De Lindenhoeve

Zellersacker 1104 6546 HC Nijmegen

  • Schoolfoto van De Lindenhoeve
  • Schoolfoto van De Lindenhoeve
  • Schoolfoto van De Lindenhoeve

Het team

Toelichting van de school

Op dinsdag is voor een gedeelte van de gymlessen een vakdocent aanwezig.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof en ziekte regelt de Brede school De Lindenhoeve via de Vervangingspool een invaller.

Indien er geen invaller beschikbaar is, wordt er intern gekeken of iemand de groep kan overnemen. Als dit niet mogelijk is, gaat het protocol "vervanging leerkrachten" in werking.


 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Personeel schooljaar 2022-2023

1-2A ma-di: Pauline de Santy - woe t/m vrij: Lisanne ten Haaf  

1-2B ma-di-wo: Caroline v/d Hulsbeek - do-vrij: Kristina Dzjangirjanc   

3 ma-di-do-vrij: Mariska Roskamp - woe: Pauline de Santy

ma t/m vrij: Nina Radstaak

5 ma t/m vrij: Naomi Cohen

6-7 ma t/m do: Anoesjka Wiedeman - vrij: nog onbekend/invaller

7-8 ma-di: Bart Nijs - woe t/m vrij: Simone Linssen

Directeur: Sandy Kuhnen (ma-di-do-vr) 

Intern Begeleider: Marleen Nguyen (di-wo-do)

Administratief medewerker: Mariska Gommans (do)

Conciërge: Oswald Jeronimus (ma-di-wo-vr)

Onderwijsassistent: Silvia Jansen (ma-di-do-vr)

Vroeg Voorschoolse Educatie (VVE): Lisanne ten Haaf   

Intern contactpersoon: Marleen Nguyen

Anti-Pestcoördinator: Marleen Nguyen

Er zullen komend schooljaar wat extra mensen binnen de school zijn binnen de subsidieregeling Nationaal Programma Onderwijs. Zij zullen de leerkrachten ondersteunen binnen en buiten de groep en met kleine groepjes kinderen werken.

Voor een gedeelte van de gymlessen is op dinsdag Annelot Keizer, een vakdocent gym, aanwezig.

Dit zijn allen tijdelijke collega's.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bij de samenstelling van ons onderwijsaanbod gaan we uit van de kerndoelen, ze garanderen een breed en gevarieerd onderwijsaanbod.

In de groepen 1 en 2 werken we thematisch aan de vakgebieden taal-lezen, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling, burgerschap, bewegingsonderwijs, drama, muziek, beeldende vorming, voorbereidend schrijven. Tijdens de werkles wordt er gerichte aandacht besteed aan de verschillende vakgebieden taal/ lezen, rekenen, beeldende vorming, schrijven en spelontwikkeling. Er worden gerichte speel- leermaterialen en hoeken gebruikt.

In de ochtend is er buitenspel als afwisseling van het programma en tussen de middag is er een half uur lunch- en buitenspeeltijd. De buitenspeeltijd kan ook worden ingezet als gericht motorische oefening of oefening binnen de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wij werken op onze school met dag- en weektaken. In deze taken zitten verschillende vakgebieden verwerkt. Ook wordt er veel oefenstof op de computer verwerkt.

In de ochtend is er een moment van buitenspel van een kwartier als afwisseling van het programma en tussen de middag is er een half uur lunch- en buitenspeeltijd.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het schoolondersteuningsprofiel van de Brede school De Lindenhoeve in het kader van passend onderwijs  

Welke (extra) ondersteuning wij onze kinderen op de Brede school De Lindenhoeve bieden, brengen wij in beeld d.m.v. ons schoolondersteuningsprofiel. Hierin geven wij aan welke ondersteuning onze school te bieden heeft. Uitgangspunt is altijd de onderwijs- en of ondersteuningsbehoefte van een kind. Hiermee worden ook de mogelijkheden van ons onderwijs duidelijk. Daarnaast is er een ondersteuningsplan van Samenwerkingsverband Stromenland (te vinden op de website van Stromenland) en een schoolspecifiek ondersteuningsplan waarin wij onze interne zorgstructuur beschrijven. Dit ondersteuningsplan (voorheen werd dit het zorgplan genoemd) is te vinden op de website van de school.         

- Brede school De Lindenhoeve wil een veilige school zijn voor kinderen, ouders en leerkrachten door middel van De Vreedzame School. Hierbij richten wij ons op het welbevinden en de zelfredzaamheid van de kinderen.      

- De ondersteuning van en voor de kinderen beschrijven wij in het schoolondersteuningsplan. Zie website: www.de-lindenhoeve.nl   

- Op De Lindenhoeve zijn we bezig met het ontwikkelen van een werkbaar document waarin we kinderen in beeld brengen gedurende een kortere periode om indien nodig sneller interventies in te zetten. We richten ons op wat het kind nodig heeft om zich verder te ontwikkelen.

Er is door de hele school heen veel aandacht voor EDI, Expliciete Directe Instructie.        

- Brede school De Lindenhoeve heeft expertise opgebouwd voor wat betreft preventieve, remediërende en (licht)curatieve interventies bij kinderen die een specifieke aanpak nodig hebben bij technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen. De Lindenhoeve beschikt over een netwerk waar zo nodig om expertise van anderen kan worden gevraagd. Ook het BSOT levert hier een aandeel in.         

- Brede school De Lindenhoeve heeft een ondersteuningsaanpak voor leerlingen met dyslexie, hierin hanteren wij het landelijke Dyslexie Protocol.          

- Brede school De Lindenhoeve heeft en gebruikt onderwijsprogramma’s en leerlijnen die voldoen aan de landelijk vastgestelde referentieniveaus. Uitgangspunt daarbij is dat alle kinderen zo lang mogelijk het gewone onderwijsprogramma uit de onderwijsmethodes die de school gebruikt blijven volgen.         

- Brede school De Lindenhoeve heeft mogelijkheden om kinderen met een fysieke en/of medische ondersteuningsbehoefte van een aanpak te voorzien. Er wordt per kind bekeken in hoeverre de school tegemoet kan komen aan de ondersteuningsbehoefte van dit kind in deze specifieke situatie. De mogelijkheden, maar ook de beperkingen van de school worden in het ondersteuningsprofiel beschreven. 

- Brede school De Lindenhoeve ziet mogelijkheden om kinderen met specifiek gedrag van een aanpak te voorzien. Wij hebben een aanpak voor kinderen met extra ondersteuningsbehoeften op het gebied van sociaal emotioneel gedrag. Hierbij staat veiligheid voor andere kinderen en teamleden altijd voorop.

Welke interne en externe expertise/deskundigheid heeft Brede school De Lindenhoeve in huis?

De school maakt gebruik van de volgende intern aanwezige specifieke teamdeskundigheid op het gebied van: vak specialistische kennis m.b.t.  lezen en taal, woordenschat, gedragsproblematiek. De school heeft ervaring met het onderwijzen van een kind met een visuele beperking en kinderen met een motorische beperking. De school maakt gebruik van de volgende extern aanwezige specifieke deskundigheid binnen het bestuur en/of het samenwerkingsverband, te denken valt aan: gezinswerker (Buurtteam Jeugd en Gezin), schoolverpleegkundige, medewerkers van Bindkracht10, begeleiding vanuit de expertise centra voor taal en spraak, auditieve- en  visuele beperkingen en begeleiders van de dienst ambulante begeleiding Nijmegen. De Lindenhoeve biedt ook ruimte aan begeleiding door fysiotherapie, speltherapie.

Welke ondersteuningsvoorzieningen heeft de Brede school De Lindenhoeve?

De Lindenhoeve heeft een extra ondersteuningsvoorziening: VVE ofwel Vroeg- en Voorschoolse Educatie. Zie kopje 2.4 in de schoolgids.

Welke voorzieningen in de fysieke omgeving heeft de Lindenhoeve?

Brede school De Lindenhoeve is een rolstoelvriendelijk en toegankelijk gebouw, dat gelijkvloers is. De aula is opnieuw ingericht, waarbij het streven is deze komende jaren als leerplein te gaan gebruiken. In de aula bevindt zich ook de BOS; Bieb op School. Invalidentoilet is aanwezig.

De Lindenhoeve biedt onderdak aan BSO Twinkel, voor- en naschoolse opvang, van KION.  

Met welke ketenpartners werkt Brede school de Lindenhoeve samen?

De school werkt, ten behoeve van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, samen met organisaties en instellingen, zoals: wijkorganisaties / lokale ZZP’ers, Buurtteam Jeugd & Gezin, de KDV/ PSZ en BSO voorzieningen. Verder kan gedacht worden aan Kentalis, Karakter, Rebis, Entrea, BJZ, de wijkagent, Driestroom, Bindkracht 10, InterAcker, Knetter, Leerplicht Nijmegen, GGD, Veilig Thuis, de ondersteuners Passend onderwijs van Stromenland. 

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool (GGD)

De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Gelderland-Zuid volgt de ontwikkeling en gezondheid van leerlingen tijdens de schoolperiode. Dit is een wettelijke taak die gebeurt in opdracht van de gemeente. Jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten en logopedisten werken hierbij samen met school en ouders. JGZ beantwoordt vragen van leerkrachten, ouders en kinderen op het gebied van ontwikkeling, gezondheid en opvoeding en helpt bij vervolgstappen.  

Spraak- en taalonderzoek voor kinderen van 5 jaar: De logopedist komt 2x per jaar op school. Dan roept zij alle 5-jarigen om de beurt uit de klas voor een onderzoek. Zij let tijdens het gesprekje met het kind op de spraak- en taalontwikkeling. Na het onderzoek informeert de logopedist ouders over de resultaten. Is eerder onderzoek door de logopedist nodig? Neem dan contact met ons op.    

