Basisschool De Wingerd

Bachlaan 60 7442 JH Nijverdal

Schoolfoto van Basisschool De Wingerd

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het vinden van vervangend personeel bij ziekte van onderwijzend personeel, wordt in bepaalde periodes van het schooljaar steeds moeilijker. Diverse noodgrepen worden gepleegd om de organisatie maar draaiende te houden. Dat de kwaliteit van het onderwijs hierdoor erg onder druk kan komen te staan is duidelijk. Bestuur en directies van de scholen hebben daarom een protocol opgesteld.

Stap 1: In geval van afwezigheid van een leerkracht is er op school een vervangingsplan opgesteld waarin omschreven wordt wie op welk moment van de dag een groep over kan nemen. Mochten er redenen zijn waardoor dit plan niet ingezet kan worden dan wordt er digitaal een verzoek bij het mobiliteitscentrum ingediend. Wanneer er geen A-pooler beschikbaar is, kan eventueel een parttimer gevraagd worden of zij/hij tijdelijk een aantal uren extra willen werken. Indien het bovenstaande geen (kwalitatief voldoende) resultaat oplevert, wordt overgegaan tot stap 2.
Uitzondering: de eerste dag van ziekte kan voor de eerste opvang hiervan worden afgeweken, omdat we wettelijk verplicht zijn om de kinderen dan op te vangen.

Stap 2: Er wordt getracht - als andere vorm van eerste opvang - enkele groepen samen te voegen. Als dit niet verwezenlijkt kan worden, gaan we over tot stap 3. De kwaliteit van het onderwijs moet gewaarborgd worden. De school kan niet als "oppas" fungeren.

Stap 3: Er is geen (goede) vervanging te vinden. De kinderen moeten naar huis worden gestuurd. De eerste dag zorgt de school voor opvang. De tweede dag zal thuis voor opvang gezorgd moeten worden. Het naar huis sturen van leerlingen zal vervolgens  wisselend per groep zijn om zo weinig mogelijk last op een groep te laten drukken. De ouders worden digitaal op de hoogte gesteld. In dat schrijven dient ook aangegeven te worden hoe tevergeefs getracht is de vervanging te regelen. Het bevoegd gezag krijgt een afschrift van de bovengenoemde brief. We hopen vanzelfsprekend dat we dit jaar, net als in de afgelopen schooljaren, niet hoeven over te gaan tot stap 3.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven