Basisschool De Oversteek

Pijlpuntstraat 1 6515 DJ Nijmegen

  • Schoolfoto van Basisschool De Oversteek
  • Schoolfoto van Basisschool De Oversteek
  • Schoolfoto van Basisschool De Oversteek
  • Schoolfoto van Basisschool De Oversteek

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op OBS De Oversteek hanteren we de Route8 toets als eindtoets. Alle groep 8 kinderen bij ons op school maken deze toets. 

Onze eindscore van 2018-2019 valt ruim binnen de door de inspectie gestelde norm.
Wanneer de score van onze eindtoets wordt omgezet naar een advies dan stroomt, puur op basis van de Route8 toets, 63% van onze leerlingen uit naar HAVO/ VWO. Landelijke ligt dit percentage op 41%.

We zijn tevreden met het resultaat, maar blijven kijken hoe we ons onderwijs kunnen optimaliseren.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om zicht te krijgen op de ontwikkeling van de kinderen en de kwaliteit van de school worden halverwege het schooljaar en op het einde van het schooljaar de tussenresultaten van het Cito leerlingvolgsysteem geanalyseerd. Op basis van deze analyse worden er, indien nodig, verdere en diepere analyses gemaakt. 

Leerkrachten analyseren de toetsgegevens van hun eigen groep. Deze analyses worden verwerkt in groepsplannen.
Analyses op schoolniveau worden met het team gedeeld en besproken. Het SMT (school managementteam) formuleert, in samenwerking met het team, verbeterpunten. Deze worden opgenomen in de jaarplanning en/ of het schoolplan.
De analyses met mogelijke verbeterpunten krijgen op groepsniveau een vervolg tijdens de groepsbesprekingen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De schooladviezen die door het team van OBS De Oversteek geformuleerd worden, vertonen al vele jaren hetzelfde beeld. We zijn trots op het feit dat we goed in staat zijn leerlingen uit te laten stromen op het voor hen passende niveau. Uit de terugkoppeling van de VO scholen blijkt nl. dat onze adviezen consistent zijn: ruim 90% van de leerlingen blijkt de opleiding op het door ons geadviseerde niveau af te ronden.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op haar website geeft de inspectie de volgende samenvatting:

OBS De Oversteek heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. De kwaliteit van het onderwijs op De Oversteek in Nijmegen is voldoende. Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. Wij hebben geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

Terug naar boven