De Lindenhoeve

Zellersacker 1104 6546 HC Nijmegen

  • Schoolfoto van De Lindenhoeve
  • Schoolfoto van De Lindenhoeve
  • Schoolfoto van De Lindenhoeve

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof en ziekte regelt de Brede school de Lindenhoeve via de Vervangingspool een invaller.

Indien er geen invaller beschikbaar is, wordt er gekeken of intern iemand de groep kan overnemen.

Als dit niet mogelijk is, gaat het protocol "vervanging leerkrachten" in werking.


 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Personeel schooljaar 2020-2021

1-2A ma t/m woe Lisanne ten Haaf - do-vrij Pauline de Santy   

1-2B ma-di: Marly van Dongen woe t/m vrij: Caroline v/d Hulsbeek    

3 ma-di-do-vrij Susan Fremery - woe Pauline de Santy   

4-5 ma-di-do-vrij Bich Nguyen - woe Simone Linssen

5-6 ma t/m vrij:Nina Radstaak

7 ma t/m vrij: Naomi Cohen

8 ma-di: Simone Linssen - woe t/m vrij Marleen Nguyen 

Directie: Nathalie Mulders      

Intern Begeleider: Karin Knevel (vervanging: Simone Linssen en Marleen Nguyen)

Administratief medewerker: Mariska Gommans

Conciërge: Oswald Jeronimus

Onderwijsassistent: Silvia Jansen-Wouters 

Vroeg Voorschoolse Educatie (VVE): Marly van Dongen

Speerpuntcoördinator/kwaliteitszorg: Marleen Nguyen

Schoolcoördinator: Marly van Dongen         

ICT-coördinator: Marleen Nguyen en Susan Fremery

Intern contactpersoon: Karin Knevel

Pestcoördinator: Bich Nguyen


Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bij de samenstelling van ons onderwijsaanbod gaan we uit van de kerndoelen, ze garanderen een breed en gevarieerd onderwijsaanbod.

In de groepen 1 en 2 werken we thematisch aan de vakgebieden taal-lezen, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling, burgerschap, bewegingsonderwijs, drama, muziek, beeldende vorming, voorbereidend schrijven. Tijdens de werkles wordt er gerichte aandacht besteed aan de verschillende vakgebieden taal/ lezen, rekenen, beeldende vorming, schrijven en spelontwikkeling. Er worden gerichte speel- leermaterialen en hoeken gebruikt.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wij werken op onze school met dag- en weektaken. In deze taken zitten verschillende vakgebieden verwerkt. Ook wordt er veel oefenstof op de computer verwerkt.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het schoolondersteuningsprofiel van de Brede school de Lindenhoeve in het kader van passend onderwijs  

Welke (extra) ondersteuning wij onze kinderen op de Brede school de Lindenhoeve bieden, brengen wij in beeld d.m.v. ons schoolondersteuningsprofiel. Hierin geven wij aan welke ondersteuning onze school te bieden heeft. Uitgangspunt is altijd de onderwijs- en of ondersteuningsbehoefte van een kind. Hiermee worden ook de mogelijkheden van ons onderwijs duidelijk. Daarnaast is er een ondersteuningsplan van Samenwerkingsverband Stromenland (te vinden op de website van Stromenland) en een schoolspecifiek ondersteuningsplan waarin wij onze interne zorgstructuur beschrijven. Dit ondersteuningsplan (voorheen werd dit het zorgplan genoemd) is te vinden op de website van de school.         

- Brede school de Lindenhoeve wil een veilige school zijn voor kinderen, ouders en leerkrachten door middel van De Vreedzame School. Hierbij richten wij ons op het welbevinden en de zelfredzaamheid van de kinderen. ·        

- De ondersteuning van en voor de kinderen beschrijven wij in het schoolondersteuningsplan. Zie website: www.de-lindenhoeve.nl   

- Op de Lindehoeve zijn we bezig met het ontwikkelen van een werkbaar document waarin we kinderen in beeld brengen gedurende een kortere periode om indien nodig sneller interventies in te zetten. We richten ons op wat het kind nodig heeft om zich verder te ontwikkelen.

Er is door de hele school heen veel aandacht voor EDI, Expliciete Directe Instructie.        

- Brede school de Lindenhoeve heeft expertise opgebouwd voor wat betreft preventieve, remediërende en (licht)curatieve interventies bij kinderen die een specifieke aanpak nodig hebben bij technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen. De Lindenhoeve beschikt over een netwerk waar zo nodig om expertise van anderen kan worden gevraagd. Ook het BSOT levert hier een aandeel in.         

- Brede school de Lindenhoeve heeft een ondersteuningsaanpak voor leerlingen met dyslexie, hierin hanteren wij het landelijke Dyslexie Protocol.          

- Brede school de Lindenhoeve heeft en gebruikt onderwijsprogramma’s en leerlijnen die voldoen aan de landelijk vastgestelde referentieniveaus. Uitgangspunt daarbij is dat alle kinderen zo lang mogelijk het gewone onderwijsprogramma uit de onderwijsmethodes die de school gebruikt blijven volgen.         

- Brede school de Lindenhoeve heeft mogelijkheden om kinderen met een fysieke en/of medische ondersteuningsbehoefte van een aanpak te voorzien. Er wordt per kind bekeken in hoeverre de school tegemoet kan komen aan de ondersteuningsbehoefte van dit kind in deze specifieke situatie. De mogelijkheden, maar ook de beperkingen van de school worden in het ondersteuningsprofiel beschreven. 

 - Brede school De Lindenhoeve ziet mogelijkheden om kinderen met specifiek gedrag van een aanpak te voorzien. Wij hebben een aanpak voor kinderen met extra ondersteuningsbehoeften op het gebied van sociaal emotioneel gedrag.

Welke interne en externe expertise/deskundigheid heeft Brede school de Lindenhoeve in huis?

De school maakt gebruik van de volgende intern aanwezige specifieke teamdeskundigheid op het gebied van: vak specialistische kennis m.b.t.  lezen en taal, woordenschat, gedragsproblematiek. De school heeft ervaring met het onderwijzen van een leerling met een visuele beperking. De school maakt gebruik van de volgende extern aanwezige specifieke deskundigheid binnen het bestuur en/of het samenwerkingsverband, te denken valt aan: schoolmaatschappelijk werker, schoolverpleegkundige, medewerkers van Bindkracht10, begeleiding vanuit de expertise centra voor taal en spraak, auditieve- en  visuele beperkingen en begeleiders van de dienst ambulante begeleiding Nijmegen. De Lindenhoeve biedt ook ruimte aan begeleiding door fysiotherapie, speltherapie.

Welke ondersteuningsvoorzieningen heeft de Brede school de Lindenhoeve?

De Lindenhoeve heeft een extra ondersteuningsvoorziening: VVE ofwel Vroeg voorschoolse educatie. Zie kopje 2.4 in de schoolgids.

Welke voorzieningen in de fysieke omgeving heeft de Lindenhoeve?

Brede school de Lindenhoeve is een rolstoelvriendelijk en toegankelijk gebouw dat gelijkvloers is. De aula is opnieuw ingericht, waarbij het streven is deze komende jaren als leerplein te gaan gebruiken. In de aula bevindt zich ook de BOS, bieb op school. Invalidentoilet is aanwezig.

De Lindenhoeve biedt onderdak aan Twinkel, voor- en naschoolse opvang, van KION.  

Met welke ketenpartners werkt Brede school de Lindenhoeve samen?

De school werkt, ten behoeve van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, samen met organisaties en instellingen, zoals: wijkorganisaties / lokale ZZP’ers, Sociaal Wijkteam, School Maatschappelijk Werk en de KDV/ PSZ en BSO voorzieningen. Verder kan gedacht worden aan Entrea, NDO, Pro Persona, BJZ, de wijkagent, Driestroom, Karakter, Project Ingang, Bindkracht 10, het Wijk-Atelier, Knetter, LPZ, GGD, Stichting Mee, AMK, AB-er van de Ambulante Dienst en REC- 2, 3 en 4, School als Vindplaats. 

Verwijsindex

De MULTIsignaal Verwijsindex is een digitaal systeem waarin professionals uit bijvoorbeeld de jeugdzorg of het onderwijs kunnen aangeven, dat zij betrokken zijn bij je zoon/dochter. Op deze manier kunnen professionals met elkaar afstemmen om je kind zo goed mogelijk te helpen.

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. U kunt hier meer over teruglezen op www.rijksoverheid.nl 

Passend onderwijs en zorgplicht

Elk kind heeft recht op goed onderwijs, ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. De regering wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone basisschool in de buurt kunnen gaan. Met ingang van 1 augustus 2014 hebben alle scholen een zorgplicht. Dat betekent dat scholen ervoor moeten zorgen dat elk kind een passende onderwijsplek krijgt, ook als duidelijk is dat er voor een kind extra ondersteuning nodig is. Veelal zal dit op de school zijn waar het kind al zit of aangemeld wordt (bij een nieuwe leerling). Kan de school zelf geen passende onderwijsplek bieden, dan wordt gekeken naar een andere school die de gewenste ondersteuning wel kan bieden. Dit kan ook een school voor speciaal basisonderwijs zijn.  Alle scholen moeten hiermee aan de door het samenwerkingsverband vastgestelde basisondersteuning voldoen. Deze is voor alle basisscholen gelijk. Aanvullend op de basisondersteuning kunnen scholen ook extra vormen van ondersteuning bieden. Scholen leggen het totale aanbod aan ondersteuning vast in een schoolondersteuningsprofiel.  Het schoolondersteuningsprofiel is voor ouder(s)/ verzorger(s) in te zien op de website van de school en ligt ter inzage bij de directie van de school.