Gezondheidsonderzoek voor kinderen van 5/6 jaar en 10/11 jaar:  Alle kinderen van 5/6 jaar en 10/11 jaar krijgen een oproep voor een gezondheidsonderzoek. De doktersassistente houdt een praatje in de klas om de kinderen op het onderzoek voor te bereiden. Daarna haalt zij de kinderen één voor één uit de klas. Zij start met een algemeen gesprek, meet en weegt het kind en onderzoekt bij alle 5/6 jarigen of het kind goed ziet en hoort. Bij 10/11-jarigen is er alleen onderzoek van het horen en zien als daar een reden voor is. Is er sprake van overgewicht? Dan wordt ook de bloeddruk gemeten. Het meten en wegen gebeurt met kleding aan. Soms blijkt uit het onderzoek door de doktersassistente dat het kind extra aandacht nodig heeft. Dan volgt een uitnodiging voor het spreekuur van de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Ouders zijn niet aanwezig bij dit onderzoek. Is hier behoefte aan? Bel of mail ons op het moment dat de uitnodiging is ontvangen. Liever geen onderzoek? Liever geen standaardonderzoeken door JGZ? Geef dit dan aan ons door.  

Mijn Kinddossier De JGZ werkt met ‘Mijn Kinddossier’. Dit is een online ouderportaal. In Mijn Kinddossier:

- staat informatie over de groei, ontwikkeling en opvoeding van het kind;

- kunnen ouders afspraken bekijken;

- kunnen ouders resultaten of adviezen teruglezen;

- kunnen ouders online een vragenlijst invullen.

Inloggen op www.mijnkinddossier.nl kan met DigiD. Kijk voor meer informatie op https://jgz.ggdgelderlandzuid.nl/mkd/.  

Inentingen voor kinderen van 9 en 10 jaar In het jaar dat een kind 9 wordt, krijgt het een oproep voor twee prikken (DTP en BMR). In het jaar dat een kind 10 wordt, volgt de oproep voor HPV (humaan papilomavirus) . Dit zijn twee prikken met 6 maanden ertussen voor zowel jongens als meisjes. Meer informatie staat op de website van het RIVM. Heeft het kind nog niet alle vaccinaties gehad? Maak dan een afspraak om deze in te halen.   Samenwerking Soms kan het nodig zijn dat JGZ de situatie van het kind met deskundigen of school wil bespreken. Dit gebeurt natuurlijk alleen in overleg met kind en ouders. Samen bekijken we wat de juiste hulp is.  

Vertrouwenspersoon

De school beschikt over een interne vertrouwenspersoon. De interne vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt voor zorgen en klachten over grensoverschrijdend en ongewenst gedrag. Voorbeelden hiervan zijn: (cyber)pesten, agressie, geweld, discriminatie, racisme, (homo)seksuele intimidatie en radicalisering. De interne vertrouwenspersoon kan ter ondersteuning een externe vertrouwenspersoon van de GGD raadplegen. Ook ouders mogen contact opnemen. Contact en bereikbaarheid Is er een vraag over opvoeding, groei en/of ontwikkeling? Is er behoefte aan advies, een afspraak of meer informatie? Neem dan contact met ons op. De afdeling JGZ is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08.00 – 12.00 en van 12.30 – 16.30 uur: (088) 144 71 11 of via jeugdgezondheidszorg@ggdgelderlandzuid.nl.     

Verwijsindex

De MULTIsignaal Verwijsindex is een digitaal systeem waarin professionals uit bijvoorbeeld de jeugdzorg of het onderwijs kunnen aangeven, dat zij betrokken zijn bij je zoon/dochter. Op deze manier kunnen professionals met elkaar afstemmen om je kind zo goed mogelijk te helpen.

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. U kunt hier meer over teruglezen op www.rijksoverheid.nl 

Passend onderwijs en zorgplicht

Elk kind heeft recht op goed onderwijs, ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. De regering wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone basisschool in de buurt kunnen gaan. Met ingang van 1 augustus 2014 hebben alle scholen een zorgplicht. Dat betekent dat scholen ervoor moeten zorgen dat elk kind een passende onderwijsplek krijgt, ook als duidelijk is dat er voor een kind extra ondersteuning nodig is. Veelal zal dit op de school zijn waar het kind al zit of aangemeld wordt (bij een nieuwe leerling). Kan de school zelf geen passende onderwijsplek bieden, dan wordt gekeken naar een andere school die de gewenste ondersteuning wel kan bieden. Dit kan ook een school voor speciaal basisonderwijs zijn.  Alle scholen moeten hiermee aan de door het samenwerkingsverband vastgestelde basisondersteuning voldoen. Deze is voor alle basisscholen gelijk. Aanvullend op de basisondersteuning kunnen scholen ook extra vormen van ondersteuning bieden. Scholen leggen het totale aanbod aan ondersteuning vast in een schoolondersteuningsprofiel.  Het schoolondersteuningsprofiel is voor ouder(s)/ verzorger(s) in te zien op de website van de school en ligt ter inzage bij de directie van de school.


Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De komende schooljaren gaan leerkrachten zich scholen als taal- en rekencoördinator. Dit na vertrek van de huidige coördinatoren.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma's extra aandacht voor hun ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Voorschoolse educatie wordt aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.

Terug naar boven