Montessorischool Dukenburg

Malvert 7373 6538 DJ Nijmegen

  • Schoolfoto van Montessorischool Dukenburg
  • Schoolfoto van Montessorischool Dukenburg
  • Schoolfoto van Montessorischool Dukenburg
  • Schoolfoto van Montessorischool Dukenburg
  • Schoolfoto van Montessorischool Dukenburg

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

In september 2019 heeft er een inspectiebezoek plaats gevonden met als resultaat dat de school weer het basisarrangement toegekend heeft gekregen. De school stond van november 2017 tot september 2019 onder verstrengd toezicht van de inspectie. De school heeft een verbetertraject ingezet, dat er voor gezorgd heeft dat de school weer met een voldoende werd beoordeeld door de inspectie.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

Iedere zes weken maakt de leerkracht groepsplannen passend bij de groep waarin de doelen voor die periode zijn beschreven. Dit zorgt ervoor dat de leerkracht doelgericht kan werken, maar ook dat de leerkracht daardoor snel kan signaleren hoe de ontwikkeling bij de leerlingen verloopt. Aan het eind van de zes weken evalueert de leerkracht de ontwikkeling bij de leerlingen. Voor de leerkracht is de observatie een belangrijk instrument om een kind in zijn ontwikkeling te volgen. Dit gebeurt dagelijks tijdens instructie, maar ook als het kind zelfstandig aan het werk is.  Bij de methodes maken de kinderen methode-gebonden toetsen die ons veel informatie geven over de afgelopen periode, maar ook wat er in de komende periode nog extra herhaald mag worden. Al deze informatie wordt ook opgenomen in de groepsplannen. Daarnaast worden onafhankelijke toetsen afgenomen (Cito-LOVS). De resultaten van deze toetsen, waarbij een vergelijking met een landelijk gemiddelde mogelijk is, geven ons redelijk objectieve gegevens over de leerprestaties van uw kind.   

In het jaarrooster zijn de Cito-toetsen opgenomen. N.a.v. uitslagen van de Cito LOVS-toetsen (in januari en in juni) bespreken de leraren de resultaten met de intern begeleider tijdens een groepsbespreking.  De intern begeleider bespreekt drie keer per schooljaar met de leerkracht alle kinderen uit de groep door. Uit die groepsbespreking kunnen leerlingen komen die op individueel niveau besproken moeten worden. Dat gebeurt tijdens de leerling-bespreking met de intern begeleider en de betrokken leerkrachten uit een bouw.   

De persoonlijke gegevens, cito resultaten, verslagen van instanties, observaties, gesprekken en de registratie van incidenten worden in het digitale dossier systeem Esis bewaard. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

Eind groep 7 krijgen de ouders en het kind een pré-advies. Het pré-advies is gebaseerd op de leerontwikkeling gedurende de afgelopen schooljaren. Daarbij kijken we naar de Cito-LOVS toetsen, methode-gebonden toetsen en observaties. Ook wegen we punten als gedrag, zelfstandigheid, doorzettingsvermogen, motivatie tot leren en leerbaarheid mee in ons pré-advies. Bij de totstandkoming van het pré-advies zijn de leerkrachten van groep 5 t/m 8, de IB-er en de schoolleider betrokken. De leerkracht voert met de ouders en het kind het pré-advies-gesprek waarin deze punten besproken worden.

In groep 8 plannen wij de adviesgesprekken eind januari in. De leerling is ook bij deze gesprekken uitgenodigd. Voor de vaststelling van het definitieve advies wordt dezelfde procedure doorlopen als bij het pré-advies. Ook wordt het “aanmeldingsformulier bij het VO” besproken en ingevuld. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de aanmelding van het kind. In maart vult de leerkracht het `Onderwijs-kundig Rapport` (OKR) in en stuurt dit, samen met de gegevens van het LOVS, op naar de VO-school van keuze. Ouders krijgen een kopie hiervan mee naar huis. VO-scholen nemen vaak het initiatief om een overdracht in te plannen. Wij als school staan hier positief tegenover. Eind april maken onze leerlingen van groep 8 een verplichte Eindtoets. De uitslag wordt medio mei met de leerlingen individueel besproken. Vervolgens nemen de leerlingen deze uitslag mee naar huis. Als ouders hierover vragen hebben kunnen ze hierover een gesprek aanvragen met de leerkracht. 

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven