De Lindenhoeve

Zellersacker 1104 6546 HC Nijmegen

  • Schoolfoto van De Lindenhoeve
  • Schoolfoto van De Lindenhoeve
  • Schoolfoto van De Lindenhoeve

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In schooljaar 2019-2020 is er vanwege Covid19 geen eindtoets afgenomen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op Brede school De Lindenhoeve werken wij met het Cito LVS. Dat betekent dat vanaf groep 3 alle leerlingen 2 keer per jaar getoetst worden a.d.h.v. de landelijk genormeerde toetsen van het Cito. De resultaten van deze toetsen worden ingevoerd in het Cito Leerlingvolgsysteem en worden kritisch geanalyseerd. Deze analyse dient als uitgangspunt voor extra instructie en aandacht voor de individuele leerlingen of de groep als geheel. Deze resultaten worden met ouders besproken.

In de groepen 1-2 wordt 2x per jaar Kijk! ingevuld. Dit is een observatiesysteem waarbij kinderen nauwgezet gevolgd worden in hun ontwikkeling. Deze resultaten worden met ouders besproken en daarnaast gaat er een rapport mee.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op Brede school De Lindenhoeve hechten wij aan een goed en sterk pedagogisch klimaat waarin kinderen en ouders zich veilig voelen en zich gezien en gehoord weten. Dit is schoolbreed zichtbaar dankzij de aanpak van de Vreedzame school. 

Om de opbrengsten van deze aanpak in beeld te brengen, nemen we 2x per jaar de SCOL-vragenlijst af en gebruiken we het kwaliteitssysteem WMK (Werken met Kwaliteit). Hieruit filteren we de onderwijsbehoeften van de groepen en de individuele leerlingen op dit gebied. We werken op dit moment aan het ontwikkelen van een werkbaar groepshandelingsplan om deze onderwijsbehoeften en de invulling daarvan in kaart te brengen. Tijdens de lessen van de Vreedzame school wordt ingegaan op deze gebieden. In sommige gevallen is een intensievere aanpak van belang. Daarbij kunnen we de hulp in roepen van de gezinswerker van het Buurtteam Jeugd & Gezin. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • positief en veilig
  • democratisch burger
  • ieder kind doet ertoe

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het laatste reguliere inspectiebezoek is in 2017 geweest. Het volgende inspectiebezoek wordt in schooljaar 2021-2022 verwacht, mits Covid19 geen vertragingen heeft doen ontstaan.

Terug naar boven