgemaakt. Het bestaansrecht voor deze klas zal voor in de toekomst wellicht zekerder zijn als er wordt samengewerkt met OBS de Tandem in Zuidbroek. Deze mogelijkheden zullen moeten worden onderzocht. Het meer betrekken van leerlingen bij hun eigen leerproces vinden we als school erg belangrijk. We zijn hier zoekende in om dit vorm te geven. Ook gaan we komend schooljaar het gebruik van de ‘Noordbroekster Kroon’ tijdens de reguliere onderwijsactiviteiten verder uitwerken (onderzoeken, ervaringsgericht?). Hier ligt zeker een ambitie voor de toekomst. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We werken goed en intensief samen met de peuterspeelzaal en kinderopvang. Daarnaast is er een goede relatie met o.a. de gemeente Midden-Groningen om zorg vroegtijdig op te maken en de juiste ondersteuning te bieden.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven