R.K. Basisschool Het Baken

Groenestraat 7 3861 CL Nijkerk

  • Schoolfoto van R.K. Basisschool Het Baken
  • Schoolfoto van R.K. Basisschool Het Baken
  • Schoolfoto van R.K. Basisschool Het Baken
  • Schoolfoto van R.K. Basisschool Het Baken
  • Schoolfoto van R.K. Basisschool Het Baken

In het kort

Toelichting van de school

Iedereen is uniek, samen zijn we één!

Bij ons leren, ontwikkelen en ontmoeten kinderen elkaar gedurende de hele dag in een moderne en uitdagende omgeving. Ieder kind is anders en ontwikkelt zich anders. Op Het Baken kan iedereen zichzelf zijn, binnen de kleine samenleving die deze school is. Een veilige, leerrijke omgeving, enthousiaste leerkrachten en betrokken ouders halen samen het maximale uit elke leerling.                                         Onze slogan luidt dan ook: Iedereen is uniek, samen zijn we één.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Open
  • Aandacht
  • Passie
  • Eigenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal op Het Baken is de afgelopen jaren flink toegenomen. In 2014 stonden er 131 leerlingen ingeschreven; in 2020 waren dit er al 205. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn het nieuwe en moderne schoolgebouw waar wij sinds schooljaar 2016-2017 in gehuisvest zijn, de overstap naar een vijf gelijke dagen model met continurooster en onze samenwerking binnen het kindcentrum.

Door de groei in leerlingaantallen staat de huisvesting de komende jaren onder druk. In de overtuiging dat ouders binnen Nijkerk de kans moeten hebben om te kiezen voor onze school, de enige katholieke basisschool in Nijkerk, kiezen wij ervoor om niet te werken met wachtlijsten. We voeren een inclusief beleid waarbij wij inspelen op de groei. De consequentie hiervan is dat het de komende jaren mogelijk is dat groepen leerlingen ook een periode onderwijs krijgen in tijdelijke huisvesting.  De komende jaren werken wij hard aan een structurele oplossing om plaats te bieden aan de groei van de school. In overleg met gemeente, Ska Kinderopvang en Woningstichting Nijkerk onderzoeken wij de mogelijkheden voor uitbreiding van ons huidige gebouw.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
238
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Zorg voor veiligheid

De veiligheid van de kinderen is voor ons een belangrijk punt. Wij zijn alert op een veilige omgeving voor kinderen en leerkrachten binnen de school. Ook daarbuiten letten we op de veiligheid van de kinderen. Daarbij denken we o.a. aan de speeltoestellen en de afscheiding van de speelplaats van de openbare weg.Jaarlijks voeren we een quickscan uit van een risico inventarisatie (RI&E). Dat doen we om risico’s in de veiligheid in kaart te brengen en op basis van de RI&E maken we een plan van aanpak om te verbeteren waar dat kan. Daarnaast houden we ieder jaar een leerling peiling om de sociale veiligheid van de leerlingen in beeld te hebben en te houden. Ook op basis van deze peiling maken we een analyse en ene plan van aanpak om het welbevinden van onze leerlingen te kunnen waarborgen.

Terug naar boven