Montessorischool Dukenburg

Malvert 7373 6538 DJ Nijmegen

  • Schoolfoto van Montessorischool Dukenburg
  • Schoolfoto van Montessorischool Dukenburg
  • Schoolfoto van Montessorischool Dukenburg
  • Schoolfoto van Montessorischool Dukenburg
  • Schoolfoto van Montessorischool Dukenburg

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In september 2019 heeft er een inspectiebezoek plaats gevonden met als resultaat dat de school weer het basisarrangement toegekend heeft gekregen. De school stond van november 2017 tot september 2019 onder verstrengd toezicht van de inspectie. De school heeft een verbetertraject ingezet, dat er voor gezorgd heeft dat de school weer met een voldoende werd beoordeeld door de inspectie.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Iedere zes weken maakt de leerkracht groepsplannen passend bij de groep waarin de doelen voor die periode zijn beschreven. Dit zorgt ervoor dat de leerkracht doelgericht kan werken, maar ook dat de leerkracht daardoor snel kan signaleren hoe de ontwikkeling bij de leerlingen verloopt. Aan het eind van de zes weken evalueert de leerkracht de ontwikkeling bij de leerlingen. Voor de leerkracht is de observatie een belangrijk instrument om een kind in zijn ontwikkeling te volgen. Dit gebeurt dagelijks tijdens instructie, maar ook als het kind zelfstandig aan het werk is.  Bij de methodes maken de kinderen methode-gebonden toetsen die ons veel informatie geven over de afgelopen periode, maar ook wat er in de komende periode nog extra herhaald mag worden. Al deze informatie wordt ook opgenomen in de groepsplannen. Daarnaast worden onafhankelijke toetsen afgenomen (Cito-LOVS). De resultaten van deze toetsen, waarbij een vergelijking met een landelijk gemiddelde mogelijk is, geven ons redelijk objectieve gegevens over de leerprestaties van uw kind.   

In het jaarrooster zijn de Cito-toetsen opgenomen. N.a.v. uitslagen van de Cito LOVS-toetsen (in januari en in juni) bespreken de leraren de resultaten met de intern begeleider tijdens een groepsbespreking.  De intern begeleider bespreekt drie keer per schooljaar met de leerkracht alle kinderen uit de groep door. Uit die groepsbespreking kunnen leerlingen komen die op individueel niveau besproken moeten worden. Dat gebeurt tijdens de leerling-bespreking met de intern begeleider en de betrokken leerkrachten uit een bouw.   

De persoonlijke gegevens, cito resultaten, verslagen van instanties, observaties, gesprekken en de registratie van incidenten worden in het digitale dossier systeem Esis bewaard. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Eind groep 7 krijgen de ouders en het kind een pré-advies. Het pré-advies is gebaseerd op de leerontwikkeling gedurende de afgelopen schooljaren. Daarbij kijken we naar de Cito-LOVS toetsen, methode-gebonden toetsen en observaties. Ook wegen we punten als gedrag, zelfstandigheid, doorzettingsvermogen, motivatie tot leren en leerbaarheid mee in ons pré-advies. Bij de totstandkoming van het pré-advies zijn de leerkrachten van groep 5 t/m 8, de IB-er en de schoolleider betrokken. De leerkracht voert met de ouders en het kind het pré-advies-gesprek waarin deze punten besproken worden.

In groep 8 plannen wij de adviesgesprekken eind januari in. De leerling is ook bij deze gesprekken uitgenodigd. Voor de vaststelling van het definitieve advies wordt dezelfde procedure doorlopen als bij het pré-advies. Ook wordt het “aanmeldingsformulier bij het VO” besproken en ingevuld. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de aanmelding van het kind. In maart vult de leerkracht het `Onderwijs-kundig Rapport` (OKR) in en stuurt dit, samen met de gegevens van het LOVS, op naar de VO-school van keuze. Ouders krijgen een kopie hiervan mee naar huis. VO-scholen nemen vaak het initiatief om een overdracht in te plannen. Wij als school staan hier positief tegenover. Eind april maken onze leerlingen van groep 8 een verplichte Eindtoets. De uitslag wordt medio mei met de leerlingen individueel besproken. Vervolgens nemen de leerlingen deze uitslag mee naar huis. Als ouders hierover vragen hebben kunnen ze hierover een gesprek aanvragen met de leerkracht. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven