R.K. Basisschool Het Baken

Groenestraat 7 3861 CL Nijkerk

 • Schoolfoto van R.K. Basisschool Het Baken
 • Schoolfoto van R.K. Basisschool Het Baken
 • Schoolfoto van R.K. Basisschool Het Baken
 • Schoolfoto van R.K. Basisschool Het Baken

Het team

Toelichting van de school

Het team van Het Baken bestaan uit 29 personen, waarvan 22 leerkrachten. De man/vrouw-verhouding is 6/23. Door de groei die we de afgelopen jaren hebben gemaakt als school, is de samenstelling van het team in relatief korte tijd flink veranderd.

De leerkrachten worden ondersteund door een aantal specialisten. Op Het Baken hebben wij de volgende specialisten:

 • 2 Intern begeleiders (beiden orthopedagoog)
 • Specialist Meer- en hoogbegaafdheid
 • Rekenspecialist
 • Leesspecialist
 • Specialist jonge kind
 • Cultuurcoach
 • Schoolopleider
 • Remedial teacher
 • Onderwijsassistenten

Daarnaast hebben wij een school businessmanager, een conciërge/eventmanager en een schoolleider. Met regelmaat hebben wij ook stagiairs binnen de school, zowel van de opleiding voor onderwijsassistent als van de opleiding voor leerkracht basisonderwijs.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van groepsleerkrachten wordt doorgaans gebruik gemaakt van een invalpool. Lukt het niet om tijdig vervanging te vinden, dan zullen we soms een groep moeten opdelen of groepen moeten samenvoegen. We zullen er alles aan doen om het onderwijs doorgang te laten vinden maar wanneer dat onverhoopt niet lukt, kan het zijn dat we ouders vragen hun kind thuis te houden. We vragen u in dat geval om begrip. Het spreekt vanzelf dat kinderen nooit naar huis worden gestuurd zonder dat zeker is dat daar opvang zal zijn.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Ons onderwijs in de onderbouw staat in het teken van spelend leren. Een omgeving die uitlokt tot exploratie en aanzet tot spel helpt kinderen meervoudig zintuigelijke ervaringen op te doen en in dialoog met zichzelf en anderen betekenis te verlenen aan de wereld om hen heen. Dit spel van geleidelijk toenemend bewustzijn is de essentie van het leren van jonge kinderen. Spel biedt kinderen de mogelijkheid om te participeren in de wereld om hen heen. Binnen ons Kindcentrum werken wij aan een doorgaande lijn waarbij eerst de pedagogisch medewerker en later de leerkracht dit spel van bewustwording ondersteunt door kinderen te bevragen, ideeën aan te dragen, voorbeeldgedrag te laten zien, aan het spel van kinderen deel te nemen, op de achtergrond beschikbaar te zijn, geleidelijk meer verantwoordelijkheden te geven en de veiligheid door voorspelbaarheid en spelregels te handhaven. Door aan te sluiten bij de natuurlijke neiging tot spel en spelen van kinderen kan de volwassene dit uitbreiden tot lerend spelen, spelend leren, programma-georiënteerd leren en programma-gericht leren. Daar waar een volwassene in een te vroeg stadium het spel probeert om te buigen in schools leren, gaan belangrijke zintuiglijke ervaringen verloren en worden daardoor minder breinverbindingen aangelegd. De kunst is om het spel zodanig te verrijken dat een brede (brein)ontwikkeling bij kinderen op gang komt. Hoe breder de basis, hoe beter de ontwikkeling. 

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het Baken staat voor inclusief onderwijs en doet haar best om voor elk kind passend onderwijs te bieden. We kijken naar ondersteuningsbehoeften van de leerling en omgevingsfactoren. Voor meer informatie over onze basisondersteuning en extra ondersteuningsmogelijkheden verwijzen wij u graag naar ons Schoolondersteuningsprofiel. Deze vindt u o.a. op onze website:

https://www.hetbaken-nijkerk.nl/passend-onderwijs/passend-onderwijs-1

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Voor de komende jaren hebben we de ambitie om ons onderwijs rondom sociaal-emotionele ontwikkeling en rondom burgerschap flink te versterken. Momenteel werken we met Taakspel, maar we gaan op zoek naar een nieuwe invulling van dit onderdeel van ons onderwijs. Hierbij is het belangrijk dat we onze kernwaarden hieraan kunnen verbinden en dat ons motto "iedereen is uniek, samen zijn we één" hier bij past. We willen een klimaat realiseren waarin alle leerlingen zichzelf kunnen en mogen zijn en waarin ons team tegemoet kan komen aan de verschillende onderwijsbehoeften die hier bij passen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Ons aanbod voor het Jonge Kind kenmerkt zich door de samenwerking met SKA kinderopvang. We zijn een kindcentrum waarbij onderwijs, kinderopvang, voorschool en buitenschoolse opvang allemaal onder één dak samenkomen. We werken vanuit dezelfde visie aan een doorgaande ontwikkelingslijn. Spelend leren staat hierbij centraal. Spel biedt kinderen de mogelijkheid te participeren in de wereld om hen heen.

Daarnaast zijn we volop bezig om een beredeneerd NT2-aanbod samen te stellen om kinderen met een meertalige achtergrond een sterke Nederlandse taalbasis te kunnen geven.

Voor het jonge kind werken we onder ander samen met de volgende partners:

 • SKA kinderopvang
 • Logos, logopedische screening kleuters
 • Expertisecentrum Uniek, onderzoek en behandeling o.a. orthopedagogiek, dyslexie, logopedie en kinderfysiotherapie
 • Bibliotheek Nijkerk
 • Intraverte, gedrag in beweging
 • Sociaal team Nijkerk

Terug naar boven