Sevenaerschool

Schoterlandseweg 103 8414 LR Nieuwehorne

Schoolfoto van Sevenaerschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als team maken we, bij bijvoorbeeld (ziekte)verlof, gebruik van de vervangingspool van de scholengroep van Ambion. Wanneer er geen vervangers beschikbaar zijn, proberen we door het samenvoegen van groepen die afwezigheid op te lossen.

Mocht dat echter problemen opleveren, dan zullen we de ouders op de hoogte brengen van de afwezigheid van de leerkracht en van het feit dat er geen vervanging beschikbaar is en zullen we de ouders vragen hun kind de volgende dag thuis te houden van school.

Informatie daarover ontvangen de ouders via het Ouderportaal. Kinderen worden nooit naar huis gestuurd, zonder dat de ouders daarover zijn ingelicht.

Ook op onze school en binnen onze onderwijsorganisatie merken wij de gevolgen van het lerarentekort. Het vinden van een vervangende leerkracht wordt steeds moeilijker. Daarom vinden wij het belangrijk om u te informeren over de maatregelen die wij moeten nemen als er geen vervanger gevonden kan worden bij ziekte/afwezigheid van een leerkracht.  

Ambion, de bovenschoolse organisatie waar onze school aan verbonden is, heeft een eigen vervangingspool met leerkrachten die ingezet kunnen worden bij ziekte of afwezigheid. De leerkrachten in deze vervangingspool worden als eerste benaderd voor vervangingen op één van de scholen van Ambion. Daarnaast heeft Ambion nog de beschikking over een database met vervangers die voor meerdere schoolbesturen worden ingezet.  

Wij streven er ieder jaar naar om een bezetting van twaalf leerkrachten in de vervangingspool te hebben, maar merken dat het steeds moeilijker wordt om dit aantal te halen. Dit komt onder andere door een krimpend aantal nieuwe leerkrachten dat jaarlijks de Pabo verlaat.  

Wij verwachten dan ook dat wij vaker dan in het verleden voor de situatie komen te staan dat er geen vervanger beschikbaar is voor een afwezige leerkracht. Als er geen vervanger beschikbaar is, zullen we altijd kijken of er een collega is die een dag extra kan/wil werken. Dit is niet altijd mogelijk en dan kan het zo zijn dat de vervanging niet te regelen is. Mocht deze situatie zich voordoen, dan wordt de betreffende groep leerlingen de eerste dag van afwezigheid over andere groepen verdeeld. Indien er voor de tweede dag van afwezigheid nog steeds geen vervanging is, dan zijn wij genoodzaakt de kinderen vrij te geven.  

Uiteraard informeren wij u hier zo spoedig mogelijk over, zodat u eventuele opvang kunt regelen. ?Wij begrijpen dat het voor u vervelend kan zijn als uw kind(eren) onverwachts thuis moeten blijven. Ook wij willen dit te allen tijde voorkomen. Wij vragen uw begrip in die situaties waarin dit echter niet mogelijk is gebleken. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op onze school is een combi-functionaris werkzaam, die het bewegingsonderwijs coördineert en ondersteunt. Daarnaast hebben wij één keer per week vanaf groep 5 HVO/GVO onderwijs, gegeven door vakleerkrachten. 

In de groepen 1 t/m 8 wordt voor de muzieklessen een vakleerkracht ingezet. 

Wij hebben op dit moment op onze school vier combinatiegroepen en er zijn 7 leerkrachten, een onderwijsassistent, conciërge, administratieve kracht,  IB-er en directeur werkzaam. 

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Het specifieke rooster staat in de groepsmap.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Het specifieke rooster staat in de groepsmap. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In het Schoolondersteuningsprofiel staat beschreven wat de school aan (individuele) ondersteuning aan de leerlingen kan bieden. Behalve naar de specifieke deskundigheid van de leerkrachten moet bij die ondersteuning ook gekeken worden naar de mogelijkheden voor (extra) ondersteuning binnen de schoolorganisatie, door bijvoorbeeld de groepssamenstelling en/of de groepsgrootte. Sommige leerlingen volgen een aparte leerlijn en krijgen extra instructie en begeleiding. 

Ondersteuning leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

Leerlingen die specifieke onderwijsbehoeften hebben, worden op onze school zoveel mogelijk in de eigen groep ondersteund. Deze leerlingen kunnen een aparte leerlijn volgen of bijvoorbeeld extra instructie en begeleiding krijgen. Hierbij zetten we naast leerkrachten, ook onderwijsassistenten in, soms binnen en soms buiten de groep. Deze ondersteuning kan uit onze eigen middelen komen, of uit zorg-middelen vanuit het Samenwerkingsverband.

Bij het verdelen van het aantal beschikbare uren wordt afgewogen in welke groep de ondersteuning het meest noodzakelijk is  en hoeveel uren er voor een leerling ingezet moet worden. 

Ondersteuning voor het jonge kind

Voor kinderen die op de peuterspeelzaal zitten, is er een warme overdracht. Op deze manier zijn de kinderen al enigszins bekend voor de leerkrachten. Voordat de leerling 4 jaar wordt, mag het minimaal 2 keer komen wennen, dit wordt afgestemd door de leerkracht met de ouders. Wanneer ze eenmaal op school zijn, zitten er in ons leerlingvolgsysteem voor kleuters, OASE, twee observatiemomenten specifiek om de wenmomenten te monitoren. Ook gaat de leerkracht van groep 1 gaat in de eerste periode op huisbezoek bij de kinderen.

Tijdens de kleuterperiode worden de kinderen gevolgd door middel van observaties vanuit het leerlingvolgsysteem OASE. Jonge kinderen met specifieke onderwijsbehoeften krijgen uiteraard ook de ondersteuning die staat beschreven bij de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoefte. 

 

Intern begeleider

Op onze school is een interne begeleider aangesteld die verantwoordelijk is voor de coördinatie van de leerlingenzorg. Zij houdt zich onder andere bezig met: 

- het informeren, begeleiden en ondersteunen van collega’s en ouders; 

- het organiseren en voorzitten van leerlingen- en groepsbesprekingen; 

- het in samenspraak met de directeur vormgeven van het beleid ten aanzien van de zorg  

Zijn er problemen ten aanzien van de extra begeleiding van uw kind, dan kunt u in eerste instantie contact opnemen met de groepsleerkracht.  

HGPD

Voor sommige leerlingen is de basisondersteuning niet toereikend. De leerkracht, de?intern begeleider, ouders en/of de leerling zelf signaleren stagnatie in het onderwijsleerproces. Dit kan zijn op cognitief, sociaal-emotioneel en/of lichamelijk gebied. De leerling wordt dan samen met de ouders besproken binnen de Handelingsgerichte Proces Diagnostiek (HGPD) met de orthopedagoog van de?bovenschoolse?ondersteuningsunit (BOU).  

Tijdens de HGPD nemen we de vraag van?de?groepsleerkracht als uitgangspunt. De vraag wordt benaderd als een afstemmingsprobleem, namelijk hoe kan ik als groepsleerkracht mijn onderwijsaanbod dusdanig aanpassen dat ik?tegemoet kom?aan de specifieke onderwijsbehoefte van deze leerling. Om de vraag van de groepsleerkracht te kunnen beantwoorden wordt gericht informatie verzameld. Dit gebeurt in eerste instantie tijdens het HGPD- gesprek met de leerkracht, ouders, intern begeleider en orthopedagoog. Indien nodig kan er nadere informatie worden verzameld door middel van observatie, vragenlijsten of?deelonderzoeken.   

Belangrijk bij het verzamelen van informatie is dat er wordt gezocht naar beschermende en compenserende factoren. Na een gezamenlijke analyse van de gegevens worden op basis van een voorlopige probleemverklaring doelen op korte en lange termijn vastgesteld en de taakverdeling afgesproken. HGPD heeft een cyclisch karakter. Dat betekent dat een leerling in principe meerdere keren wordt besproken.  

Dyslexieprotocol 

Het doel van het protocol dyslexie & leesproblemen is om leerlingen met dyslexie vroegtijdig te signaleren om hen vervolgens een adequaat begeleidingstraject te kunnen geven. Voor kinderen met ernstige dyslexie wordt het onderzoek, de dyslexie-verklaring en zestien maanden intensieve begeleiding vergoedt door de gemeente. De school heeft de plicht om te signaleren, vroegtijdige interventies te plegen en een goed dossier te verzorgen. Vervolgens nemen de ouders het dossier mee naar een bureau dat een dyslexie-onderzoek mag uitvoeren.  

Samenwerkingsverband 

Onze school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland. Het samenwerkingsverband heeft een aantal wettelijke taken. De belangrijkste hiervan is het maken van?een ondersteuningsplan waarin wordt vastgelegd hoe kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek en passende begeleiding kunnen krijgen. Ook staat er in het ondersteuningsplan welk niveau van basisondersteuning alle scholen in het samenwerkingsverband ten minste moeten bieden. Verder wordt beschreven hoe de middelen voor extra ondersteuning worden verdeeld over de scholen in het samenwerkingsverband.   

Meer informatie over het samenwerkingsverband is te vinden op de website www.passendonderwijsinfryslan.nl

Het SOP is te vinden op de website van de school.  

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven