Nijmeegse School Vereniging 2

Lamastraat 67 6531 PP Nijmegen

 • Foto's: Patrick van Rijn
 • Foto's: Patrick van Rijn
 • Foto's: Patrick van Rijn
 • Schoolfoto van Nijmeegse School Vereniging 2
 • Schoolfoto van Nijmeegse School Vereniging 2

Het team

Toelichting van de school

Vakleerkrachten

Aandacht voor cultuur is al sinds jaar en dag een bewuste keuze op de NSV2. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich breed ontwikkelen. In aanraking komen met kunst prikkelt de creativiteit en is een waardevolle aanvulling op de cognitieve ontwikkeling. Wij vinden het van belang dat onze leerlingen zich leren openstellen voor kunstzinnige aspecten, kunnen genieten van schilderijen en beelden, muziek, taal en beweging, en daarop kunnen reflecteren. Ten slotte bieden we kunstzinnige vorming aan, omdat onze leerlingen op die manier hun gevoelens en ervaringen kunnen uiten.

Onze cultuuragenda is dan ook uitgebreid en divers. Een greep: museumbezoek, etsen, stadswandeling, bibliotheek-, audiovisuele en fotografieprojecten, Cinekid in de LUX. Op onze school werken we bovendien met vakleerkrachten voor twee cultuurvakken: drama en muziek.Ieder jaar sluiten we de lessen dans af met een danspresentatie. Ouders zijn dan van harte welkom om te komen kijken.Voor het muziekonderwijs werken we samen met De Lindenberg. Een vakleraar muziek van De Lindenberg komt bij ons op school muziekles geven.  

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van leerkrachten

 • Inschakelen van de vervangingspool, systeem waarvan we gebruik kunnen maken bij afwezigheid leerkrachten.
 • Bij langdurige vervanging wordt er een vacature uitgezet.
 • Bij calamiteiten wordt er een interne oplossing gezocht.                                                                                                     


Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Invulling onderwijs NSV2

Groepen 1-2

Wanneer een kleuter bij ons op school start, willen wij het kind allereerst veiligheid, geborgenheid en warmte bieden. Vanuit een veilige basis kan een kind tot ontwikkeling komen en raakt het nieuwsgierig naar de wereld om zich heen. Dit gebeurt bij het jonge kind via spel. Spel is namelijk de kenmerkende activiteit van kleuters en dé manier om de cognitieve-, taal-, sociale- en emotionele ontwikkeling te stimuleren. De ontwikkeling van het jonge kind verloopt met sprongen. Onze uitdaging is  om het kind in zijn totale ontwikkeling centraal te stellen. Dit doen we door tijdens het natuurlijke spel van kleuters doelbewust situaties te laten ontstaan waarin een kind leerervaringen kan opdoen. Hierbij maakt de leerkracht gebruik van didactische hulpmiddelen, verplaatst zich in de denkwereld van de kinderen, laat het denkwerk over aan de kinderen, creëert problemen, bespreekt kritisch de input van kinderen en wekt nieuwsgierigheid op.  

Ook creëert de leerkracht ruimte voor ideeën en initiatieven, houdt in de gaten wanneer hij of zij nodig is, geeft nieuwe impulsen en heeft zelf ook een nieuwsgierige houding. Tot slot stelt de leerkracht de juiste vragen en wacht mogelijke antwoorden van de kinderen af, staat de kinderen bij in hun onderzoek naar de wereld, geeft aandacht aan het proces en resultaat en heeft, boven alles, geduld.   Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8.

Elke groep heeft een lesrooster, bestaande uit de volgende vakken:

•    Lezen

•    Taal

•    Spelling

•    Rekenen/wiskunde

•    Wereldoriëntatie

•    Schrijven

•    Kunstzinnige en creatieve vorming 

•    Bewegingsonderwijs (gym)

•    Engelse taal vanaf groep 5

•    Kanjerlessen vanuit de Kanjertraining   

Taalleesonderwijs

We leren de kinderen taal om goed met anderen te kunnen omgaan, effectief te kunnen communiceren en de wereld goed te kunnen begrijpen. Ook bij veel andere vakken heb je taal nodig. Het is belangrijk dat kinderen snel goed kunnen lezen, omdat ze daardoor de informatie bij de andere vakken sneller kunnen begrijpen en gebruiken. Daar waar nodig, bijvoorbeeld in het geval van taalachterstanden, zetten we extra taal(lees)onderwijs op het rooster.  

Rekenen en wiskunde

Rekenen en wiskunde vinden we een belangrijk vak. Het rooster borgt dat we expliciet en consequent aandacht besteden aan rekenen en wiskunde en aan het automatiseren van het geleerde. Rekenen is taliger geworden, wat bij steeds meer leerlingen tot moeilijkheden leidt. Daarom richt het automatiseren zich op kale sommen om de basisvaardigheden goed in te slijpen. We werken daarbij met het adaptieve lesmateriaal van Snappet.  

Engelse taal

Beheersing van de Engelse taal wordt steeds belangrijker door de toenemende internationalisering, de groeiende mobiliteit en het veelvuldige gebruik van nieuwe media. Vanaf groep 5 komt de Engelse taal aan bod. In schooljaar 2019- 2020 zijn we gestart met Groove me, een digitale methode met werkboeken waarbij popmuziek het startpunt van de lessen is.       

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De onderwijstijd in de onderbouw verschilt van de onderwijstijd in de bovenbouw. De kinderen in de onderbouw maken minder uren.

De eerste 4 schooljaren (onderbouw) moeten kinderen minimaal 3.520 uur maken en de laatste 4 schooljaren (bovenbouw) maken kinderen 3.760 uur. De kinderen van de NSV2 in de onderbouw maken teveel uren. Daarom hebben:

 • De groepen 1-2: 13 vrije vrijdagen
 • De groepen 1 t/m 4 hebben een inloop van 8.30u-8.40u. 
 • De groepen 3-4: 7 vrije vrijdagen 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Elke groep heeft een lesrooster.

 • Lezen in het leescircuit
 • Taal
 • Spelling
 • Rekenen/wiskunde
 • Wereldoriëntatie
 • Schrijven
 • Kunstzinnige en creatieve vorming zoals muziek, drama, tekenen en handvaardigheid
 • Bewegingsonderwijs
 • Dansante vorming
 • Engelse taal vanaf groep 5
 • Kanjerlessen vanuit de Kanjertraining

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op de website van de NSV2 vindt u ons schoolondersteuningsprofiel. Hierin vindt aan u aan welke doelgroepen wij specifiek ondersteuning kunnen bieden en hoe deze eruit ziet. Heeft u nadere vragen dan kunt u contact opnemen met de intern begeleiders van onze school: Lieke.dikkers@conexus.nu en Lyette.wullems@conexus.nu.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven