Kindcentrum Aquamarijn

Biezendwarsstraat 31 A 6541 ZE Nijmegen

Schoolfoto van Kindcentrum Aquamarijn

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Leren
  • Afstemmen
  • Vloeiend
  • Dichtbij

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
268
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Tussenschoolse opvang

Kindcentrum Aquamarijn werkt met een continurooster daardoor is tussenschoolse opvang niet van toepassing. Leerkrachten lunchen samen met de leerlingen in de groep. 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

Wanneer u gebruik wenst te maken van opvang op vrije dagen en schoolvakanties kunt u contact opnemen met KION. Hier zijn kosten aan verbonden.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school


Veiligheid

Veiligheid is voor iedereen een voorwaarde om goed te kunnen functioneren. Hierbij verstaan wij onder veiligheid de sociale, psychische en fysieke veiligheid. Wij werken zoveel mogelijk preventief, dit doen wij met het programma van de Vreedzame School. Hierbij krijgen kinderen tips en handvatten hoe ze het best kunnen handelen in verschillende situaties. Ook worden de kinderen betrokken bij het opstellen van de schoolregels, dit doen we omdat het ook hun regels moeten worden. Op de website vindt u ook het schoolveiligheidsplan met het pestprotocol. Deze aanpak richt zich zowel op de pester, de gepeste als de betreffende groep. Op school is een anti-pestcoördinator aanwezig, die het pestprotocol actueel en onder de aandacht houdt. Daarnaast is er een ICPer op school (voorheen de vertrouwenspersoon).

Het verbeteren van het onderwijs van onze school en wetenschappelijk onderzoek

Onze school legt in het leerlingvolgsysteem gegevens over de schoolresultaten van de leerlingen vast. Die gegevens zijn belangrijk om het onderwijs van onze school te verbeteren en voor onze gesprekken met bijvoorbeeld de Inspectie van het Onderwijs. Sommige van deze gegevens zijn ook belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek. Vooral de resultaten van taal- en rekentoetsen kunnen hiervoor belangrijk zijn. Door de resultaten van taal- en rekentoetsen te analyseren weten we wat de ontwikkeling van onze leerlingen is en hoe goed onze school het doet. Dit is belangrijk, omdat dit ons helpt om het onderwijs op onze school beter te maken, maar ook het onderwijs in heel Nederland helpt verbeteren. De school gaat de resultaten van de taal- en rekentoetsen sturen aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (www.cbs.nl), zodat het gebruikt kan worden voor onderzoek naar de ontwikkeling van onze leerlingen. Het CBS zorgt ervoor dat deze resultaten in een veilige omgeving worden opgeslagen voor het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs NCO (www.nationaalcohortonderzoek.nl). Daarnaast zorgt het CBS ervoor dat leerlingen nooit herkenbaar zijn voor andere mensen. Dit betekent dat onderzoekers nooit een leerling of school kunnen herkennen. Ook in openbare publicaties zullen leerlingen of scholen nooit te herkennen zijn. De verwerking van persoonsgegevens vindt alleen plaats binnen de beveiligde omgeving van het CBS, volgens de wettelijke regels en de strenge regels van het CBS. Het CBS doet dit ook voor alle andere statistieken die zij maakt. Mocht u toch bezwaar hebben tegen het gebruik van de gegevens van uw eigen kind, dan kunt u dit laten weten bij de school. De school zorgt er dan voor dat de gegevens van uw kind niet aan het CBS gestuurd worden. Soms zijn aanvullende gegevens belangrijk voor onderzoek Scholen mogen gegevens over taal en rekenen aan het CBS sturen. Dat komt omdat deze gegevens niet beschouwd worden als ‘bijzondere’ persoonsgegevens (bijvoorbeeld over gezondheid van leerlingen) en omdat scholen volgens de onderwijswetgeving de plicht hebben hun onderwijs te verbeteren. Voor het gebruik van bijzondere persoonsgegevens stelt de wet strengere eisen en moeten ouders actief toestemming geven. Dat is hier niet aan de orde. Omdat het om toetsgegevens gaat, u moet het alleen laten weten als u bezwaar heeft.

Gebruik mobiele telefoon op de Aquamarijn

Mobiele telefoons zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Ook binnen onze school zien wij steeds meer leerlingen met een mobiele telefoon. Wij zijn als school telefonisch altijd bereikbaar onder schooltijd op nummer 024-3791361..

Wanneer een leerling een eigen mobiele telefoon mee naar school neemt:

-De mobiele telefoon wordt uitgeschakeld.

-De school is niet aansprakelijk, dit gebeurt op eigen risico.

-De telefoon blijft in de tas of lade


Terug naar boven