R.K. Basisschool Het Baken

Groenestraat 7 3861 CL Nijkerk

 • Schoolfoto van R.K. Basisschool Het Baken
 • Schoolfoto van R.K. Basisschool Het Baken
 • Schoolfoto van R.K. Basisschool Het Baken
 • Schoolfoto van R.K. Basisschool Het Baken

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Ontwikkeling en begeleiding van leerlingen

Wij werken handelingsgericht (HGW). Dat betekent dat wij systematisch en doelgericht werken aan het verbeteren van de leerprestaties. Wij verzamelen gegevens en die informatie gebruiken wij om ons onderwijs te verbeteren. Wij observeren, signaleren en evalueren op drie manieren:

 • Korte termijn, terugkoppeling per vraag of les
 • Middellange termijn, terugkoppeling per blok
 • Lange termijn, twee methode-onafhankelijke toetsen in januari en juni

Aan de hand van de leerprestaties stellen wij doelen vast en wordt er een plan gemaakt om deze doelen te bereiken. Wanneer de doelen niet zijn bereikt, dan wordt het plan aangepast. Op deze manier trachten wij de leerprestaties te verhogen. Deze constante cyclus volgen wij aan de hand van de schoolspecifieke HGW-cyclus.

De vier activiteiten in de kwaliteitscirkel zijn Plan-Do-Check- Act. Deze komen cyclisch twee keer per schooljaar aan bod. Steeds staan de volgende handelingen centraal:

 • WAARNEMEN: Gegevens analyseren, evalueren van het onderwijsaanbod en signaleren van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.
 • BEGRIJPEN + DOELEN: Doelen en aanpak voor de groep en individuele leerlingen opstellen.
 • PLANNEN: Leerlingen clusteren en aanpak uitwerken in weekplanning en lessenvoorbereiding.
 • REALISEREN: Onderwijsaanbod uitvoeren

De cyclus voor handelingsgericht werken op schoolniveau vindt tweemaal per schooljaar plaats op basis van het Cito leerling- en onderwijsvolgsysteem. Daarnaast vindt nog tweemaal een tussentijdse evaluatie plaats op basis van extra toetsen (met name voor het technisch lezen) en methodegebonden toetsen

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op Het Baken ontvangen leerlingen eind groep 7 een kijkrichting. In groep 8 volgt in januari een voorlopig advies en in maart het definitieve advies. Het advies dat op Het Baken gegeven wordt voor overgang naar het VO is een schooladvies. Dit betekent dat meerdere partijen hier verantwoordelijkheid voor dragen. Dit geven wij vorm door bij alle drie de adviesmomenten de volgende partijen te betrekken; leerkracht(en) groep 7, leerkracht(en) groep 8 en intern begeleider. Voor het vaststellen van het definitieve advies wordt het gevolgde proces en eventueel individuele leerlingen door de intern begeleider besproken met de schoolleider. Op Het Baken geloven wij in kansrijk adviseren. We handelen op ons beeld van de kans van slagen die een kind heeft in het VO. We denken daarbij niet in profielen, maar kijken naar het individuele kind. Dit betekent dat schooladviezen tot stand komen op basis van de volgende criteria:

- Resultaten (Cito LOVS gr 3 t/m 7)

- Resultaten (Toetsen en observaties)

- Werkhouding

- Motivatie

De kwaliteit van onze adviezen evalueren wij aan de hand van het succes van onze leerlingen in het VO. In het derde leerjaar wordt gekeken of de leerlingen functioneren boven, onder of op het gegeven advies in groep 8. We zien dat het grootste deel van onze groep 8 leerlingen na 3 jaar functioneert op het gegeven advies (85%). Een klein percentage functioneert boven het gegeven advies. Dit percentage is lager dan het landelijk gemiddelde. Er zijn geen leerlingen die onder het gegeven advies functioneren. Onze conclusie is dat wij onze leerlingen goed voorbereiden op hun loopbaan op het VO!

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De betekenis van de naam Het Baken staat voor de veilige, geborgen wijze waarop de school een kind begeleidt naar zijn toekomst. Dit doen wij in een krachtige pedagogische omgeving vanuit onze katholieke identiteit. Schoolbreed werken we met Taakspel waarbij we een taakgericht en prettig klassenklimaat bevorderen. De katholieke identiteit blijkt uit de sfeer: de school hecht veel belang aan een positieve manier van omgaan met elkaar. Ook geven we levensbeschouwelijk onderwijs en houden we gezamenlijke vieringen in de school en de kerk. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Samen
 • Open
 • Aandacht

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven