Basisschool De Wingerd

Bachlaan 60 7442 JH Nijverdal

  • Schoolfoto van Basisschool De Wingerd
  • Schoolfoto van Basisschool De Wingerd
  • Schoolfoto van Basisschool De Wingerd
  • Schoolfoto van Basisschool De Wingerd
  • Schoolfoto van Basisschool De Wingerd

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij houden de ontwikkeling van onze leerlingen op verschillende manieren goed in de gaten. Allereerst door heel erg goed te kijken naar uw kind (observatie) en te luisteren naar u als ouders. Bij de kleutergroepen worden de registratiekaarten taal en rekenen ingevuld, dit geeft inzicht in de individuele ontwikkeling van ieder kind.
Vanaf groep 3 nemen wij toetsen af die bij de methode horen (methode gebonden toetsen). Deze worden afgenomen nadat bepaalde leerstof is aangeboden om te kijken of de kinderen de stof beheersen of dat we bepaalde onderdelen nog een keer moeten herhalen. 

Wij nemen ook methodeonafhankelijke toetsen af. Dit zijn landelijk genormeerde toetsen. Wij gebruiken daarvoor de toetsen van leerling in beeld (Cito). Deze toetsen worden meerdere keren per jaar afgenomen vanaf groep 3. Dit geeft ons een goed beeld van de ontwikkeling en de onderwijsbehoefte van onze leerlingen. De vakken die op deze manier afgenomen worden zijn rekenen, lezen en taalverzorging.  

Twee keer per jaar worden na een toetsperiode de resultaten met het team besproken en geanalyseerd. Op deze manier brengen we de ontwikkelingen op de diverse vakgebieden, als ook ontwikkelingen op groepsniveau en schoolniveau, in beeld en verbinden wij hier eventueel conclusies en interventies aan.
Daarnaast worden twee keer per jaar de resultaten in de groepsbespreking met de intern begeleider besproken. Hierbij wordt vooral geanalyseerd op het niveau van de individuele leerlingen. Op basis van de groepsbespreking worden er nieuwe groepsplannen gemaakt. In het groepsplan geeft de leerkracht aan hoe zij/hij de komende periode met de verschillende ondersteuningsbehoeften van de leerlingen in haar/zijn groep omgaat en hoe de zorg voor leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften te realiseren.  

Van iedere leerling worden de toetsgegevens van het leerlingvolgsysteem (LVS) bijgehouden in ons administratieprogramma ESIS. Hierin worden ook gegevens opgenomen verkregen door observaties, gesprekken met ouders, onderzoeken etc.  De scores van de leerlingen worden met het rapport meegegeven. Vanzelfsprekend worden de scores ook tijdens de oudergesprekken besproken. Vanaf groep 6 zitten de leerlingen zelf ook bij de gesprekken.  

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Van eindtoets naar doorstroomtoets in 2024

Met ingang van het schooljaar 2023-2024 is de eindtoets van het basisonderwijs afgeschaft en is de doorstroomtoets in het leven geroepen. Basisscholen zijn verplicht de doorstroomtoets af te nemen in groep 8. De school mag zelf bepalen welke doorstroomtoets zij afnemen.
Afname van de doorstroomtoets is in de eerste of tweede week van februari. De toets bevat de onderdelen taal, rekenen en wereldoriëntatie (optioneel). De doorstroomtoets rapporteert op de referentieniveaus taal en rekenen.
Het ministerie van OCW verwacht dat de nieuwe doorstroomtoets bijdraagt aan een soepeler overgang naar het voortgezet onderwijs en meer kansengelijkheid.

Advisering voortgezet onderwijs

Na groep 8 gaan de leerlingen naar het voortgezet onderwijs. Ze hebben de keuze uit verschillende scholen. Wij proberen de leerlingen en hun ouders bij die keuze te helpen. Dat gebeurt op verschillende manieren. Tijdens de informatieavonden van groep 7 en groep 8 worden ouders geïnformeerd over de verschillende vormen van Voortgezet Onderwijs. Daarnaast organiseren de VO-scholen ook zelf informatieavonden. Informatie hierover staat in onze nieuwsbrieven. Op basis van de resultaten van de LVS-toetsen en observaties in de klas wordt in mei/juni in groep 7 een eerste voorzichtig voorlopig advies gegeven.

In groep 8 vindt in september/oktober een gesprek met de leerling en leerkracht van groep 8 plaats om de doelen voor het komende jaar vast te stellen. In oktober wordt bij de leerlingen, waarvan ouders toestemming hebben gegeven, de NIO afgenomen. NIO staat voor Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijs. Deze test meet wat kinderen nodig hebben om tot schoolse vaardigheden te komen en kan in het voordeel van uw kind worden meegenomen in het uiteindelijke uitstroomadvies. De NIO is een waardevolle aanvulling op de toetsgegevens en observatiegegevens die wij als school al van uw kind hebben. In groep 8 tussen 10 en 31 januari is het voorlopig schooladvies gesprek.

Het advies voor een voortgezet onderwijs school maakt de leerkracht van groep 8 niet alleen. Deze adviezen worden besproken met de leerkrachten van groep 7 en 8, de interne begeleiders en de directeur samen. Niet alleen de cijfers en toetsgegevens worden hierbij meegenomen maar onder andere ook de onderwijsbehoeften, gesprekken met de kinderen, observaties, de werkhouding, inzet, het werktempo en de motivatie van het kind, zijn deel van het advies.
De kinderen maken de doorstroomtoets in de eerste of tweede week van februari. Uiterlijk 15 maart heeft de school de uitslagen hiervan binnen. Als het toetsadvies van de doorstroomtoets hoger uitvalt dan het advies van de basisschool stelt de school het advies naar boven bij, tenzij dit niet in het belang van de leerling is. Voor 24 maart krijgt het kind het definitieve schooladvies. Tussen 25 en 31 maart melden alle ouders hun kind aan bij het VO.

Naar het voorgezet onderwijs gaan is best een spannende stap voor de meeste kinderen. In groep 8 praten we daarom regelmatig met de kinderen over het voortgezet onderwijs.
Hoe werken ze daar eigenlijk? We leren de kinderen hoe ze kunnen werken met een agenda, hoe plan je je huiswerk etc. Hoe maak je je huiswerk, wat doe je eerst etc. Hoe leer je eigenlijk? Daarnaast bezoeken wij met de groep de volgende VO-scholen in de buurt: Pius X college in Rijssen en Reggesteyn in Nijverdal. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op onze school zetten wij ons in om de veiligheid van de leerlingen, ouders en het personeel te waarborgen. 
Minimaal 1x per jaar wordt de sociale veiligheid gemonitord aan de hand van de vragenlijst in SCOL. Wanneer de uitkomsten van deze vragenlijst vragen om maatregelen, bieden wij maatwerk. Daarnaast handelt de school volgens de meldcode en volgen wij de daarin aangegeven stappen wanneer een situatie daarom vraagt.  

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Vertrouwen
  • Respect
  • Samen

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven