KB De Rietkraag

Ladderhaak 9 2421 NK Nieuwkoop

 • Schoolfoto van KB De Rietkraag
 • De Rietkraag werkt met moderne ICT-middelen.
 • Wij zijn een Kanjerschool. Kanjertraining in groep 1 t/m 8. Alle teamleden zijn gecertificeerd om Kanjertraining te geven.
 • Op onze school maken we voor de muzieklessen gebruik van de methode 1,2,3 Zing.
 • Op onze school geeft vakdocent Harm bewegingsonderwijs aan groep 1 t/m 8.

Het team

Toelichting van de school

Het Rietkraagteam bestaat uit gepassioneerde leerkrachten, IB-ers, onderwijsassistenten/-ondersteuners, vakleerkrachten en een betrokken en gedreven directie.  Dit team zorgt voor rust en structuur, maar ook voor passie en vuur in het onderwijs. Het is mooi dat veel leerkrachten zich hebben gespecialiseerd in een vakgebied. Het team leert daardoor veel van en met elkaar en vindt daarmee antwoorden op de vraagstukken die zich in het onderwijs aandienen. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging van leerkrachten wordt geregeld door RTC Cella. Stichting RTC Cella is een personele samenwerking tussen 6 schoolbesturen in de regio Alphen, Gouda en Nieuwveen.

Hoe wordt vervanging geregeld bij verlof? 

De Rietkraag valt binnen het bestuur van WijdeVenen. Wij verwachten dat het lerarentekort ook in onze regio steeds meer merkbaar wordt. Er zijn op dit moment onvoldoende mensen beschikbaar om te vervangen in de vervangerspool en daarbuiten. Samen met onze collega-besturen werven we collega’s voor de vervangerspool, we leiden via zijinstroomtrajecten nieuwe collega’s op en we zoeken naar inventieve oplossingen binnen de school als er geen vervanger beschikbaar is. Maar we willen wel alvast aan u melden dat we verwachten dat er niet altijd inventieve oplossingen zijn: ook op onze scholen zullen we er niet aan ontkomen dat er af en toe echt niemand beschikbaar is en we als laatste maatregel van u vragen de leerlingen een dag thuis te houden. Binnen WIJ de Venen gelden ook afspraken voor alle scholen: afgesproken is dat directeuren en intern begeleiders (op hun reguliere werkdagen) niet als vervanging voor de groepen gaan. Zij hebben andere belangrijke taken binnen de school en komen daar bij een oplopend lerarentekort niet aan toe. Zij moeten beschikbaar blijven om te werken aan structurele oplossingen en voor het leiding geven en coachen van het team. Voor WIJ de Venen als geheel geldt dat er, in overleg met directeuren en in afstemming met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR, daarin is iedere school vertegenwoordigd) werken aan een plan rond het oplopende lerarentekort

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Groepering leerlingen

In het schooljaar 2023/2024 hebben we de volgende groepen:

 • 3 groepen 1/2
 • 1 groep 3 
 • 2 groepen 4
 • 1 groep 5
 • 1 groep 6/7
 • 1 groep 6
 • 1 groep 7/8 
 • 1 groep 8

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De onderwijsassistenten en de intern begeleiders zijn opgenomen in de reguliere formatie. 

De inzet van de onderwijsassistenten wordt aan het begin van het schooljaar ingedeeld op basis van de ondersteuningsbehoeften die er zijn binnen een groep. Gedurende het schooljaar kan dit gewijzigd worden. 

De intern begeleiders vormen samen met de directie het ondersteuningsteam dat de leerlingbegeleiding en de onderwijsontwikkeling aanstuurt. 

De inzet van de overige deskundigen is niet opgenomen in de reguliere formatie, maar wel in onze taakverdeling waardoor hun inzet voornamelijk buiten schooltijd plaats vindt. Het gaat hierbij om coördinerende en inhoudelijke inbreng in overleg met (leden van) het ondersteuningsteam.

We werken met een leerlingenraad. In de leerlingenraad wordt ook over het welzijn van de verschillende groepen gesproken. Per groep (5 t/m 8) vertegenwoordigen twee kinderen hun eigen groep. Daarnaast komen natuurlijk ook andere zaken aan de orde die de hele school betreffen. Bijvoorbeeld de regels op het plein of op de gang.

De Kanjercoördinatoren verzorgen de Bikkeltraining voor kinderen van groep 5 t/m 8 die extra ondersteuning nodig hebben bij hun sociaal emotionele ontwikkeling.

U vindt de meest recente protocollen, denk hierbij aan ons SOP (schoolondersteuningsprofiel) en het respectprotocol, op onze website.

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Rijnstreek

Voor ieder kind een passende plek in het basisonderwijs  

Website: https://swvrijnstreek.nl 

Email: info@swvrijnstreek.nl  

Telefoonnummer: 0172 – 418 759  

De meeste kinderen doen het prima op school. Ze ontwikkelen zich goed en leren zonder problemen. Een op de vijf kinderen heeft meer begeleiding nodig om talenten te ontwikkelen of uitdagingen aan te gaan. Voor deze kinderen is er meer ondersteuning nodig. Om deze ondersteuning te organiseren, heeft iedere basisschool in de Rijnstreek een aanbod. Indien nodig  wordt het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Rijnstreek betrokken om extra ondersteuning aan te kunnen bieden die passend zijn bij de ontwikkelingsbehoefte van de leerling. Binnen de gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop zijn 48 basisscholen aangesloten.  

Passend Onderwijs is voortdurend in ontwikkeling en in afstemming op de behoefte van de leerlingen. Binnen de regio Rijnstreek vinden we het belangrijk dat zo in de toekomst nog meer kinderen in hun eigen wijk, dorp of binnen hun eigen (levensbeschouwelijke) gemeenschap naar school kunnen gaan. Om dit mogelijk te maken wordt het aanbod voor leerlingen steeds verder ontwikkeld. Dát is de kern van passend onderwijs, want ieder kind verdient een passende plek in het basisonderwijs.  

Oudersteunpunt  

De route naar Passend Onderwijs is een route die school samen met ouder(s)/verzorger(s) loopt. De leerkracht en/of intern begeleider informeren en ondersteunen ouders/verzorgers in deze route. Het oudersteunpunt is voor ouders/verzorgers die (extra) ondersteuning, informatie en/of een klankbord zoeken in hun zoektocht naar passend onderwijs voor hun kind in de basisschoolleeftijd. Het oudersteunpunt is onafhankelijk van school en het Samenwerkingsverband. Het doel is om ouders/verzorgers te informeren en te steunen. Op de website van het oudersteunpunt staat informatie over Passend onderwijs en worden veel gebruikte begrippen, termen en routes uitgelegd. De ouderadviseur is het aanspreekpunt voor de ouders/verzorgers. Ouders/verzorgers kunnen via de telefoon, mail of contactformulier op de website in contact komen met de Ouderadviseur.  

Website: https://swvrijnstreek.nl/voor_ouders

Email: oudersteunpunt@swvrijnstreek.nl  

Telefoonnummer: 0172 - 266 266

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We willen in de toekomst nog meer de samenwerking opzoeken met externe partners. We hopen hiermee nog beter tegemoet te kunnen komen aan extra ondersteuningbehoeftes.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Het aanbod voor het jonge kind is bij ons uitgewerkt in thema's en wordt aangeboden o.a. via hoekenwerk.

Terug naar boven