Nijmeegse School Vereniging 2

Lamastraat 67 6531 PP Nijmegen

  • Foto's: Patrick van Rijn
  • Foto's: Patrick van Rijn
  • Foto's: Patrick van Rijn
  • Schoolfoto van Nijmeegse School Vereniging 2
  • Schoolfoto van Nijmeegse School Vereniging 2

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om zicht te hebben op de resultaten van ons onderwijs en de ontwikkeling in het leren van de kinderen worden kinderen regelmatig getoetst. Dit kunnen methodegebonden toetsen zijn of toetsen vanuit het LeerlingVolgSysteem van Cito (LVS-toetsen). De Cito toetsen worden 2x per jaar in januari en juni afgenomen. De school analyseert de resultaten van de toetsen en gebruikt deze om het onderwijs goed af te stemmen op de onderwijs- en zorgbehoeften van de kinderen.

Rapportage van toetsen:

Op het leerling-rapport legt de leerkracht per leerling de vooruitgang vast. Dit leerling-rapport is voor de leerlingen en hun ouders bedoeld.

Rapportage en gesprekken:

Groepen 1-2: Onze school maakt gebruik van het observatie/registratie systeem KIJK.  

Groepen 3-8: De resultaten van de toetsen worden met de ouders en kinderen besproken tijdens de ouder-kind gesprekken. In de groepen 3 t/m 8 krijgen de leerlingen twee keer per jaar een rapport mee; in februari en juni. Naar aanleiding van het eerste en tweede rapport krijgen ouders en kinderen een uitnodiging voor een gesprek met de groepsleerkracht. Het tweede rapportgesprek dient tevens als evaluatiegesprek ter afsluiting van het schooljaar. Uiteraard is er altijd de mogelijkheid om tussentijds een afspraak met de leerkracht te maken en zonder het kind erbij een gesprek te plannen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Onze school is voor het laatst bezocht door de onderwijsinspectie in juni 2016. Normailiter bezoekt de onderwijsinspectie een school eens in de 4 jaar. De opbrengsten van onze school hebben niet geleid tot een tussentijds inspectiebezoek. Naar verwachting zal de inspectie in 2020 onze school opnieuw bezoeken.

Terug naar boven