Hoe en wanneer kunt u uw kind aanmelden op een school?         

Oriëntatie schoolaanbod

In Nijmegen werken we met een centraal aanmeldsysteem voor het basisonderwijs. Dit betekent dat elk kind via Schoolwijzer voor een school wordt aangemeld, ongeacht de reden van aanmelding (bijvoorbeeld verhuizing) en ongeacht de groep die het betreft.

U kunt zich oriënteren op scholen via websites als:

https://www.schoolwijzernijmegen.nl/scholen

https://scholenopdekaart.nl/

Aanmelden via Schoolwijzer

Als u zich heeft georiënteerd, kunt u uw kind vanaf dat het 2 jaar en 9 maanden oud is aanmelden bij Schoolwijzer. Op het aanmeldformulier kunt u maximaal 6 voorkeursscholen opgeven. Ook wanneer uw kind tijdens het lopende schooljaar start op of wisselt van school, meldt u uw kind aan bij Schoolwijzer. Schoolwijzer neemt uw aanvraag dan in behandeling tijdens de eerstvolgende plaatsingsronde

U ontvangt de plaatsingsbrief

Hebt u uw kind vóór 1 maart voor het volgende schooljaar aangemeld? Dan ontvangt u vóór 1 april de plaatsingsbrief van Schoolwijzer waarin u kunt lezen op welke school u uw kind mag inschrijven. Meldt u uw kind aan voor een volgende plaatsingsronde, dan krijgt u in de maand na de plaatsingsronde de uitslag. Denkt u dat de plaats die Schoolwijzer toekent, leidt tot een schrijnende situatie voor uw kind of dat de spelregels niet juist zijn toegepast? Overweeg dan de Commissie heroverweging te vragen dit advies nogmaals te bekijken. Meer informatie hierover vindt u op de website van Schoolwijzer, www.schoolwijzernijmegen.nl    

Inschrijven op de basisschool

Na ontvangst van de plaatsingsbrief van Schoolwijzer kunt u uw kind gaan inschrijven op de basisschool. U dient zelf, binnen twee weken na ontvangst, contact op te nemen met de school om de toegekende plaats te bevestigen en een inschrijfformulier te vragen. De school zal vragen naar de plaatsingsbrief welke u moet kunnen overhandigen. Met de school maakt u afspraken over de verder te volgen inschrijfprocedure.  

Procedure op Brede school de Lindenhoeve:

U maakt een afspraak met de school voor een kennismakingsgesprek.

- Op dit kennismakingsgesprek krijgt u alle informatie van onze school inclusief een rondleiding. Wij gaan ervan uit dat u alle relevante informatie deelt met ons over de zorgbehoeften van uw kind.

Na dit gesprek kunt u besluiten tot het doen van een aanmelding.

-U vult de Lindenhoeve in als eerste keus bij Schoolwijzer.

-Zowel school als u krijgen hierover bericht (zie ‘plaatsingsbrief’)

-U meldt zich bij de school met de plaatsingsbrief zoals hierboven beschreven ( dit mag telefonisch) om kenbaar te maken dat u gebruik wilt maken van de plaatsing.

-School nodigt u uit voor een aanmeldgesprek. Bij dat aanmeldgesprek zal ook het inschrijfformulier aan u meegegeven worden.

Indien mogelijk krijgt u tijdens het aanmeldgesprek direct te horen of uw kind geplaatst kan worden op onze school. Bij twijfel of nader onderzoek volgen we onderstaande stappen:

-Indien een kind afkomstig is van een andere basisschool vragen wij uw toestemming om informatie op te vragen bij deze school. Wij nemen pas een beslissing tot plaatsing nadat we deze informatie hebben ontvangen.

-De school dient uiterlijk binnen 6 weken na aanmelding een besluit te nemen over de toelating. Bij uitzondering kan deze periode verlengd worden tot 10 weken, bijvoorbeeld als de school nader onderzoek wil doen dat langer duurt.

-Wanneer na 10 weken nog geen beslissing is genomen over de juiste onderwijsplek en het kind de toelatingsleeftijd voor het onderwijs heeft bereikt, wordt het kind (tijdelijk) geplaatst en ingeschreven op de school waar het aangemeld is.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven