Kindcentrum Aquamarijn

Biezendwarsstraat 31 A 6541 ZE Nijmegen

Schoolfoto van Kindcentrum Aquamarijn

Het team

Toelichting van de school


Groepen: 

 • 1A Juf Laura L. ma-di-woe-do-vrij
 • 1B Juf Sibel ma-di-woe-do-vrij
 • 2A juf Marie-Antoinet ma-di-do-vrij, juf Marieke woe
 • 2B juf Marieke ma-di, juf Suzan woe-do-vrij
 • 3A Juf Maaike ma-di-vrij, Juf Laura d. W woe-do
 • 3B Juf Lara ma-di, Juf Susan woe-do-vrij
 • 4 Meester Jens ma-di-woe-do-vrij
 • 5A Juf Lisa ma-di-do-vrij, juf Aline woe
 • 5B Juf Sanne ma-di-woe, juf Leire do-vrij
 • 6 Juf Ankelien ma-di-woe-do, juf Jolijn vrij
 • 7 Juf Sevgi ma-di-woe, juf Aline do-vrij
 • 7-8 meester Joey ma-di-do, meester Hans woe-vrij 

Intern begeleider Kim ma-di-do ochtend-vrijdag

Intern begeleider Corinne di-woe 

Ambulante ondersteuning schoolontwikkeling Taal-leesspecialist Susan Ma

Ambulante ondersteuning schoolontwikkeling rekenspecialist Laura d. W. 1x in twee weken vrijdag

Ambulante ondersteuning schoolontwikkeling begaafdheid Maaike 1x in twee weken vrijdag

Ondersteuning directietaken, schoolontwikkeling en begeleiding startend leerkrachten Hans ma + do

Bovenbouwcoördinator Hans di       

Onderbouwcoördinator Laura d. W di    

Vakleerkracht L.O. Lars ma-woe-vrij                   

Onderwijsassistent Femke ma-di-woe ochtend-do ochtend-vrij

Onderwijsassistent Selin ma-do-vrij

Administratie Rosemarie ma-woe

Conciërge Nadir ma-di-woe-do-vrij

Gastvrouw-conciërge:  Miranda di-do-vrij

Gastvrouw-conciërge:  Demi ma-woe

Ambulante ondersteuning is gericht op investering in schoolontwikkeling en borging van onderwijskwaliteit.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Momenteel is het organiseren van de vervanging bij afwezigheid van leraren een uitdaging in het basisonderwijs. Vooral in periodes van een griepgolf zijn er meestal geen vervangers meer beschikbaar. Er wordt maximale inspanning geleverd voor vervanging bij afwezigheid van leraren. Indien ondersteunend personeel zoals IB, management, vakdocenten, onderwijsassistentie of administratie afwezig is (of een groep moet vervangen) wordt dit alleen gecompenseerd als er iemand beschikbaar is. Dit betekent bij geen vervanging dat het ondersteunende werk blijft liggen of geannuleerd moet worden.

Stappenplan bij ziekmelding op onze school: - De schoolleider meldt de medewerker ziek en dient een verzoek voor vervanging in bij de coördinator vervangingen van Conexus via Clooser.

1. De Vervangerspool wordt benaderd voor een vervanger.

2. Als het niet lukt om een vervanger te vinden gaan we intern op zoek naar een oplossing.

3. Onderstaande mogelijkheden worden verkend;

- Leerlingen verdelen over verschillende groepen volgens een vooraf opgesteld schema (groepen 4-8)

- Inzet andere interne medewerker binnen de school.

Als al deze stappen geen oplossing bieden, worden de kinderen, nadat de ouders en het schoolbestuur zijn geïnformeerd (Social Schools/telefonisch), naar huis gestuurd. Uiteraard kunnen ouders met de schoolleiding overleggen indien hier echt geen mogelijkheden zijn. Dan wordt er samen met het team naar een passende oplossing gezocht voor het kind.

Het besluit leerlingen thuis te laten blijven, geldt telkens voor één dag. Is de leerkracht langer afwezig, dan worden de protocolstappen herhaald, eventueel met een andere groep (carrousel). Dit vanuit het perspectief van continuïteit van onderwijs en het behalen van de verplichte en/of noodzakelijke lesuren.

Zie voor meer informatie noodprotocol vervanging leerkrachten Conexus.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het onderwijs in onze school kan worden getypeerd als modern-traditioneel. In de eerste oogopslag lijkt ons klassikale onderwijs wellicht op het onderwijs dat men vroeger genoot, vandaar het woord ‘traditioneel’. Tegelijkertijd passen we veel nieuwe inzichten over wat werkt toe in onze manier van onderwijzen, waardoor onze school juist zeer vooruitstrevend is. We houden rekening met de actuele (landelijke) onderwijsontwikkelingen, we beoordelen op basis van wetenschappelijke inzichten en we handelen op basis van onderzoek naar praktijkkennis. We kijken niet alleen naar wat nieuw is, maar vooral naar wat goed werkt.   

Leerlingen van ongeveer dezelfde leeftijd volgen in dezelfde jaargroep onderwijs waardoor leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. In de kleutergroepen ligt het accent op het spelend leren. De leeromgeving nodigt kinderen uit tot ontwikkeling en fundamentele leerervaringen. In groep twee komen meer programmagerichte elementen aan bod die gekoppeld zijn aan de leerstof van de overige schooljaren en vervolgens starten we in groep 3 met het aanvankelijk leerproces.

De aangeleerde basiskennis wordt in de volgende groepen uitgebouwd. Wat betreft de leerstof laten we ons inhoudelijk leiden door de diverse methodes. Deze leerprogramma's hebben de mogelijkheid om te gaan met verschillen in niveau.  De methodes die we gebruiken zijn actueel en voldoen aan de kerndoelen. Deze kerndoelen zijn vastgesteld door het Ministerie van Onderwijs.

Het aanbod aan onderwijsactiviteiten is gedifferentieerd en vanuit een bepaalde systematiek opgebouwd. Er wordt rekening gehouden met verschillen in ontwikkeling en tempo van de leerlingen. Leerkrachten differentiëren binnen de les met een basis-, verdiepte- en verlengde instructie. Leerlingen die de stof gemakkelijk oppikken worden extra uitgedaagd en leerlingen die meer herhaling nodig hebben profiteren van een verlengde instructie. Hierbij wordt veel gebruik gemaakt van coöperatieve en activerende werkvormen.

De leerkrachten stimuleren de ontwikkeling en het leren van de kinderen door middel van vaste regels en structuur voorspelbare en veilige omgeving. Samen met u willen wij er alles aan doen om uw kind dagelijks op een juiste en passende wijze te begeleiden. Wij streven ernaar dat uw kind zich begrepen en gewaardeerd voelt. Dat uw kind zich maximaal kan ontwikkelen door het geven van een doordacht aanbod, in een inspirerende en aantrekkelijke omgeving.      

Aquamarijn is gezond!

Onze school heeft 2022-2023 het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!  

Gezond traktatiebeleid op de Aquamarijn

Wie jarig is viert feest. Als een leerling jarig is, wordt de jarige in het zonnetje gezet.

Er is gezamenlijk (met leerlingen, ouders/verzorgers en personeel) gekeken naar verantwoorde traktaties die passen binnen de richtlijnen en doorgaande lijn op Kindcentrum Aquamarijn.

De kinderen op de Aquamarijn kiezen uit 2 traktaties;

- Een gezonde traktatie

- Of een activiteit met de hele groep, gekozen door de ‘jarige’.

Mocht uw kind  de voorkeur geven aan een traktatie in de vorm van een activiteit dan kan dit ook. Belangrijk om te weten is dat deze activiteit 15 minuten zal duren. De groepsleerkracht zal samen met de jarige afstemming zoeken over welke activiteit er gekozen kan worden. Door deze optie te bieden stimuleren wij kinderen om in beweging te komen en voldoen wij ook aan de behoefte die er is om te trakteren middels een activiteit

Voor meer informatie zie traktatiebeleid Aquamarijn.

Gebruik mobiele telefoon op de Aquamarijn

Mobiele telefoons zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Ook binnen onze school zien wij steeds meer leerlingen met een mobiele telefoon. Wij zijn als school telefonisch altijd bereikbaar onder schooltijd op nummer 024-3791361.

Wanneer een leerling een eigen mobiele telefoon mee naar school neemt, gelden hiervoor de volgende afspraken:

-De mobiele telefoon staat uit bij het betreden van het schoolplein.

-De school is niet aansprakelijk, dit gebeurt op eigen risico.

- Van 8:30 tot 14:00 bevindt de telefoon zich in het laatje van de leerling. Ook wanneer het laatste uur gym is, blijft de telefoon in het laatje van de leerling en kan deze na de gymles in de groep weer opgehaald worden.

- In de basis heeft uw kind bij ons op school geen telefoon nodig. Wanneer uw zoon en/of dochter een telefoon bij zich draagt op school of wel in het laatje heeft, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele vermissing of schade aan de telefoon. Daarom willen wij u verzoeken terughoudend te zijn met het meegeven van een telefoon naar school.

Gebruik smartwatch op de Aquamarijn

De smartwatch kan gebruikt worden om te bellen, spelletjes te spelen en foto’s en of video’s te maken. Daarnaast maakt de smartwatch het ook mogelijk dat u als ouder kunt zien waar uw kind is. Wij begrijpen dat dit, met de huidige technische mogelijkheden, prettig kan zijn voor u als ouder. Echter vinden wij als school dat smartwatches niet thuis horen in de klas. Dit omdat het de leerlingen af kan leiden van het werk in de klas, maar ook voor onveilige situaties kan zorgen. Wij hebben te maken met AVG. Denk hierbij aan het opnemen van geluid, of het maken van foto’s of video’s. Vandaar dat wij u willen verzoeken om de smartwatch thuis te laten en niet mee naar school te laten nemen.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Extra ondersteuning van leerlingen

Kindcentrum Aquamarijn staat open voor alle leerlingen, ook voor leerlingen met een beperking of extra zorgbehoeften. Voorwaarde is dat er beschikking is over de mogelijkheden en deskundigheid om het optimaal te kunnen begeleiden. Samen met de ouders wordt onderzocht wat het beste is voor de leerling. Soms is het nodig om (extra) deskundigheid in te schakelen en soms is het beter voor de leerling dat het naar een ander type onderwijs gaat. Ons Kindcentrum Aquamarijn maakt deel uit van een regionaal samenwerkingsverband (SWV) Stromenland. Dit is het samenwerkingsverband Passend Onderwijs van het basisonderwijs Nijmegen e.o., waarin scholen samenwerken om ervoor te zorgen dat iedere zorgleerling de beste plek krijgt. Het streven is dat iedere leerling zo dicht mogelijk bij huis passend onderwijs en passende begeleiding krijgt.

De extra ondersteuning wordt ingezet wanneer het ondersteuningsmogelijkheden betreft die de basisondersteuning overschrijden. Deze extra ondersteuning kan worden georganiseerd in de vorm van arrangementen. Het ondersteuningsaanbod is geen vaststaand gegeven. Wat wij als school kunnen bieden, beweegt mee met wat groepen en leerlingen nu en in de toekomst nodig hebben en de expertises die in de school aanwezig zijn. Leerkrachten zoeken steeds in het team en samen met de intern begeleiders, andere ondersteuners, het samenwerkingsverband en/of externe partners naar mogelijkheden om de leerling het beste te ondersteunen. Daarmee groeit de kennis en kunde van het team en dus ook het ondersteuningsaanbod van de school. 

Soms lukt het niet om tegemoet te komen aan de ondersteuningsbehoefte van een leerling en is de school handelingsverlegen. Er zal dan altijd in samenwerking met ouders en het samenwerkingsverband gekeken worden wat er nodig is om aan de onderwijsbehoeften van de leerling te voldoen. Een lesplaats binnen het speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO) is dan een mogelijkheid. Voor een verwijzing naar deze schoolsoorten is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. 

Lichte ondersteuning in de groep

Alle leerkrachten van onze school zijn erop toegerust om de basisondersteuning binnen de groep te bieden. Op de Aquamarijn zijn de leerkrachten in staat zijn om adequaat te handelen in een situatie die specifieke aandacht vraagt. We kijken niet alleen naar het kind, maar naar wat ‘dit kind, in deze groep, bij deze leerkracht, in deze school, met deze ouders’ nodig heeft. Zij beschikken over basiskennis op het gebied van technisch lezen, spelling, taal, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling en gedragsondersteuning.

Binnen het team hebben we specifieke kennis en vaardigheden op het gebied van:

Ondersteuningsvragen met betrekking tot taal, lezen, rekenen, zoals dyslexie en dyscalculie, evenals leerlingen met een bovengemiddelde of onder gemiddelde intelligentie.

- (Lichte) ondersteuningsvragen op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling en gedragsondersteuning.

- (Lichte) ondersteuningsvragen met betrekking tot medische ondersteuning en (senso)motorische en logopedische aspecten.

De school biedt een kwalitatief ondersteuningsaanbod voor ondersteuningsvragen op de volgende gebieden:

- (Lichte) ondersteuningsvragen met betrekking tot taal, lezen en rekenen, zoals dyslexie en dyscalculie, evenals leerlingen met een bovengemiddelde of ondergemiddelde intelligentie.

- (Lichte) ondersteuningsvragen op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling en gedragsondersteuning.

- (Lichte) ondersteuningsvragen met betrekking tot medische ondersteuning en (senso)motorische en logopedische aspecten.

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool (GGD) 

Ouders, school en Jeugdgezondheidszorg (JGZ) zorgen er samen voor dat een kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Samen houden we in de gaten hoe het met een kind gaat op het gebied van vriendschappen, schoolprestaties, gezondheid, spraak/taalontwikkeling en lichamelijke ontwikkeling. Daarom nodigt de JGZ je kind uit voor een aantal onderzoeken. Informatie van ouders en scholen is ook belangrijk. Samen krijgen wij zo een goed beeld van de ontwikkeling van ieder kind. Is er hulp of ondersteuning nodig? Dan kunnen we in overleg snel actie ondernemen.

We halen je kind voor de onderzoeken even uit de klas. Als ouder hoef je niet aanwezig te zijn bij de onderzoeken. Maar wil je er toch graag bij zijn of heb je bezwaar tegen de onderzoeken? Neem dan gerust contact met ons op. Als je ons mailt, zet dan de naam en geboortedatum van je kind in de mail. Zowel voor als na de onderzoeken krijg je bericht van ons. De onderzoeken zijn gratis. Onze werkwijze staat uitgelegd in de folder jeugdgezondheidszorg 4-12 jaar

Spraak- en taalonderzoek voor kinderen van 4/5 jaar

De spraak- en taalontwikkeling is belangrijk voor het leren lezen, het meedoen met de lessen op school en het contact maken met anderen. Daarom biedt de GGD-logopedist in de kleuterperiode voor ieder kind een spraak- en taalonderzoek aan. Zij let tijdens het gesprekje met je kind op de stem, de uitspraak, de taalontwikkeling, het mondgedrag en het gehoor. Je kind benoemt plaatjes, zegt woorden en zinnen na en voert opdrachten uit met speelgoed. Denk je dat er eerder onderzoek door de logopedist nodig is? Neem dan gerust contact met ons op. Meer informatie vind je op de logopedie pagina van onze website.

Gezondheidsonderzoek voor kinderen van 5/6 jaar en 10/11 jaar

Op twee momenten tijdens de basisschoolperiode biedt de GGD een gezondheidsonderzoek aan: in het jaar dat je kind 6 wordt en in het jaar dat je kind 11 wordt. We meten en wegen je kind en bij alle 5/6-jarigen controleren we of je kind goed hoort en ziet. Bij 10/11-jarigen gebeurt dit alleen als er twijfels zijn. Ook voeren we een gesprekje met je kind over hoe het gaat. In het gesprekje met de 10/11-jarigen maken we gebruik van een ‘praatplaat’. Hoe dat werkt, zie je in het GIZ filmpje basisonderwijs.

Vaccinaties voor kinderen van 9 en 10 jaar

Tijdens de basisschoolperiode ontvangt je kind uitnodigingen voor groepsvaccinaties. De vaccinaties beschermen je kind tegen ernstige infectieziekten. Om je kind voor te bereiden kun je dit filmpje samen kijken. Meer informatie vind je op onze website en op de website van het RIVM (Rijksvaccinatieprogramma). Is je kind nog niet (volledig) gevaccineerd? Maak dan een afspraak of neem contact met ons op via: jeugdvaccinaties@ggdgelderlandzuid.nl.

Mijn Kinddossier

Onze Jeugdgezondheidszorg werkt met Mijn Kinddossier. Hierin vind je informatie over de ontwik-keling, groei en opvoeding van je kind(eren). Het is ook de plek waar je online een afspraak met ons wijzigt en vragenlijsten invult. Inloggen op www.mijnkinddossier.nl doe je met je eigen DigiD. Kijk voor meer informatie op website. Maak je geen gebruik van Mijn Kinddossier, dan ontvang je de informatie per post.

Chat, bel of mail gerust!

Zoek je informatie over de opvoeding, groei of ontwikkeling van je kind? Download de gratis GroeiGids app (via de App-store of via GooglePlay), kijk op www.groeigids.nl of op jgz.ggdgelderlandzuid.nl. Wil je direct antwoord op je vraag? Stel dan je vraag via de GroeiGids chat. Wil je contact met de afdeling Jeugdgezondheidszorg? Bel of mail ons dan gerust. We willen samen het beste voor jouw kind. Wij zijn bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 16.30 uur: (088) 144 71 11 of via jeugdgezondheidszorg@ggdgelderlandzuid.nl.  

Meer informatie

- In de GroeiGids app kun je de ontwikkeling van je kind zelf bijhouden.

- Op www.ggdgelderlandzuid.nl staat onder de zoekterm ‘Privacy’ meer informatie over ons privacyreglement en hoe wij omgaan met dossiers.

-  Op www.gezondeschoolgelderlandzuid.nl staat hoe de GGD scholen helpt om aandacht te besteden aan de gezondheid van leerlingen. De GGD ondersteunt bijvoorbeeld bij thema’s als gezond eten, bewegen, social media gebruik, roken, alcohol en vriendschappen/relaties.

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. U kunt hier meer over teruglezen op www.rijksoverheid.nl

Passend onderwijs en zorgplicht

Elk kind heeft recht op goed onderwijs, ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. De regering wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone basisschool in de buurt kunnen gaan. Met ingang van 1 augustus 2014 hebben alle scholen een zorgplicht. Dat betekent dat scholen ervoor moeten zorgen dat elk kind een passende onderwijsplek krijgt, ook als duidelijk is dat er voor een kind extra ondersteuning nodig is. Veelal zal dit op de school zijn waar het kind al zit of aangemeld wordt (bij een nieuwe leerling). Kan de school zelf geen passende onderwijsplek bieden, dan wordt gekeken naar een andere school die de gewenste ondersteuning wel kan bieden. Dit kan ook een school voor speciaal basisonderwijs zijn. Alle scholen moeten hiermee aan de door het samenwerkingsverband vastgestelde basisondersteuning voldoen. Deze is voor alle basisscholen gelijk. Aanvullend op de basisondersteuning kunnen scholen ook extra vormen van ondersteuning bieden. Scholen leggen het totale aanbod aan ondersteuning vast in een schoolondersteuningsprofiel. Het schoolondersteuningsprofiel is voor ouder(s)/ verzorger(s) in te zien op de website van de school en ligt ter inzage bij de directie van de school.

Ouder- en jeugdsteunpunt Nijmegen Stromenland geeft duidelijkheid over passend onderwijs

Heb je vragen over passend onderwijs, wil je advies of praten met iemand die met je meedenkt? Dan kun je terecht bij de school van jouw kind of bij ouder- en jeugdsteunpunt Nijmegen Stromenland. De website is www.steunpuntnijmegenstromenland.nl.Het ouder- en jeugdsteunpunt is een initiatief van samenwerkingsverband Stromenland en samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen. Op de website vind je informatie over passend onderwijs die toegankelijk, leesbaar en begrijpelijk is. De informatie bestaat vooral uit veelgestelde vragen en antwoorden, voor zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs. Je vindt er ook uitleg van begrippen en handige links. En wil je een vraag stellen? Dan kun je contact opnemen met ouder- en jeugdsteunpunt Nijmegen Stromenland.Op de website van Stromenland, www.stromenland.nl staat meer inhoudelijke informatie voor ouders en leerlingen, over hoe zaken in de regio Stromenland geregeld zijn. Bijvoorbeeld over hoe ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband geregeld is, welke scholen erbij horen, documenten etc.x.


Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Visie op passend onderwijs

Wij vinden dat elk kind recht heeft op goed en passend onderwijs. Conexus steunt de beweging naar meer inclusief onderwijs: als het mogelijk is om een leerling met een ondersteuningsbehoefte passend onderwijs te geven op een reguliere school, dan heeft dat de voorkeur. Zo kunnen leerlingen samen op het schoolplein spelen, of ze nu wel of geen ondersteuningsbehoefte hebben. We doen dit met behoud en doorontwikkeling van ons gespecialiseerd onderwijs.

Leerkrachten op de Aquamarijn zoeken steeds in het team en samen met de intern begeleiders, andere ondersteuners, het samenwerkingsverband en/of externe partners naar mogelijkheden om de leerling het beste te ondersteunen op de Aquamarijn. Daarmee blijft  de kennis en kunde groeien van het team en dus ook het ondersteuningsaanbod van de school.

Ononderboken ontwikkeling

Ononderbroken ontwikkeling Leerlingen op Kindcentrum Aquamarijn starten in een jaargroep passend bij hun leeftijd en gaan in principe met die groep mee door de gehele basisschoolperiode. Wanneer blijkt dat het voor de ontwikkeling van uw kind beter is om te versnellen (een jaargroep overslaan) of doubleren (een jaargroep overdoen) gaan wij hierover met u in gesprek. Bij het maken van deze beslissing kijken wij naar het welbevinden van de leerling en de didactische ontwikkeling. De overwegingen van ouders en eventueel andere betrokkenen (externe partijen die betrokken zijn bij het onderwijsproces van de leerling). De uiteindelijke beslissing ligt bij school. Meer hierover vindt u terug in ons ‘Protocol Ononderbroken ontwikkeling’.     

Deze werkwijze sluit aan bij de wet, die voor het primair onderwijs geldt, waarin staat dat dat het onderwijs zodanig ingericht wordt dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) / peuteropvang.We werken samen met een kinderopvangorganisatie in het gebouw van de school": KION.

Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma's extra aandacht voor hun ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Voorschoolse educatie wordt aangeboden op de peuterspeelzaal en/of op de kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.

Kinderdagopvang

Kinderdagverblijf Aquamarijn is een kleinschalig kinderdagverblijf voor kinderen van nul tot vier jaar in een prachtige, moderne ruimte met openslaande deuren naar een eigen tuin. De omheinde tuin heeft natuurlijke materialen en diverse uitdagende speelhoeken die zijn afgestemd op de leeftijd van de kinderen. Zo kunnen kinderen op een veilige manier de wereld ontdekken. 

De overgang naar de basisschool kan spannend zijn. Bij Aquamarijn zitten we samen in een gebouw en we werken samen met school zodat de overgang een stuk kleiner is. De omgeving is vertrouwd, er zijn bekende gezichten en de medewerkers weten goed waar je kind staat in zijn of haar ontwikkeling.

Peutergroep

Bij peutergroep Aquamarijn schenken we veel aandacht aan de taalontwikkeling en de sociale ontwikkelingen van de peuters. We bieden Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Hierdoor zorgen we ervoor dat peuters een zo goed mogelijke start maken op de basisschool. Bij de overstap naar de basisschool vindt er een warme overdracht plaats tussen ouders, leerkrachten en pedagogisch medewerkers.

Buitenschoolse opvang

We bieden voor- en buitenschoolse opvang bij bso Aquamarijn. Onze bso is gezellig ingericht met verschillende hoeken. Daarnaast kunnen we gebruik maken van de verschillende faciliteiten in het kindcentrum, zoals de gymzaal en de speelplaats.

Het jonge kind

Naast onze visie op onderwijs voor de gehele school, willen wij in dit stuk graag inzoomen op de visie op ons onderwijs aan het jonge kind. Jonge kinderen (leeftijd 4 t/m 6 jaar) ontwikkelen zich sprongsgewijs en vragen daarom om een andere aanpak van de leerkrachten. Om de resultaten te verhogen is er de afgelopen jaren intensief ingezet op het doelgericht werken. Het is tijd voor de volgende stap waarin, naast het doelgericht werken, het aanbod versterkt wordt door middel van spel, thematiseren en een rijke leeromgeving.

Visie jonge kind

De volgende drie basisbehoeften zijn van belang voor het jonge kind om tot leren te komen:

- Relatie: ik hoor erbij.

- Competentie: ik kan het.

- Autonomie: ik kan het zelf.

Op de Aquamarijn vinden we het belangrijk dat leerlingen vanuit structuur en veiligheid kunnen leren. In de kleutergroepen wordt daarom gewerkt met vaste regels en routines die de basis vormen voor groep 3 t/m 8. Hierdoor weten leerlingen wat ze kunnen verwachten en durven zij binnen duidelijke kaders te ontdekken. Deze werkwijze is passend bij de basisbehoeften: ik kan het en ik kan het zelf. Binnen de groep wordt veel aandacht besteed aan het‘ samen’ leren. Wie ben ik? Wat wil de ander? En waar ben ik goed in en waar zijn anderen goed in? Dit is passend bij de basisbehoefte: ik hoor erbij.

Jonge kinderen leren wanneer ze spelen. Het is een activiteit waarbij ze zich volledig kunnen ontwikkelen. Dit komt doordat jonge kinderen voornamelijk leren door concrete en zintuiglijke ervaringen. Door het veelvuldig herhalen van deze ervaringen maken ze zich handelingen eigen, geven ze woorden aan dat wat ze doen en bouwen ze kennis op. De onderbouw werkt steeds meer toe naar het stimuleren van deze ontwikkeling door het inrichten van een rijke leeromgeving die uitnodigt tot spel en leren.

Op de Aquamarijn wordt doelgericht en handelingsgericht gewerkt. Niet de methode is leidend, maar de doelen. Door op systematische en betekenisvolle wijze het beredeneerd aanbod te beschrijven, wordt het aanbod afgestemd op de onderwijsbehoefte van de leerlingen. Om de doelen te bereiken zijn zowel het expliciet aanleren en spel heel belangrijk. leerlingen hebben recht op en behoefte aan onderwijs: leraren herkennen hoe blij leerlingen worden wanneer ze een nieuw feitje of nieuwe vaardigheid hebben geleerd en hoe graag ze dit laten zien in hun spel en andere dagelijkse bezigheden.

Om de informatie doelgericht aan bieden wordt het Expliciete Directe Instructie model (EDI) toegepast. Dit is een vorm van directe instructie waarbij leerstof in stappen wordt aangereikt en dit gezamenlijk wordt geoefend. Deze manier van instructie geven wordt toegepast door de hele school, maar bij de kleuters worden extra veel actieve en coöperatieve werkvormen ingezet. Hierdoor worden alle leerlingen betrokken bij de les en leren zij actief van en met elkaar. De instructies worden gegeven op drie niveaus: basisinstructie, verkorte instructie en verlengde instructie.

We vinden het belangrijk dat leerlingen samen leren. Samen met hun klasgenoten, samen met de leerkracht en samen met leerlingen uit andere leerjaren. In interactie met elkaar wordt de ontwikkeling van leerlingen bevordert. Tijdens instructies wordt de interactie bevordert volgens de volgende fases: ik (de leerkracht doet het voor), wij (we doen het samen), jullie (de leerlingen doen het samen), jij (de leerling doet het zelf).

De leerstof wordt betekenisvol aangeboden aan de hand van thema’s. Het thema is de leidraad voor het beredeneerd aanbod. Om de leerlingen meer eigenaar te maken van het thema zal de onderbouw toewerken naar het thematiseren. Thematiseren is een betekenisvol, dynamisch en interactief proces van leerlingen én de leerkracht. Samen zijn de leerlingen en de leerkracht eigenaar van het thema waarbinnen de leerkracht planmatig nieuwe kennis en vaardigheden aanbiedt in uiteenlopende activiteiten. Er wordt een betekenisvolle omgeving gecreëerd waarin leerlingen kunnen leven, leren en initiatieven nemen.


Terug naar boven