Kindcentrum Letterwies

Meidoornstraat 20 9944 AR Nieuwolda

  • Schoolfoto van Kindcentrum Letterwies
  • Schoolfoto van Kindcentrum Letterwies
  • Schoolfoto van Kindcentrum Letterwies
  • Schoolfoto van Kindcentrum Letterwies

In het kort

Toelichting van de school

Letterwies is een openbare school en wij staan volledig achter de doelstellingen van het openbaar onderwijs. Bij ons wordt een ieder, ongeacht afkomst of levensbeschouwing, in zijn waarde gelaten. Er bestaat  tolerantie ten opzichte van andere meningen en wordt een ieder met respect tegemoet getreden. Onze belangrijkste opdracht is de kinderen een goede basis mee te geven voor hun toekomst. Onze school wil een lerende organisatie zijn. Dat betekent dat we vanuit onze visie op kinderen en onderwijs voortdurend aan het leren zijn van en met elkaar en ons onderwijs voortdurend aanpassen. Omgekeerd betekent het eveneens dat onze visie  op kinderen en onderwijs niet voor de eeuwigheid vastligt. Ook die verandert van tijd tot tijd en zal dus regelmatig worden aangepast.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • natuur en gezond
  • cultuur en maatschappij
  • onderwijs op maat

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

KC Letterwies is een kleine dorpsschool waar het aantal leerlingen per jaar sterk kan verschillen. Het aantal leerlingen is de afgelopen jaren redelijk stabiel gebleven. Het schooljaar 2022-2023 zijn we op 1 augustus 2022 gestart met 64 lln. In de periode daaropvolgend voor de kerst zijn er veel verhuis leerlingen op KC Letterwies gekomen. De leerling telling van 1 februari 2023 liet dan ook een mooie stijging zien van het aantal leerlingen op Letterwies. Op dat moment stonden er 79 leerlingen ingeschreven. De verwachting is dat het leerlingenaantal op 1 februari 2024 ongeveer 74 zal zijn.  
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
71
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven