Sevenaerschool

Schoterlandseweg 103 8414 LR Nieuwehorne

Schoolfoto van Sevenaerschool

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

De IEP-toets in 2018-2019 is als ruim voldoende beoordeeld.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

De Sevenaerschool werkte tot dit jaar met het Cito leerlingvolgsysteem. Er zijn twee toetsperiodes per jaar (Cito) en daarnaast kennen wij de methodegebonden toetsen. Aan de hand van deze toetsen monitoren wij de voortgang van de individuele leerling op zijn/haar eigen niveau. Indien nodig bieden wij de leerling extra begeleiding voor het ontwikkelen van kennis en vaardigheden.

Vanaf dit schooljaar maken wordt het Cito leerlingvolgsysteem vervangen door het leerlingvolgsysteem van IEP. Een kind is meer dan rekenen en taal, ook zijn sociaal-emotionele ontwikkeling, leeraanpak en creatief vermogen maken hem tot wie hij is. Een compleet kind is hoofd, hart én handen. Een volgsysteem moet daar rekening mee houden vinden wij. Niet door een kind af te rekenen op wat het niet kan, maar door inzicht te geven in waar een kind nu staat en aan te geven hoe het zich verder kan ontwikkelen om te worden wie het is. Door betekenisvol toetsen brengt het IEP leerlingvolgsysteem de ontwikkeling én de talenten van het complete kind in kaart. Op deze manier kan de leerkracht samen met het kind en ouders inzicht krijgen in de volgende ontwikkelingsstap en hopen we het eigenaarschap van de leerling bij zijn eigen ontwikkeling te vergroten. 

De toets-gegevens worden gebruikt voor analyse op leerling-, groeps-, en schoolniveau. We kunnen op deze wijze nagaan of het onderwijs voldoet aan zijn doelen en het behaalde niveau toetsen aan het landelijk gemiddelde. Na een toets worden op basis van analyse ambitieuze, realistische doelen voor de periode daarna vastgesteld. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

Voor het bepalen van het advies voor het voortgezet onderwijs maakt de Sevenaerschool gebruik van de Plaatsingswijzer. De Plaatsingswijzer geeft op basis van de resultaten uit het Cito Leerlingvolgsysteem van groep 6, 7 en 8 een indicatie van het niveau dat een leerling in het voortgezet onderwijs zou kunnen volgen. Gecombineerd met de gegevens over methodegebonden toetsen, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de werkhouding van de leerling, bepalen de groepsleerkracht, intern begeleider en directeur het advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies wordt door de groepsleerkracht met leerling en ouders besproken.  

De Sevenaerschool organiseert een informatieavond over het voortgezet onderwijs, wordt er informatie over voorlichtingsbijeenkomsten verspreid en wordt de leerlingen de mogelijkheid geboden om scholen voor voortgezet onderwijs te bezoeken. 

De leerkracht van groep 8 zorgt voor een “warme overdracht” naar het voortgezet onderwijs en er wordt een digitaal dossier naar de school voor voortgezet onderwijs gestuurd. 

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven