Basisschool De Wingerd

Bachlaan 60 7442 JH Nijverdal

  • Schoolfoto van Basisschool De Wingerd
  • Schoolfoto van Basisschool De Wingerd
  • Schoolfoto van Basisschool De Wingerd
  • Schoolfoto van Basisschool De Wingerd
  • Schoolfoto van Basisschool De Wingerd

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het vinden van vervangend personeel bij ziekte van onderwijzend personeel is lastig. In het geval van afwezigheid van een leerkracht dienen wij een verzoek in bij het mobiliteitscentrum. Wanneer er dan geen invaller beschikbaar is, werken wij met een vervangingsplan. Daarin staat omschreven wie op welk moment van de dag een groep over kan nemen. Mochten er redenen zijn waardoor dit plan niet ingezet kan worden, wordt een parttimer gevraagd of hij/zij tijdelijk extra uren wil werken. Indien dit niet mogelijk is gaan we over tot stap 2.
Uitzondering: De eerste dag van ziekte kan voor  de eerste opvang hiervan afgeweken worden, omdat we wettelijk verplicht zijn om de kinderen dan op te vangen.

Stap 2: Wij voegen enkele groepen samen. Als dit niet verwezenlijkt kan worden, gaan we over topt stap 3. De kwaliteit van ons onderwijs moet gewaarborgd worden. De school kan niet als "oppas" fungeren. 

Stap 3: Er is geen vervanging te vinden. De kinderen worden naar huis gestuurd. De eerste dag zorgt de school voor opvang. De tweede dag zal thuis voor opvang gezorgd moeten worden. Het naar huis sturen zal vervolgens wisselend per groep zijn. De ouders worden via Klasbord op de hoogte gebracht. 

We hopen dat we net als voorgaande jaren niet over hoeven te gaan tot stap 3. 

   

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de kleuterfase wordt uitgegaan van de ervaringen van kinderen. In deze periode staat het spelend leren centraal. Er wordt gespeeld en gewerkt aan tafels, in het speelhuis, in speel- en werkhoeken, in de speelzaal en op het schoolplein. Wij werken in deze groepen met betekenisvolle thema's. In de thema's komen de doelen op het gebied van taal en rekenen, sociaal emotionele ontwikkeling, motoriek, creativiteit en muzikale vorming aan bod. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De vakken taal, lezen en rekenen vinden wij heel belangrijk. Deze vakken vormen de basis voor ons onderwijs. Wij houden ons qua tijdsbesteding aan het advies wat de methodes geven. Taal en rekenen bestrijken ongeveer de helft van de onderwijstijd. Daarnaast besteden wij onze onderwijstijd aan: 

-Bewegingsonderwijs
-Wereldoriëntatie
-Creatieve vorming
-Engels
-Burgerschap
-Sociaal emotionele ontwikkeling

De kerndoelen van digitale geletterdheid zitten bij ons verweven in het onderwijs


Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In de toekomst hopen wij dat gebruik kunnen blijven maken van een schoolzorgondersteuner vanuit de gemeente hellendoorn. Daarnaast zouden wij in willen zetten op de begeleiding van onze NT2 leerlingen. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven