Montessorischool Dukenburg

Malvert 7373 6538 DJ Nijmegen

  • Schoolfoto van Montessorischool Dukenburg
  • Schoolfoto van Montessorischool Dukenburg
  • Schoolfoto van Montessorischool Dukenburg
  • Schoolfoto van Montessorischool Dukenburg
  • Schoolfoto van Montessorischool Dukenburg

Het team

Toelichting van de school

Op onze school werken 21 personeelsleden, 19 vrouwen en 2 mannen. Het overgrote deel van de personeelsleden zijn leerkrachten. Daarnaast heeft de school nog een School Management Team (SMT). Het SMT van onze school bestaat uit de directeur, een leerkracht met directie ondersteunende taken, 2 bouwcoördinatoren en de intern begeleider.

Het team bestaat uit:
1 directeur
1 leerkracht met directie ondersteunende taken
2 bouwcoördinatoren
1 intern begeleider
0 voltijd groepsleerkrachten
16 deeltijd groepsleerkrachten
1 vakleerkracht bewegingsonderwijs
1 administratief medewerker
1 conciërge


Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

Montessorischool Dukenburg is aangesloten bij een vervangingspool. Als een leerkracht vervangen moet worden, dan wordt er via de vervangingspool een vervanger aangevraagd. Als blijkt dat externe vervanging niet mogelijk is, dan wordt een groep opgesplitst en verdeeld over de andere groepen. Wij proberen te voorkomen dat kinderen naar huis worden gestuurd. Toch zijn we helaas soms genoodzaakt om kinderen naar huis te sturen.

Elke nieuwe leerkracht wordt begeleid door een collega die er al langer werkt. Ook gaat de directeur regelmatig op klassebezoek bij alle leerkrachten om het instructieniveau te waarborgen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op Montessorischool Dukenburg in Nijmegen zitten kinderen van verschillende leeftijden in één klas. Gecombineerde groepen leveren immers een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van het kind en de sfeer in de school. Het principe “kinderen leren van elkaar” komt in een heterogene groep beter tot zijn recht. Oudere kinderen kunnen jongere kinderen helpen en jongere kinderen laten zich inspireren door oudere kinderen. Deze rollen wisselen jaarlijks, een kind is het ene jaar jongste en het volgende jaar oudste in de groep.    

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de onderbouw werken we met met een beredeneerd aanbod. Dit houdt in dat er gewerkt wordt in thema's waarin alle vakken verwerkt worden, zoals taal, rekenen, voorbereidende leesactiviteiten, motorische vaardigheden, spel, sociaal emotionele ontwikkeling en creatieve vaardigheden. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Van groep 3 t/m 8 besteden we veel lestijd aan het leesonderwijs. In groep 3 starten we dit schooljaar met de aanvankelijk leesmethode Veilig Leren Lezen. Hierin zit spelling geïntegreerd. In groep 4 t/m 8 maken we gebruik van de methode Flits. 

Dagelijks besteden we aandacht aan ons rekenonderwijs. We werken met Montessori rekenmateriaal in combinatie met de rekenmethode “Wizwijs”. 

Voor spelling en taal maken we gebruik van Taal Doen! Dit is een Montessori-materiaal waarmee we in groep 3 t/m 8 taalaanbod verzorgen. 

Voor begrijpend lezen maken we gebruik van “Nieuwsbegrip XL”.

Terug naar boven