Basisschool De Oversteek

Pijlpuntstraat 1 6515 DJ Nijmegen

 • Schoolfoto van Basisschool De Oversteek
 • Schoolfoto van Basisschool De Oversteek
 • Schoolfoto van Basisschool De Oversteek
 • Schoolfoto van Basisschool De Oversteek

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Onze stichting beschikt over een eigen vervangingspool. Bij afwezigheid van een leerkracht (bv. door ziekte) dient de schoolleiding een verzoek in voor een vervanger. 
Indien er geen vervanging voorhanden is, wordt het volgende protocol gehanteerd:

1.     De betreffende groep wordt volgens een vooraf opgesteld schema voor maximaal 2 dagen opgesplitst.

2.     Indien niet-leerkrachten aanwezig zijn (onderwijsassistenten/ pabostudenten), dan kunnen zij onder toezicht van de schoolleiding of een leerkracht worden ingezet.

3.     Directieleden en intern begeleiders kunnen incidenteel ingezet worden voor vervanging. Zij kunnen slechts dan ingezet worden wanneer wezenlijke onderdelen van hun taken niet in het gedrang komen.

4.     Is er geen schoolinterne oplossing mogelijk, dan krijgen de kinderen een bericht via Social Scools, waarin de ouders wordt gevraagd om hun kind één of twee dagen thuis te houden. 

5.     Indien er dan nog geen vervanging is, herhaalt de procedure zich zoals beschreven. De verdeling over groepen wordt echter gewijzigd of er wordt een andere groep naar huis gestuurd.

6.     Kinderen worden niet zonder voorafgaand bericht naar huis gestuurd, tenzij er sprake is van afwezigheid van meerdere leerkrachten. In dat geval worden kinderen pas na telefonisch contact op de eerste dag naar huis gestuurd. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op OBS De Oversteek zijn er 25 groepen; vijf groepen 1-2, twee groepen 3, drie groepen 4, drie groepen 5 en van alle groepen 6 t/m 8 zijn er vier groepen. De groepen zijn verdeeld over twee locaties. Op de hoofdlocatie (De Klif) zitten 13 groepen en op de dependance 12 groepen. 

OBS De Oversteek werkt met een onderbouw, een middenbouw en een bovenbouw. Tot de onderbouw behoren de groepen 1 en 2, tot de middenbouw de groepen 3 t/m 5. Tot de bovenbouw behoren de groepen 6 t/m 8. Deze bouwen worden geleid door bouwcoördinatoren.

Het zorgteam op OBS De Oversteek bestaat uit drie intern begeleiders voor de onder-, midden- en bovenbouw en een passend onderwijs ondersteuner.

Op OBS De Oversteek werken we met een School Management Team, het SMT. Het SMT bestaat uit: de directeur en de twee adjunct directeuren. De school heeft een schoolcoordinator die inhoudelijk deel uit kan maken van het SMT. De intern begeleiders maken, indien inhoudelijk wenselijk, onderdeel uit van het SMT.

 

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel staat welk aanbod aan onderwijs, zorg en hulp de school kan bieden. Met de invoering van passend onderwijs is iedere school verplicht om een school-ondersteuningsprofiel (SOP) op te stellen.  
Hierin beschrijven wij:

 • Dat wij aan de basiskwaliteit van de Inspectie voldoen.
 • Welke extra hulp wij kunnen geven aan een kind.
 • Hóe wij die extra hulp aan een kind geven.
 • Wat een ouder mag verwachten als hun kind extra hulp nodig heeft.
 • Onze ondersteuningsgrenzen 

Hieronder leest u aan de hand van drie kenmerken een korte samenvatting van het SOP:

 • De basisondersteuning;
  De leerkracht biedt per leerjaar minimaal 3 niveaus aan voor rekenen, lezen en spelling (voor instructie-afhankelijke kinderen, voor kinderen met een gemiddelde instructie behoefte en voor instructie-onafhankelijke kinderen).

  De continuïteit van de onderwijszorg voor alle kinderen wordt geborgd door een cyclisch proces van planperiodes, groeps- en leerlingbespreking en een analyse van de resultaten op individueel, groeps- en schoolniveau.

  Wij bieden in de groepen 1 t/m 8 verrijking buiten de groep aan (plusklas). Wekelijks krijgen kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong buiten de groep instructie en begeleiding van onze specialisten meer- en hoogbegaafdheid.

 • De mogelijkheden voor extra ondersteuning;
  Kinderen met een meer specifieke onderwijsbehoefte worden besproken in het brede school ondersteuningsteam (BSOT). Meestal resulteert dit in een aanvraag voor ambulante begeleiding. Vervolgens kan, indien nodig, een arrangement aangevraagd worden. Zowel de ambulante begeleiding als het arrangement worden toegekend door de Commissie van Toelaatbaarheid van Stromenland (ons samenwerkingsverband). De school geeft vervolgens met deze extra middelen de juiste ondersteuning. Op onze school wordt deze extra begeleiding uitgevoerd door een Passend Onderwijs ondersteuner in samenwerking met de leerkracht. Waar nodig is er extra ondersteuning door middel van expertise van buitenaf.

 • De grenzen aan de ondersteuning;
  Op OBS De Oversteek kunnen wij onderwijs verzorgen voor kinderen met maximaal 2 jaar leerachterstand. Het doel is altijd dat kinderen minimaal uitstromen op het niveau van eind groep 6. Vanaf eind groep 6 kan er een individuele leerlijn opgestart worden (op basis van de referentieniveaus). Deze leerlijn wordt vastgelegd in een ontwikkelingsperspectief (OPP). Wij kunnen een OPP uitvoeren als het gaat om een achterstand op maximaal één vakgebied. 

  Grenzen bij het begeleiden van het jonge risicokind hebben te maken met het niet kunnen garanderen van veiligheid, het niet kunnen begeleiden bij ernstige zindelijkheidsproblematiek (medische oorzaak) en het niet kunnen begeleiden van kinderen die de leerkracht de hele dag door volledig nodig hebben. Ook is OBS de Oversteek handelingsverlegen als het gaat om kinderen die zich niet verbaal kunnen uiten en beschikken over een zeer geringe woordenschat.

  Tot slot hebben we ervaren dat we handelingsverlegen zijn als het gaat om het begeleiden van kinderen met een ontwikkelingsproblematiek die zich extern richt op de omgeving. In dit geval zullen we altijd het belang van de groep en een veilige schoolomgeving moeten waarborgen. Dit kan betekenen dat we kinderen met externaliserend gedrag geen passende begeleiding kunnen bieden op onze school.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven